Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Mònica Juliana Oviedo León
Eloi Serrano Robles 
Ismael Hernández Adell 
Judith Turrión Prats 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis postriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E1_Interpretar conceptes econòmics bàsics i el reaonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic

   

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  dos lenguas oficiales en Cataluña

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


L’objectiu de l’assignatura és oferir una visió del funcionament de l’economia oberta als mercats internacionals. S’introdueixen els aspectes més rellevants associats al comerç i les finances internacionals  i els processos d’integració econòmica amb la finalitat de que l’alumne adquireixi una visió rigorosa i actualitzada dels principals problemes i perspectives de l’economia mundial.

Continguts


Part 1: Macroeconomia d’una economia oberta i mercats de divises

 • La comptabilitat nacional i la balança de pagaments.
 • Tipus de canvi i mercats de divises.
 • La producció nacional i tipus de canvi.
 • Tipus de canvi fixos i la intervenció al mercat de divises.

Part 2: Teoria del comerç internacional

 • El model de Ricardo.
 • Factors específics i distribució de la renta.
 • Model de Heckscher-Ohlin.
 • El Model Estàndard de Comerç.

Part 3: Empreses multinacionals

 • Economies externes d’escala i outsorcing.
 • Mercats especialitzats.
 • Decisions d’exportació i contractació externa – internacionalització.
 • Estructures del mercat no competitives i el fenomen d’internalització.

Part 4: Política comercial internacional

 • Els instruments de la política comercial internacional.
 • L'economia política de la política comercial.
 • Controvèrsies sobre les polítiques comercials.

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació consisteix en dues parts:

 • Avaluació continua (40%): activitats plantejades dins de l'aula
  • Quatre activitats en parelles per fer a classe. Per entregar-les, l’assistència és obligatòria i no es poden recuperar (10% cadascuna).
 • Examen (60%). L'examen es farà en dues parts.
  • La primera part al final del tema 2 (35%). Es podrà fer en un horari diferent del de les classes.
  • La segona part en la data de examen final, només entren els temes 3 i 4 (25%).

Per a aprovar, és necessari tenir una mitjana de mínim 5 sobre 10 entre els dos exàmens.

Recuperacions

Només els alumnes que hagin suspès l’examen tindran dret a la recuperació. La avaluació continua no és recuperable. En l'examen de recuperació s'examina tota l'assignatura. Un alumne que no s'hagi presentat a las dues parts de l'examen NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

KRUGMAN, Paul; OBSTFELD, Maurice; MELITZ, Marc (2016) “Economía internacional: Teoría y Política”, 10a Edició, Pearson Education.

KRUGMAN, Paul; OBSTFELD, Maurice; MELITZ, Marc (2021). International Economics: Theory and Policy. 12th Edition (or Global Edition, 11th 2018), Ed. Pearson.

Complementary

CORE (2021) The Nation and the World Economy. Chapter 18 of the online book "The Economy" by the CORE Project (also available in Spanish).

WTO and  UNCTAD (2012) "A Practical Guide to Trade Policy Analysis". World Trade Organization and United Nations Conference on Trade and Development. Available on their website: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/practical_guide12_e.htm

PUGEL, Thomas (2020) "International Economics". McGraw-Hill Education; 17th Edition.

AUBOIN, Marc; RUTA, Michele (2013) The relationship between exchange rates and international trade: a literature review. World Trade Review, Vol. 12, no 3, p. 577-605.