Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Xavier Soldevila Moliner
Albert Rof Bertrans 
Alexandra Masó Llorente 
John Enrique Correa Pinzón 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E11_Analitzar i valorar adequadament l'entorn científico-tecnològic i econòmic, tant per buscar oportunitats innovadores com per establir els processos necessaris per adaptar l'organitzacio a aquest entorn

   

 • E15_Reunir i interpretar dades significatives per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants en l'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora

   

 • E1_Interpretar conceptes econòmics bàsics i el reaonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic

   

 • E7_Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores establint principis de responsabilitat social en la gestió i integrant la prespectiva de gènere com a indicadors de qualitat i innovació

   

 • E8_Organitzar les operacions productives de l'empresa

   

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

Descripció


L'objectiu general de l'assignatura és generar noves idees de negoci o línies de negoci innovadores i plantejar el seu model de negoci. 

 

Continguts


TEMA 1: IDEA DE NEGOCI VS OPORTUNITAT DE NEGOCI

1.1 Generació d'idees de negoci, tendències i sostenibilitat

1.2 Eines per l’anàlisi del mercat: competència i segments de clients

1.3 Proposta de valor i MVP

TEMA 2: INTRODUCCIÓ A LA PREPARACIÓ D'UN BUSINESS PLAN

2.1 Objectius del Business Plan

2.2 Crear un Business Plan Atractiu. Per a qui?

2.3 Components genèrics: El Resum Executiu

2.4 Components genèrics: Descripció de l'Empresa

TEMA 3: PLA DE MÀRQUETING

3.1 El Pla de Màrqueting desde la perspectiva del cliente (4C’s)

3.2 El pressupost de màrqueting

3.3 El pla de vendes

3.4 KPI i Mètriques de màrqueting

TEMA 4: PLA D'OPERACIONS I PROCESSOS

4.1 Estratègia operativa

4.2 Cadena de subministrament

4.3 Macro i micro processos

4.4 El pressupost d’operacions

4.5 KPI i Mètriques d’operacions

TEMA 5 : PLA D’ORGANITZACIÓ

1. Organigrama

2. Llocs de treball i funcions

3. Política retributiva

4. Valoració econòmica del pla de recursos humans

TEMA 6: PLA JURIDICO-FISCAL

6.1 Formes jurídiques

6.2 Tràmits per la constitució de l’empresa

6.3 Normativa general i específica del negoci

TEMA 7: PLA ECONÒMIC I FINANCER

7.1 Objectius del pla Econòmic i Financer

7.2 El Compte d'explotació

7.3 El Balanç de situació

7.4. Els fluxos de caixa (operacions + inversions + finançament)

TEMA 8: MÈTODES DE FINANÇAMENT D'UNA STARTUP

8.1 El capital risc (Business Angels i Venture Capitalist)

8.2 Finançament Públic

8.3 Quina és la millor finançament per a la meva empresa?

TEMA 9: COMUNICACIÓ DE PROJECTES EMPRENDEDORS

9.1 Consells per una bona comunicació

9.2 Eines per una presentació efectiva

9.3 Pràctica de comunicació

Sistema d'avaluació


 

Avaluació Percentatge
SE2. Treballs  individuals i/o en grup: entregues puntuals. Contingut complet i ajustat al sol.licitat. Qualitat en la presentació 50%
SE 3. Exposicions: Distribució equitativa dels temes a presentar entre els membres de l'equip

20%

SE4. Examen : De desenvolupament d'idees aplicat a conceptes apresos 30%

L'examen final de trimestre suposa el 30% de la nota i podrà estar format tant per part teòric, tipus test o anàlisi de casos d'empreses. 

Es necessita tenir entregades i puntuades totes les activitats del trimestre per poder presentar-se a l'examen. 

Es necessita una nota mínima de 5 sobre 10 per aprovar l'examen i l'assignatura.

A la recuperació només es podrà realitzar l'examen final que computarà el 30% de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de les activitats realitzades durant el trimestre.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO es pot presentar a la recuperació.

 

Bibliografia


Bàsic

Reis, E. (2011). The lean startup. New York: Crown Business, 27.

Sinek, S. (2009). Start with why: How great leaders inspire everyone to take action. Penguin.

Complementary

Rogers, E. M. (2010). Diffusion of innovations. Simon and Schuster.

The Successful Business Plan: Secrets and Strategies by R. Abrams and E. Kleiner (2010)

Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (2005) Valuation: Measuring and Managing the Value of the Companies.

Blank. S & Dorf. B. (2012). The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company

Podcast 

https://www.nytimes.com/2019/08/29/podcasts/the-daily/uber-profit.html

Bhimani, Alnoor. (2022) Financial Management for Technology Start-Ups: How to power growth, track performance and drive innovation (Second Edition). Kogan Page