Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Victor Jordan Vallverdu
Alex Araujo Batlle 
Anna Martínez Gili 
Jaume Ribó Rojo 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Classes en castellà: Castellà (80%), anglès (20%).

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • T4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

Descripció


L’assignatura Anàlisi de l’Entorn Macroeconòmic forma part de la introducció als fonaments de l’anàlisi macroeconòmica. L'objectiu de l'assignatura és oferir una visió del funcionament de l'economia als mercats de béns i serveis i als mercats financers. La finalitat és que l'estudiant adquireixi una visió rigorosa i actualitzada dels principals problemes i perspectives de la macroeconomia.

L'anàlisi macroeconòmica s'emfatitza analitzant les variables fonamentals que afecten les economies modernes: creixement sostenible de l'economia i respectant al medi ambient, inflació i deflació, ocupació i atur, finances públiques i equilibri exterior, així com l'anàlisi de les polítiques econòmiques, especialment polítiques de demanda i d'oferta necessàries per l'estabilitat i el desenvolupament dels països.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur per aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. Introducció

 • La importància de la macroeconomia.
 • Agregats macroeconòmics (PIB, atur, inflació, etc.).
 • Classificació dels models macroeconòmics.

Tema 2. Mercat de béns i serveis (IS)

 • La demanda de béns.
 • La determinació de la producció en l’equilibri.
 • Inversió igual a l’estalvi.
 • Les polítiques fiscals.

Tema 3. Els mercats financers (LM)

 • La demanda de diners.
 • La determinació del tipus d’interès.
 • Dos formes d’examinar l’equilibri macroeconòmic.

Tema 4. Els mercats de béns i serveis i financers junts: El model IS-LM

 • La corba IS.
 • La corba LM.
 • Anàlisi conjunta de les corbes IS i LM.
 • La política fiscal i la política monetària.
 • El model IS-LM i la trampa de liquidés.

Tema 5. Las expectatives

 • Canvis de les polítiques econòmiques derivats a les expectatives.
 • Inflació esperada, productivitat esperada, impostos esperats etc.

Tema 6. El mercat de treball (mig termini)

 • La determinació dels salaris.
 • La determinació dels preus.
 • La taxa natural d’atur.
 • La dona en el mercat de treball

Tema 7. Anàlisi agregada: el modelo de OA-DA

 • La oferta agregada.
 • La demanda agregada.
 • El equilibri a curt i mig termini.
 • Els efectes de la política monetària.
 • Els efectes de la política fiscal.

Tema 8. Model de Solow

 • La funció de consum.
 • La acumulació del capital.
 • Creixement de la població.
 • El Fons de Carboni per a una Economia Sostenible (FES-CO2)

Sistema d'avaluació


Sistema de evaluació i percentages

 • Evaluació continuada: 40% (treball en grup; presentació oral, activitats, exercicis, casos d'estudi i portafoli). 
 • Examen final 60% (recuperable)

Els alumnes hauran d’aprovar cada part del curs per separat per aprovar tot el curs (treure més d’un 5 sobre 10 a cada ítem) .

Recuperacions

Els alumnes que hagin suspès l’assignatura tindran dret a la recuperació de l’examen final. És necessari tenir un 5/10 en l'examen de recuperació perquè sigui ponderat amb la resta de notes de l'avaluació.

Bibliografia


Bàsic

BLANCHARD, O., A. Amighini, & F. Giavazzi (2017) “Macroeconomía”. Editorial: Pearson Educación; Séptima Edición, Madrid.

MANKIW, Gregory N. (2020), “Macroeconomía”. Editorial: Antoni Bosch; Décima Edición, Barcelona.

Complementary

Azmat, G., & Petrongolo, B. (2014). Gender and the labor market: What have we learned from field and lab experiments?. Labour Economics, 30, 32- 40.

DORNBUSCH, R., Fischer, S., & Startz, R. (2018). Macroeconomics. MacGraw Hill. 13th Edition.