Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Giovanni Giusti
Jose Luis Martin Marin Arandia 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • English

Mínim 50% Anglès (diapositives, articles científics, llibres de text i exercicis)

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E4_Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • T4_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

Descripció


L'assignatura examina com les persones creen i mantenen organitzacions complexes per poder arribar a uns objectius i a unes fites.

Els estudiants estudiaran les organitzacions des de la perspectiva de la teoria clàssica organitzacional amb un èmfasi posat en l'eficiència, la capacitat d'adaptació i altres perspectives com la cultural o la política.

Resultats d'aprenentatge


 • Construir una visió general de l'empresa i les seves principals àrees funcionals.
 • Desenvolupar i avaluar casos d'empreses.
 • Dissenyar les diferents estructures organitzatives de l'empresa.
 • Elaborar estratègies organitzatives i de persones.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l’estudi d’un cas, que serveix per contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom

MD10. Investigació i lectura crítica d’articles: Els estudiants parteixen d’una hipòtesis de treball que van desenvolupant, seguint les fades de la metodologia d’investigació, entre les quals la lectura crítica d’articles.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1: Organitzacions i efectivitat organitzacional
Què és una organització?
Teoria, disseny i canvi organitzacionals
Com mesuren els gerents l'efectivitat organitzacional?


Tema 2: Stakeholders i Managers
Parts interessades en l'organització (Stakeholders)
Efectivitat organitzacional: satisfer les metes i pretensions de les parts interessades
Alts directius i autoritat organitzacional
Una perspectiva de la teoria de l'agència


Tema 3: Administració en un ambient global canviant: una visió històrica
Què és l'ambient organitzacional?
Teoria de la dependència dels recursos
Estratègies interorganitzacionals per a l'administració de les dependències dels recursos
Estratègies per administrar les interdependències simbiòtiques dels recursos
Teoria dels costos de transacció


Tema 4: Disseny de l'estructura organitzacional: especialització i coordinació
Estructura funcional
Estructura divisional
Estructura matriu
Estructura en xarxa i l'organització sense límits


Tema 5: Creació i administració de la cultura organitzacional
Què és la cultura organitzacional?
D'on prové la cultura organitzacional?
Pot administrar-se la cultura organitzacional?


Tema 6: Disseny organitzacional, competències i tecnologia
Tecnologia i efectivitat organitzacional
Complexitat tècnica: la teoria de Joan Woodward
Tasques rutinàries i tasques complexes: la teoria de Charles Perrow
Interdependència de les tasques: la teoria de James D. Thompson


Tema 7: Transformacions organitzacionals
El cicle de vida de l'organització
Naixement de l'organització
El model de l'ecologia de la població del naixement organitzacional
El model de Greiner de creixement organitzacional


Tema 8: Formes d'integració de les empreses
La integració vertical
La integració horitzontal
Els costos de transacció


Tema 9: Presa de decisions, aprenentatge, administració del coneixement i tecnologia d'informació
Presa de decisions organitzacionals
Models de la presa de decisions organitzacionals
Administració del coneixement i tecnologia d'informació
Factors que afecten l'aprenentatge organitzacional
Millora de la presa de decisions i de l'aprenentatge


Tema 10: Administració de Conflictes, Poder i Política
Organitzacions com entitats polítiques
Què és un conflicte organitzacional?
Model de Pondy del conflicte organitzacional
Administració de conflictes: estratègies de resolució de conflictes

 

Activitats d'aprenentatge


Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

Seminaris en grups.

Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

 

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació:

Exposicions

10%

Examen final

40%

Participació i experiments 15%

Treball individual i / o en grup

35%

L'examen final de trimestre suposa el 40% de la nota. Es necessita una nota mínima de 5 sobre 10 per aprovar.

En recuperació només es podrà realitzar l'examen final que computarà el 40% de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de les activitats.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO es pot presentar a la recuperació.

 

Bibliografia


Bàsic

Gareth R. Jones (2013). Organizational Theory, Design, and Change, Pearson, 7th edition

B.J. Hodge, W.P. Anthony, L.M. Gales (2002). Organization Theory : A Strategic Approach, 6th edition

COLELLA, Fabrizio; DALTON, Patricio S.; GIUSTI, Giovanni. You'll Never Walk Alone: The Effect of Moral Support on Performance. 2018.

GIUSTI, Giovanni; DOPESO-FERNÁNDEZ, Roberto. Incentive magnitude and reference point shifting: a laboratory experiment. International Journal of Manpower, 2020.

Complementary

Daft L. Richard. (2013). Organization Theory and Design, 12th Edition

Triana, M. D. C., Jayasinghe, M., Pieper, J. R., Delgado, D. M., & Li, M. (2018). Perceived workplace gender discrimination and employee consequences: a meta-analysis and complementary studies considering country context. Journal of Management, 0149206318776772.