Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Màrian Buil Fabregà
Estel Paloma Cisa 
Federico Prats Salmurri 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E10_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci.

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

Descripció


Introducció al concepte d'esperit emprenedor i actituds emprenedores que el fan possible, així com les diverses manifestacions de la iniciativa emprenedora per acabar abordant tot el procés emprenedor complet i la seva sostenibilitat. Anàlisi de la figura de l'emprenedor com a element central del procés emprenedor i les principals habilitats de han de tenir.

Conèixer les competències necessàries per generar noves iniciatives empresarials sostenibles per compte propi (emprenedoria) o aliena (intraemprenedor). Les competències emprenedores ajudaran als estudiants a identificar i crear oportunitats de mercat transformant idees en possibles negocis viables i sostenibles.

Resultats d'aprenentatge


Avaluar oportunitats que poden transformar-se en negocios viables y sostenibles.

Crear oportunitats de mercat sostenibles.

Adquirir competències emprenedores. 

Desenvolupar un procés emprenedor a partir d'una necessitat identificada.

Metodologia de treball


Sessions teòriques      

MD1.Classe magistral : Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

MD2 . Conferències : Sessions presencials o transmeses en streaming , tant en les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució , en què un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.

MD4 . Càpsules de vídeo : Recurs en format vídeo , que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures . Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes .

Aprenentatge dirigit

MD5 . Seminaris : Format presencial en petits grups de treball ( entre 14 i 40 ) . Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

MD6 . Debats i fòrums : Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi . Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

MD7 . Estudi de casos : Dinàmica que part de l'estudi d'un cas , que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats , tant a nivell individual com en grup , entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom

MD10 . Recerca i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan , seguint les fases de la metodologia d'investigació , entre les quals la lectura crítica d'articles.

MD11 . Tutories no presencials: per què l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l' ESCSET .

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Continguts


MODULE 1: ENTREPRENEURSHIP BASICS  

1.1. Entrepreneurship definition and trends

1.2. Intrapreneurship

1.3 Sustainable business models

1.4 Sustainable Development Goals (SDGs)

MODULE 2: THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT 

2.1. Innovation typologies

2.2. The product evolution process

2.3. The helix models

2.4 The impact of entrepreneurial firms in today's economy

MODULE 3: ENTREPRENEURS

4.1. Entrepreneurial mindset

4.2. Ikigai meaning

4.3. What are they main entrepreneurial skills?

4.4. Entrepreneurs vs Intrapreneurs

MODULE 4: THE ENTREPRENEURIAL PROCESS 

4.1. The Timmon's model of the entrepreneurial process

4.2. The complete entrepreneurial process

4.3  The business plan

MODULE 5: ENTREPRENEURSHIP PRACTICAL PROJECT

5.1. Ideation

5.2. Validation

5.3. Prototype

5.4. Communication

Activitats d'aprenentatge


Assistència i participació en activitats plantejades dins i fora de l'aula

Desenvolupament d'un projecte emprenedor o intraemprenedor innovador i sostenible 

Sistema d'avaluació


 • 30% avaluació continuada (treball individual i/o en grups)

 • 20% participació i activitats dins l’aula

 • 20% projecte emprenedor

 • 30% examen final

La nota per superar l'examen final ha de ser superior a 5 sobre 10. En aquest cas es comptabilitzarà les notes resultants a l'avaluació continuada, activitats dins l'aula i del projecte final.

En el cas que la nota de l'examen final sigui inferior a 5, no es comptabilitzaran les notes resultants de l'avaluació continuada, activitats dins l'aula i del projecte final.

L’avaluació continuada és obligatòria per presentar-se a l’examen final. S'ha de tenir nota final de les tres modalitats: avaluació continuada, participación i activitats dins l'aula i projecte emprenedor.

Les tasques programades dins l'avaluació es podran revisar durant els 5 dies posteriors a l'entrega de notes. Passat aquest període no es podran demanar revisions ni reclamacions de notes. 

Recuperació de l'assignatura :

Només es recuperarà l'examen final. S'haurà d'obtenir una nota superior a 5.

Les activitats d'avaluació continuada NO es recuperaran, però es conservaran les notes de la resta d'avaluació per al seu còmput en la recuperació.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

           

Bibliografia


Bàsic

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Leih, S; Linden, G; Teece, (2015). D. Business Model Innovation and Organizational Design

A Dynamic Capabilities Perspective. Business Model Innovation and Organizational Design

Schindedutte, M; Morris, M.H.; Kuratko, D.F. (2000). Classification as a Factor in the Scientific Evolution of Entrepreneurship. Journal of Small Business Strategy, 2015, vol. 11, no 2, p. 1-20.

LEYDESDORFF, Loet. The Triple Helix, Quadruple Helix,…, and an N-tuple of helices: Explanatory models for analyzing the knowledge-based economy?. Journal of the Knowledge Economy, 2012, vol. 3, no 1, p. 25-35.

LIÑÁN, Francisco; FAYOLLE, Alain. A systematic literature review on entrepreneurial intentions: citation, thematic analyses, and research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal, 2015, vol. 11, no 4, p. 907-933.

SHANE, Scott; LOCKE, Edwin A.; COLLINS, Christopher J. Entrepreneurial motivation. Human resource management review, 2003, vol. 13, no 2, p. 257-279.

VALLIERE, Dave. Towards a schematic theory of entrepreneurial alertness. Journal of Business Venturing, 2013, vol. 28, no 3, p. 430-442.

VECCHIO, Robert P. Entrepreneurship and leadership: common trends and common threads. Human resource management review, 2003, vol. 13, no 2, p. 303-327.>

OSTERWALDER A. & PEIGNER, Y. (2010) Business Model Generation: a handbook for visionaries, game changers and challengers. Wiley published.

Tang,J. Kacmar,M. Busenitz,L. (2012) Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing 27: 77-94

 

Teece, D. J. (2012). Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action. Journal of Management Studies, 49(8), 1395-1401.

Teece, D., Peteraf, M. A., & Leih, S. (2016). Dynamic Capabilities and Organizational Agility: Risk, Uncertainty and Entrepreneurial Management in the Innovation Economy. Uncertainty and Entrepreneurial Management in the Innovation Economy (April 7, 2016).

Van Der Pijl, P., Lokitz, J., & Solomon, L. K. (2016). Design a better business: New tools, skills, and mindset for strategy and innovation. John Wiley & Sons.

Upward, A., & Jones, P. (2016). An ontology for strongly sustainable business models: Defining an enterprise framework compatible with natural and social science. Organization & Environment, 29(1), 97-123.

Complementary

TRIAS DE BES F.(2007) El libro negro del emprendedor. Empresa activa