Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Patricia Crespo Sogas
Reza Gheshmi 
José Ramon Mariño Castro 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • English
 • Català

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

 

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

Competències específiques
 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

Descripció


És una assignatura que pretén familiaritzar l'estudiant amb la terminologia de costos de l'empresa, des de les matèries primeres fins a productes enllestits, i passant pels costos ambientals, interns i externs a l'empresa.

Comprendre i saber realitzar el seguiment de la creació de valor. Diferenciar models inorgànics dels orgànics. Diferenciar models de direct cost i de full costing. Valorar produccions enllestides i produccions en curs. Diferenciar models històrics de models pressupostats.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Calcular i analitzar el cost del producte segons diferents sistemes.
 • Aplicar i analitzar la normativa comptable, així com els principis generals de comptabilitat general.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Els alumnes han d’aconseguir uns coneixements conceptuals que facilitin la comprensió del treball a realitzar; aquesta part es pretén aconseguir mitjançant l’assistència a classe i amb l’estudi dels llibres que són a la bibliografia.

La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé individualment o en equip; buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics, el que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada professionalitat.

Per últim, la manera de realitzar cadascuna d’aquestes  tasques amb la suficient cura, dedicació, i qualitat en el treball,  tenint en compte la preservació del mediambient i actuant en tot moment amb l’adient ètica  professional, podrem assolir els objectius finals que ens proposem.

Continguts


Tema 1 Introducció. Comptabilitat externa versus comptabilitat interna. Objetius de la comptabilitat de costos. Diferencies entre cost i despesa. Relació entre resultat extern i el resultat intern. Monisme i dualisme. Classes de cost, llocs de cost i portadors de cost. Costos fixes i variables. Costos directes e indirectes.
Tema 2 El cost dels materials. Concepte i classes de materials. Procediments de control.. Sistemes de valoració i repercussió en el resultat. Tractament de les pèrdues de magatzem, diferencies d’inventari, costos de transport i manipulació de materials. Noves tendències en la gestió dels materials.

Tema 3       

El cost de la mà d’ obra. Concepte i classes de mà d’obra. Sistemes de retribució. Procediments de control. Càlcul de la taxa horària. Tractament dels incentius, primes i temps ociós.
Tema 4 Amortització i altres costos de l’immobilitzat. Concepte d’amortització. Sistemes d’amortització. Càlcul de la taxa i quota anyal d’amortització. Altres costos de l’equip productiu.
Tema 5 Costos indirectes. Concepte i classes de costos indirectes de producció i indirectes generals. Localització de costos indirectes i estadística de costos. 
Tema 6 Costos totals. Justificació del sistema. Càlcul de costos amb el sistema de taxa. Càlcul de costos amb el sistema de seccions. Centres principals i auxiliars. Unitats d’obra i unitats equivalents. Tractament de la superactivitat, subactivitat i inactivitat.   
Tema 7 Costos variables. Justificació del sistema. Càlcul de costos amb el sistema utilitzat en la valoració de les existències i en el resultat. Arguments a favor i en contra de cada sistema.

Activitats d'aprenentatge


La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé individualment o en equip; buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics, el que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada professionalitat.

Sistema d'avaluació


Els exàmens (finals o/i parcials) suposen el 60% de la nota, el restant 40 % es formarà del treball efectuat en les activitats col•lectives a classe i de la realització de les tasques individuals. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades.

Es necessària la participació per part de l’alumne. Aquesta metodologia requereix uns grups amb dimensions reduïdes, en cas contrari la implicació dels alumnes es dificulta i no es pot assolir els mateixos rendiments.
Aquesta  metodologia exigeix la comprovació d’haver assolit els objectius que es fa mitjançant una avaluació final que es complementa amb la valoració del professor de fins un 40 % pel treball desenvolupat durant totes les sessions presencials.

RECUPERACIONS

Es requerirà dels alumnes un mínim de coneixements i la recuperació serà o bé totalment o parcialment de les parts que no arribin a un nivell suficient de coneixements.

En resum (segons professor):

Sistema

Percentatge

Percentatge

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

49%

(el 24% són exàmens parcials)

10%

Activitats plantejades fora de l'aula (treball individual i/o en grup)

15%

30%

Examen final

36% (nota mínima de 3,5)

60% (nota mínima de 5)

Bibliografia


Bàsic

SAEZ TORRECILLA, A. , FERNANDEZ FERNANDEZ, A ; GUTIERREZ DIAZ, G ;    Contabilidad de costos i comptabilitat de gestió. 2 toms. Madrid McGraw-Hill 1994 .

MALLO C; MIR, F; REQUENA J.M ; SERRA V.;     Comptabilitat de gestió (comptabilitat interna). Càlcul, analisis i control de costos per a la presa de decisions    Barcelona. Ariel 1994.

Complementary

JIMENEZ MONTAÑÉS, ÁNGELA. Supuestos de Contabilidad de Gestión. Ed. Tebar.1999

HONGREIN, CH.; FOSTER, G..  Contabilidad de costes. Un enfoque gerencial.  Mexico. Prentice-hall 1991.

 

SERRA SALVADOR,V. Contabilidad de costes. Cálculo, Análisis y Control. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003

SAEZ TORRECILLA,  A; FERNANDEZ FERNANDEZ, A ; GUTIERREZ DIAZ, G. Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. Ejercicios y soluciones. Madrid McGraw-Hill 1994. MONTESINOS JULVE, V; BROTO RUBIO, J. Ejercicios y soluciones de contabilidad de costes. Barcelona. Ariel 1991.

VACAS GUERRERO, Catalina y BONELLA PRIEGO, Mª JESUS y otros

Contabilidad de Costes. Pirámide 2019. 

APARISI CANDELL, José Antonio

Supuestos prácticos de Contabilidad de Costes Ezcurra Editorial 2017. Madrid