Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

José Ramon Mariño Castro
Andrei Ioan Boar 
Pablo Migliorini 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • English

Consulta los horarios de los diferentes grupos para saber el idioma de impartición de clases. Aunque el material puede estar en cualquiera de los tres idiomas.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Competències específiques
 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

 • E6_Interpretar normativa legal i d'organització institucional i gestionar informació d'àmbit empresarial.

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


En aquesta assignatura s’aprofundeixen els coneixements adquirits a l’assignatura anterior d’Introducció a la Comptabilitat, amb l’aplicació del Pla General Comptable en vigor.

Resultats d'aprenentatge


 • Operacions patrimonials de l'empresa i el seu reflex comptable d'acord amb les normes legals. Desenvolupament dels procediments comptable que es donen a l'exercici comptable: amortitzar, deterioraments, control de gestió de magatzem, etc..
 • Estructura impositiva a Espanya. Operacions referents a la liquidació de l'impost de societats i ajustos i correccions sobre la normativa comptable. Normativa de liquidació d'impostos. Liquidació de les principals operacions en l'impost sobre el valor afegit: operacions internes, operacions no subjectes, operacions exemptes, entregues intracomunitàries, adquisició intracomunitàries, importacions i exportacions.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Clase magistral:  Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor en la que asisten todos los estudiantes matriculados en la asignatura

aprendizaje autónomo

MD9.  Resolución de ejercicios y problemas : Actividad no presencial dedicada a la resolución de ejercicios prácticos a partir de los datos suministrados por el profesor ..

MD11. Tutorías no presenciales : para las que el alumno dispondrá de recursos telemáticos como el correo electrónico y los recursos de la intranet del ESCSET.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


tema 1 Introducción. Definiciones de contabilidad financiera. Objetivos de la contabilidad. Normalización y armonización contable. Reforma contable de la legislación mercantil. Marco Conceptual.
tema 2 Inmovilizado. Normas generales de valoración. Correcciones de valor del inmovilizado material e intangible. Valor de uso y otros. Las inversiones financieras.
tema 3 Existencias: y Gastos. Concepto y contenido. Normas de valoración. Correcciones valorativas.
tema 4 Tesorería y otras cuentas financieras. Las transacciones en moneda extranjera.
tema 5 Tresoreria i altres comptes financeres: Arqueig i conciliació. bancària.
Tema 6 Deutes a curt termini. Préstecs i partides a cobrar. Inversions mantingudes fins el venciment.
Tema 7 El finançament aliè. Passius mantinguts per negociar. Altres passius financers. Cobertures comptables.
Tema 8 Provisions i Contingències i fets posteriors. Anàlisi de les diverses partides.
Tema 9 Les periodificacions. Despeses diferides i anticipades. Les factures pendents de rebre o formalitzar.
Tema 10 Estats comptables. Pèrdues i Guanys. El Balanç. La Memòria. L’ Estat de fluxos d’efectiu. L’Estat de canvis en el patrimoni net. Altres comptes anuals.


 

Activitats d'aprenentatge


La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé individualment o en equip; buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics, el que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada professionalitat.

Sistema d'avaluació


Els exàmens suposen el 60 % de la nota, el restant 40 % es formarà del treball efectuat en les activitats col•lectives a classe i de la realització de les tasques individuals o en grup. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades.Per aprovar l’assignatura el promig final ha de ser superior o igual a 5 sobre 10.

Caldrà una nota mínima de 3,5 sobre 10 en l'examen final perquè faci mitja amb l'avaluació continua.

RECUPERACIONS

Es requerirà dels alumnes un mínim de coneixements i la recuperació serà o bé totalment o parcialment de les parts que no arribin a un nivell suficient de coneixements. La qualificació de l'avaluació continua (treballs 40%) continuen sent vigents al igual que la nota mínima de l'examen.

Resum de les ponderacions d’avaluació:

Exàmens

60%

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

+

Treball individual i/o en grup

40%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Beyond the Figures. Introduction to Financial Accounting. European Financial Accounting Manual. María del Mar Camacho Miñano (Coord.) Murat Akpinar, María Rivero Menéndez, Elena Urquía Grande, Anne Eskola. Editorial Pirámide (2015).

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DE PIMES 2008. EDITORIAL PIRÁMIDE.

ANTONIO GARCÍA CASTELLVI, ANA Mª GONZALEZ NAVARRO Y JUAN ANTONIO ASTORGA SANCHEZ. CONTABILIDAD FINANCIERA. EDITORIAL ARIEL ECONOMIA

Spanish General Accounting Plan 2007. ICAC. http://www.icac.meh.es/documentos/contabilidad/pgc%20ingles.pdf

CONTABILIDAD INTERMEDIA

TERESA CARMEN HERRADOR ALCAIDE EDICIONES ACADEMISCAS 2016 ISBN 9788416140374

SINOPSIS DE CONTABILIDAD FINANCIERA NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

PALOMA DEL CAMPO MORENO EDITORIAL SANZ Y TORRES 2019

ISBN 97884177665521

Complementary

PLAN GENERAL CONTABLE. 125 SUPUESTOS PRÁCTICOS
FERNANDO JAVIER FERNÁNDEZ GONZALEZ
DOSSIER PRÁCTICO FRANCIS LEVEBVRE
EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE SA

José Ramón Mariño Castro   “La nueva regulación de los arrendamientos en el nuevo Plan y en la NIC 17. Una visión práctica (II) Técnica Contable nº 713. Noviembre 2008. CISS, grupo Wolters Klumer.

José Ramón Mariño Castro “Las grandes reparaciones del inmovilizado: comentarios y disfunciones ante la nueva regulación”. Técnica Contable nº 723. Octubre 2009.

DOSSIER PRÁCTICO FRANCIS LEVEBVRE. EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE SA

TRATAMIENTO CONTABLE DEL IVA. Agustí Quer Paramiquel. Editorial Pirámide 1997

The Basics of Financial Accounting “Adapted to the Spanish General Accounting Plan". Luis Gil Herrera and Emilio Navarro Heras. Editorial EDISOFER (2013 or 2015)

CASOS PRACTICOS DEL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 

ANGEL ALONSO PÉREZ

RAQUEL POUSA SOTO

EDICIONES CEF  2007

CONTABILIDAD FINANCIERA EJERCICIOS Y SOLUCIONES

PALOMA DEL CAMPO MORENO SANZ Y TORRES 2020

ISBN 9788417766538