Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Josep Patau Brunet
José Ramon Mariño Castro 
Pablo Migliorini 

Idiomes d'impartició


 • English
 • Català

En el grup d'impartició en català

Material: Català 20% - Castellà 80%

 

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T4_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


L’assignatura proposa la comprensió dels conceptes comptables bàsics per poder entendre i assimilar el procés d’elaboració dels estats comptables i el significat dels estats financers confeccionats com a resultat de l’activitat d’una organització.

Aquest sistema d’informació és aplicable per diferents tipus d’organitzacions. L’eix central de l’assignatura és la comprensió i el desenvolupament d’un cicle comptable, que es treballa a partir de la comptabilització de transaccions bàsiques de l’empresa i amb l'obtenció final d’un balanç de situació i d’un compte de resultats corresponents a l’activitat empresarial en un període de temps.

El coneixement i la correcta aplicació de la normativa comptable i dels criteris de valoració comptable completen els requeriments necessaris per aconseguir unes competències i unes capacitats bàsiques pel futur desenvolupament professional de l’alumne i pel seguiment dels estudis, i especialment, amb els relacionats amb l’itinerari de comptabilitat i finances.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Resultats d'aprenentatge


 • Aplicar i analitzar la normativa comptable, així com els principis generals de comptabilitat general.
 • Dissenyar un cicle comptable i elaborar el Balanç de Situació i de Pèrdues i Guanys entenent el funcionament de la partida doble.
 • Dissenyar les transaccions econòmiques més habituals mitjançant la seva comptabilització.

Metodologia de treball


 

Sessions teòriques

MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes.

 

 

Aprenentatge dirigit

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que prenc com a base l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

 

 

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d’exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

La metodologia consisteix en assolir la implicació dels alumnes de manera voluntària en el procés conjunt de discussió i desenvolupament de les problemàtiques del curs, la seva participació esdevé cabdal per millorar en el procés d’aprenentatge.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1. Introducció a l'estudi de la comptabilitat.

Definició de la comptabilitat; la realitat econòmica; Riquesa i Renda; Estructura Econòmica i Financera; una aproximació a la inversió i al finançament; el patrimoni, anàlisi de les situacions patrimonials, masses patrimonials. Anàlisi de l'actiu, passiu i net patrimonial; el fons de maniobra; el  balanç de situació com expressió de l’equilibri patrimonial. Instruments de representació comptable: comptes i llibres de comptabilitat.

 

Tema 2. Immobilitzacions intangibles i materials. Amortització i Deteriorament.

Immobilitzat: concepte i classes. Immobilitzat material: concepte i classes; reconeixement i valoració; valoració posterior al reconeixement inicial; correccions de valor; alienacions i baixes. Immobilitzat intangible: concepte i classes; reconeixement i valoració; correccions de valor; alienacions i baixes.

Amortització: concepte; significat tècnic, econòmic i financer; variables a considerar en el càlcul de l'amortització; sistemes d'amortització i bases d'amortització.

Deteriorament: Concepte, naturalesa, causes i classes de deteriorament.

 

Tema 3. Actius i Passius Corrents.

Drets de cobrament: concepte i classes, valoració i deteriorament. Tresoreria: concepte i objectius. Obligacions de pagament: concepte i classes, valoració, tractament de les nòmines. Introducció a l’Impost sobre el Valor Afegit. IVA Repercutit. IVA Suportat. Comptabilització. Regularització comptable.

 

Tema 4. Finançament bàsic.

El finançament de l'empresa: l'equilibri financer; recursos propis i recursos aliens. Recursos propis: Capital i Reserves: concepte i classes; Recursos aliens a llarg termini: concepte i classes.

 

Tema 5. Ingressos i despeses. Resultat.

Ingressos: concepte i classes; reconeixement comptable dels ingressos. Despeses: concepte i classes; reconeixement comptable de les despeses. Principi de correlació d'ingressos i despeses. Imputació temporal d'ingressos i de despeses. Resultat: concepte i classes.

 

Tema 6. Cicle comptable. Comptes anuals.

Inici de l’exercici. Desenvolupament comptable de l’exercici. Final de l’exercici: regularització i reclassificació de comptes, periodificació d’ingressos i despeses, correccions valoratives,  determinació del resultat, tancament de comptes. Elaboració dels comptes anuals. El balanç de situació: concepte i objectius; elements que l’integren; informació a revelar. Presentació del resultat: concepte i objectius; elements que l’integren; informació a revelar.

Activitats d'aprenentatge


Es combinaran classes magistrals teòriques amb exemples pràctics. Classes pràctiques presencials en equip per part dels alumnes i treballs autònoms a desenvolupar individualment o col·lectivament de forma no presencial. A tal fi es reparteixen exercicis on les dificultats apareixen davant els alumnes i són ells mateixos els que han de resoldre'ls i explicar-los als companys, aquest procés és dirigit pel professor. Aquesta manera de treballar amb l’ús de la bibliografia recomanada permetran adquirir les competències i habilitats necessàries per complir l’objectiu marcat.

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació:

Treball individual (parcial)

30%

Examen Final

70%

L'examen a fi de trimestre suposa el 70% de la nota (50% pràctic + 20% teòric). L’examen teòric consisteix en preguntes tipus test amb quatre respostes possibles de les quals una única resposta és vàlida. El mètode de valoració serà el següent: 1 punt si la resposta és correcta, -0,25 si és incorrecta i 0 si no es respon la pregunta. Cal treure una nota mínima de 4 sobre 10 en cada part (pràctic i teòric) per tenir dret a fer nota mitja, en cas de que alguna part o totes dues no superin aquest 4 sobre 10 no es superarà l’examen.

El 30% que resta es formarà a partir de l'examen parcial.

En recuperació només es podrà fer la prova final que computarà el 70 % de la qualificació final, ja que es conservaran la nota del parcial. En la recuperació els estudiants hauran de treure una nota mínima de 4 sobre 10 en cada part (pràctic i teòric) per tenir dret a fer nota mitja, en cas de que alguna part o totes dues no superin aquest 4 sobre 10 no es superarà l’examen.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

MUÑOZ MERCHANTE, A. (2011): Introducción a la Contabilidad. Ediciones Académicas, S.A.

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (2007): Reial Decret 1515/2007, 16 de novembre.

Complementary

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (2007): Reial Decret1514/2007, 16 de novembre.

URIAS VALIENTE, J. (2004): 2 volúmenes: 1.- Introducción a la contabilidad: Aspectos teòricos y 2.- Manual práctico de contabilidad: Introducción. Madrid. Ediciones Académicas.

SOLÀ ,M.; VILARDELL, I. (2009): Introducción a la contabilidad general. McGrawHill

MONTESINOS JULVE, VICENTE (2009): Introducción a la contabilidad financiera: un enfoque internacional. Ariel. 6ª edición corregida y puesta al día adaptada al Plan General de Contabilidad.

ALBELDA, E. y SIERRA, L. (2014): Introducción a la contabilidad financiera. Ejercicios básicos. Pirámide.

DIÉGUEZ, J. (Coord.) (2015): Contabilidad financiera. El Plan General de Contabilidad. Pirámide.

LOSILLA, M.F. (2011): Prácticas de contabilidad financiera. Madrid: Garceta.