Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Alex Araujo Batlle
Judith Turrión Prats 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E15_Reunir i interpretar dades significatives per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants en l'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T4_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

Descripció


Aquesta assignatura pretén aprofundir en les bases del mètode científic i proporcionar a l'estudiant les eines bàsiques de treball per a poder dissenyar i executar un projecte de recerca. D'altra banda, millorar les seves habilitats per a utilitzar una sèrie d'instruments i eines que li permetin gestionar els diferents passos del procés de recerca amb major eficiència i comunicar els seus resultats amb major eficàcia: eines de recerca i gestió d'informació; de processament i edició de text; d'organització i tractaments de dades; i de presentació i comunicació de resultats.

Així mateix, conèixer i dominar les característiques del mètode científic te una importància crucial en el món de l'empresa: establir preguntes, observar acuradament la realitat a través de la recol·lecció de dades i fets contrastables, formular i contrastar hipòtesis, extreure conclusions i reformular els problemes i preguntes que ens fem és fonamental en el funcionament dels mercats, empreses i organitzacions.

Aquesta assignatura planteja els següents objectius específics:

 1. Proporcionar als estudiants un coneixement bàsic del mètode científic i un conjunt d'habilitats fonamentals per a aplicar-lo a les seves activitats acadèmiques i professionals.
 2. Transmetre la importància de l'ús de dades empíriques i bases de dades i proporcionar les eines bàsiques per a organitzar i presentar la informació derivada d'aquestes dades en forma d'esquemes, gràfics, taules etc. utilitzant el programari apropiat.
 3. Desenvolupar habilitats de comunicació útils per a la presentació dels resultats d'un projecte de recerca, o de qualsevol treball acadèmic o professional, des del disseny dels continguts i materials usats en una presentació, fins a les estratègies més efectives en la comunicació oral per a presentar idees de manera efectiva i eficient.

Resultats d'aprenentatge


 • Convertir un problema empíric en un objecte de recerca i elaborar conclusions.
 • Resoldre problemes a través de mètodes científics.
 • Avaluar diferents recursos per a l'anàlisi.
 • Realitzar recerques en bases de dades científiques i analitzar críticament la utilitat dels resultats de la recerca en el context de la seva pregunta de treball
 • Presentar una síntesi dels estudis i la informació de manera ordenada i seguint un fil argumental, de manera que es puguin extreure conclusions útils per al desenvolupament dels seus propis arguments i anàlisis.
 • Identificar diferents maneres de respondre a la pregunta de recerca i elaborar el disseny de la recerca a partir de les principals metodologies i la seva adequació a cada tipus de pregunta.
 • Entendre les principals decisions en els processos de recollida i anàlisi de dades segons el tipus de metodologia de recerca.
 • Millorar la comunicació dels resultats del treball empíric, ja sigui en reports, assajos o treballs de recerca.
 • Dissenyar i dur a terme presentacions orals i escrites per a transmetre informació, idees, problemes i solucions de manera eficaç.

Metodologia de treball


Sessions teòriques       

MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de l'assignatura. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per a revisar tantes vegades com faci mancada els ideïs o propostes que el professor necessita destacar dels seves classes

Aprenentatge dirigit    

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades als sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

MD6. Debats i fòrums: Conversis presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

Aprenentatge autònom

MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint els fases de la metodologia de recerca, entre els quals la lectura crítica d'articles

MD11. Tutories no presencials: per als quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de l'aula virtual.

Continguts


Bloc 1. Activitat investigadora a les ciències socials i les fonts d’informació

 1. El treball en equip. Dinàmiques per a l'èxit

 2. Treballs Científics

 3. Les fonts d'informació

 4. Marc Teòric

Bloc 2. Presentació Escrita de Treballs de Recerca

1. 2. 3. 4.

L'escriptura científica
Organització del treball escrit
Edició i presentació de documents formals

Altres documents

Bloc 3. La informació quantitativa i qualitativa: recollida i anàlisi

 1. Metodologies Quantitatives vs. qualitatives

 2. Recollida de dades

 3. Metodologia quantitativa

 4. Metodologia qualitativa

 5. Instruments de recollida de dades: El qüestionari

 6. Escriure la secció de metodologia

 7. Presentació de resultats

Bloc 4. Presentació Oral de Treballs de Recerca

 1. Elements de la comunicació

 2. Estratègies de comunicació oral

 3. Planificació, disseny i execució de presentacions acadèmiques i professionals. Què presentar del meu treball escrit?

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal

A més dels sessions de l'equip docent, existeixen activitats individuals i grupals.

Les activitats individuals tenen per objectiu:

 • Revisar i, si escau, incorporar metodologies (de base científica) de recollida d'informació i dades per a la seva anàlisi posterior.
 • Revisar els aspectes a considerar en la comunicació escrita i oral, tant des d'un punt de vista d'estructura (com s'articulen els continguts) com de forma (estil i tècnica) com d'eines per a facilitar l'execució.
 • Entendre les decisions en el procés de disseny del treball de recerca propi i la implementació de la metodologia de recollida de dades i la seva anàlisi.
 • Prendre consciencia del nivell de partida per a abordar objectius a assolir de manera conscient al llarg del grau que es cursa.
 • Validar coneixements (TEST o examen del mòdul).

Les activitats grupals tenen per objectiu bàsic:

 • Comparar el treball propi individual amb el del dels company@s.
 • Detectar opcions de millora.
 • Posar en pràctica els conceptes teòrics revisats

Sistema d'avaluació


AVALUACIÓ CONTÍNUA (70%)

No es pot recuperar
No té mínim per bloc, però de forma global (és a dir, la mitjana de l’avaluació continua del curs) ha de ser superior a 5. Si la nota de l’avaluació

contínua és inferior a 5, l’estudiant ha de repetir el curs. Així doncs, aprovar l'avaluació contínua és condició necessària (que no suficient) per superar l'assignatura
Es compon per activitats de cada bloc i un treball final, amb les següents ponderacions sobre el total del curs:

Bloc 1: 5%
Bloc 2: 5%
Bloc 3: 5%
Bloc 4: 20% Treball final: 35%

EXAMEN FINAL (30%)

Consistirà en una prova escrita en el qual s'avaluaran conceptes del Blocs 1, 2 i 3: l'examen és únic i es divideix per 3 blocs (bloc 1, bloc 2 i bloc 3). Tots els blocs contribueixen per igual a la nota final de l’examen. Si s'obté una nota inferior a 4 en qualsevol dels blocs, l'examen es considerarà suspès i també l'assignatura. Es necessari treure un nota global de l’examen igual o superior a 5 per superar l’assignatura.

RECUPERACIÓ

L’alumnat que es presentarà: (i) en cas de no assolir 4 sobre 10 punts, en una o vàries parts de l’examen o (ii) si la nota de l’examen és inferior a 5 sobre 10 punts. L’alumnat haurà de recuperar l’examen en la seva globalitat, independentment del cas.

En cap cas l’estudiantat pot rebre ajuda de tercers per cap activitat d’avaluació del curs; i en cas de produir-se el/la estudiant perdrà tot el dret a continuar amb les avaluacions que quedin de l’assignatura.

En cas de no comprensió de la resolució qualsevol activitat de l'avaluació, es podrà citar a el/la estudiant posteriorment i realitzar-li un examen oral sobre aquella l’activitat d’avaluació. Aquelles qu?estions que no es sàpiguen justificar es poden penalitzar en la nota final.

Bibliografia


Bàsic

Amat Salas, O., Rodrigo de Larrucea, J., & Rocafort Nicolau, A. (2017). Com fer recerca?: treball de final de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca (Primera ed). Barcelona: Profit Editorial.

Lluch, G., & Nicolás, M. (2015). Escriptura acadèmica: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC.

Turull, A., Ardanuy Baró, J., Arroyo i Amayuelas, E., & Arroyo i Amayuelas, E. (2017). Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona: Huygens Editorial

McGregor, S. (2018). Understanding and evaluating research. SAGE Publications, Inc https://www.doi.org/10.4135/9781071802656

Ang, S. (2014). Research design for business & management. SAGE Publications Ltd, https://www.doi.org/10.4135/9781473909694