Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jesús Molina Rodríguez
Lluís Codinas Poch 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E4_Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal

   

 • E6_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting utilitzant tècniques avançades i innovadores

   

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G3_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

Descripció


L’assignatura de Relacions Interpersonals és una assignatura de tall transversal dintre del Grau que capacitarà l’alumne pel coneixement i aplicació de les eines bàsiques pel desenvolupament dels recursos humans.

Entendre els fonaments generals del funcionament de la direcció de persones en una empresa des de la seva perspectiva estratègica, d'organització, funcional i social.

NOTES:

- Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

- L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Aplicar tècniques de direcció de persones i avaluar les relacions interpersonals en l'empresa.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

MD2. Conferències. Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en què un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.

MD3. Presentacions. Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

 Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris. Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

MD6. Debats i fòrums. Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l’estudi d’un cas, que serveix per contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

MD8. Jocs de rol. Dinàmica de simulació en què cada estudiant figura un paper especificat pel professor. Com a "rol", tindrà accés a una informació específica i ha de "jugar" les seves bases, segons les regles del joc, per resoldre o vivenciar la situació de referència de la dinàmica.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

Continguts


Tema 1

 • La importància del factor humà en les organitzacions
  • Entendre el valor de les persones per assolir els objectius de tota l'organització
  • Ètica i empresa
  • La perspectiva de gènere

Tema 2

 • Planificació dels recursos humans
  • Anàlisi de necessitats reals i situació actual
  • Disseny i valoració de llocs de treball
  • Optimització de plantilles

Tema 3

 • Reclutament i selecció de treball
  • Objectius
  • Fases del procés
  • Tècniques de selecció

Tema 4

 • La Comunicació interna en les Organitzacions
   La comunicació oral
  • Comunicació i conflicte
  • Importància de la comunicació a les organitzacions

Tema 5

 • Motivació i satisfacció laboral
  • Teories de la motivació
  • Factors interns i externs que influeixen en la satisfacció
  • Clima laboral

Tema 6

 • Lideratge
  • Conceptes bàsics
  • Teories de lideratge

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal
AF7. Tutories presencials

Sistema d'avaluació


L'avaluació consistirà en l'avaluació continuada i amb els següents percentatges:

• 10%: Participació i actitud (no recuperable). S'haurà d'assistir un 80% de les sessions.

• 40%: Treball grupal o individual escrit. Qualsevol no lliurament del treball final suposarà una nota de 0 d'aquesta part i en cas de fer presentació oral del treball no es podrà fer. 

• 50%: Examen final (recuperable). Cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per poder computar la resta d'ítems d'avaluació.

Caldrà treure una nota mínima de 5 en l'examen final i en el treball per poder fer la mitjana de la nota de l'assignatura. En cas contrari, aquells i aquelles alumnes que no arribin a la nota mínima a l'examen o el promig del curs no sigui superior a 5 sobre 10, caldrà que vagin a recuperació.

Recuperació:
En el cas que un estudiant hagi suspès, podrà anar a la recuperació de l'examen final.
 

Un alumne que no s'hagi presentat de l'examen a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

BORRELL, Francesc (2001). Comunicar bien para dirigir mejor. Ediciones Gestión 2000, Barcelona.

GOLEMAN, Daniel (2005). La práctica de la inteligencia emocional. Ed. Kairós. Tercera edició, Barcelona.

DOLAN,S.L., VALLE,R.,JACSON,S.E.,SCHULLER,R.S.(2007). La Gestión de los Recursos Humanos. Ed. Mc. Graw Hill, Barcelona

GOMEZ-MEJIA (2007), Luis R. Managing human resources / Luis R. Gómez-Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy.—7th ed.

Complementary

Holly Weeks (2002). Técnicas para dialogar sin tensión. Revista Gestión de Negocios (Volumen 3 – nº 3)

HENRY H. MORGAN, JOHN W. COGGER, (1998) Manual del entrevistador. Publicaciones de Psicología Aplicada, TEA Ediciones, S.A., Madrid 1998

ARAGÓN, Antonio y otros. Coordinación VALLE, Ramón J. (2005). La gestión estratégica de los Recursos Humanos. Editorial Pearson Prentice may. Segunda edición. Madrid.