Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Sergi Serrano Regol

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Descripció


L’estudiant ha de saber analitzar la situació del negoci, interpretar els estats comptables de l’empresa per tal de diagnosticar els problemes, i a través de la planificació financera proposar possibles solucions. A mes a mes s'analitzarant els elements del circulant, fent èmfasi en cash de l'empresa i la seva forma de finançar-lo

Resultats d'aprenentatge


 • Analitzar, dissenyar i implantar el pressupost d'una empresa i avaluar-ne la seva implementació.
 • Determinar la situació econòmic-financera d'una empresa.
 • Establir els estats financers d'una empresa d'acord amb les normes comptables vigents tenint en
 • compte les distintes normatives en funció de la grandaria de l'empresa, formats i models.
 • Proposar i aplicar un sistema d'informació financera- comptable que estudiï la formació interna de valor a l'empresa. 
 • Raonar i opinar sobre la informació que proporcionen els estats financers.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l’estudi d’un cas, que serveix per contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD10. Investigació i lectura crítica d’articles: Els estudiants parteixen d’una hipòtesis de treball que van desenvolupant, seguint les fades de la metodologia d’investigació, entre les quals la lectura crítica d’articles.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1: Finances Operatives: Anàlisi  i diagnòstic

 • Anàlisi del Negoci
 • El balanç: Estructura Econòmica i Estructura financera
 • El compte de resultats
 • Instruments d’anàlisi financer: els ratis
 • NOF versus El Fons de Maniobra
 • Diagnosi econòmic-financera
 • La gestió del circulant i la liquiditat
 • Inversió i finançament a curt termini
 • El circulant empresarial

 

Tema 2: Planificació Financera

 • Objectius de la planificació
 • Balanç de situació previsional
 • Compte de resultats previsional
 • Anàlisi de sensibilitat
 • Pla d’acció

 

Tema 3: Gestió de tresoreria: El cash management

 • El EFE. Estat de Fluxe d’efectiu
 • Principis i objectius del cash management
 • La gestió de cobraments
 • La gestió de pagaments
 • El pressupost de tresoreria
 • Les relacions bancàries

 

Tema 4: Finançament i gestió de dèficits a curt termini

 • Identificació del dèficit
 • Instruments de finançament a curt termini
  • Finançament no bancari
  • Finançament bancari
  • Factoring
 • Selecció d’instruments de finançament a curt termini.

Activitats d'aprenentatge


-Activitats individuals: Es faran i entregaran activitats/exercicis per cada tema, ja sigui mentre es desenvolupa el tema o al finalitzar-lo

-Activitats grupals: Realització d'un treball grupal al finalitzar l'assignatura

- Es treballarà amb suport informàtic amb el programa EXCEL

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'estudiant es fonamentarà en tres punts o activitats.

1. Test (20% de la nota total). Es faran  diferents test teòric-pràctics a classe corresponents als temes estudiats

2. Treball en equip: informe analític d'una empresa real, realitzat en equip de 3 a 5 alumnes. (30% de la nota total).

3. Prova final (50% de la nota total). La nota mínima exigida per fer promig será 4,5 sobre 10

La recuperació de l’assignatura només es farà sobre el 50% de la nota final corresponent a la nota de l’examen 

Sistema

Percentatge

Treball en grup

30%

Test 

20%

Examen final

50%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació