Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Anaïs Arderiu

Descripció


L'objectiu d'aquesta assignatura és aprendre a definir, planificar, executar i avaluar una estratègia en Xarxes Socials. A partir d'un projecte grupal, es treballaran els canals, les estratègies i les diferents eines de diagnosi i seguiment en una estratègia a les Xarxes. Des del paper de les xarxes socials en el context de la web 2.0, el rol dels influencers fins a conceptes com els Leads, KPIs o les mètriques, es treballen i s'incorporen a les diferents fases de l'estratègia SM.

Resultats d'aprenentatge


 • Conèixer els fonaments de la interaccio social aplicada a les xarxes socials
 • Ser capaç d'identificar les connexions humanes i els interessos que converteixen un contingut en viral. 
 • Ser capaç d'analitzar i detectar les virtuts i problemes de les xarxes socials en la gestió empresarial.
 • Ser capaç de definir objectius empresarials i plantejar estratègies per assolir-los a través de campanyes de màrqueting en xarxes socials
 • Conèixer i ser capaç d'utilitzar les principals eines informàtiques per a gestionar la planificació, execució i monitorizació d'una campanya de màrqueting en xarxes socials
 • Ser capaç d'analitzar els resultats d'una campanya i d'organitzar la informació per a ser presentada i utilizada en la presa de decisions empresarials 

Metodologia de treball


a. Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD2. Conferencies: Es duran a terme dues sessions amb conferenciants a l'aula que vincularan la part teòrica amb experiències en l'àmbit professional.

b. Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudis de cas: Es treballaran dos estudis de cas concrets a través de diverses dinàmiques amb part presencial i no presencial. Aquests casos es vincularan a activitats.

c. Aprenentatge autònom

MD10. Investigació i lectura crítica d'articles: Es proposaran diversos treballs de recerca vinculats a casos pràctics i articles d'actualitat.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

Continguts


 

 1. Introducció a la web 2.0.
  1. Característiques de la web 2.0.
  2. Transformació i evolució de la comunicació.
  3. L’herència de la web 2.0. en les xarxes socials.
 2. De consumidor a prosumidor.
  1. Figura de l’influencer.
 3. Introducció a les Xarxes Socials.
  1. Què són els mitjans socials?
  2. Antecedents i evolució històrica.
  3. Situació actual de les xarxes socials.
 4. Social media dins l’estratègia comunicativa de l’empresa.
  1. Tipus d’estratègia en el social media plan.
  2. Disseny  del social media plan.
   1. Elements claus en una estratègia social media.
   2. Perfils Social Media:  del social media manager al community manager. 
   3. Plataformes i tipologia de xxss.
   4. Calendari Editorial.
 5. Creació i generació de contingut en xxss.
  1. Storytelling.
  2. Creació de contingut per l’entitat i per l’usuari.
 6. Social media advertising.
  1. Què és social media advertising?
  2. Formats publicitaris en xxss.
  3. Planificació campanya publicitat.
  4. Creativitat en SMA.
 7. Control, medició i optimització.
 8. Tendències en comunicació digital i social media.
 9. Aspectes legals i normatius que afectes a l’estratègia comunicativa en social media. 

Activitats d'aprenentatge


a. Classes magistrals

b. Seminaris i ponències

c. Treball en grup

d. Treball individual

e. Estudi personal

Sistema d'avaluació


El sistema d'avaluació es divideix en activitats d'avaluació continuada (60%) i un examen final (40%).

Resum del sistema d'avaluació:

Sistema Percentatge
Activitats individuals. Casos 10%
Activitats grupals. Casos 15%
Exposicions estratègia SM 15%
Projecte grupal. Estrategia SM 20%
Examen final 40%

Cal obtenir una nota igual o superior a 5 sobre 10 a l'examen final per poder fer mitjana amb les altres parts d'avaluació de l'assignatura.

Al període de recuperació només es pot recuperar el 40% de l'examen final. Per recuperar caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per computar la mitjana de l'assignatura.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.