Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Francesc Masoller Arias

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

 

Descripció


És una assignatura que pretén familiaritzar l'estudiant amb la terminologia de costos de l'empresa, des de les matèries primeres fins a productes enllestits, passant pels principals tipus de costos que afecten a l'empresa.

Comprendre i saber realitzar el seguiment de la creació de valor. Diferenciar models bàsics de costos. Diferenciar models de direct cost i de full costing. Valorar produccions enllestides i produccions en curs. 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


  • Calcular i analitzar el cost del producte segons diferents sistemes.
  • Aplicar i analitzar la normativa comptable, així com els principis generals de comptabilitat general.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Els alumnes han d’aconseguir uns coneixements conceptuals que facilitin la comprensió del treball a realitzar; aquesta part es pretén aconseguir mitjançant l’assistència a classe i amb l’estudi dels llibres que són a la bibliografia.

La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé individualment o en equip; buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics, el que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada professionalitat.

Per últim, la manera de realitzar cadascuna d’aquestes  tasques amb la suficient cura, dedicació, i qualitat en el treball,  tenint en compte la preservació del mediambient i actuant en tot moment amb l’adient ètica  professional, podrem assolir els objectius finals que ens proposem.

Continguts


Tema 1 Introducció. Comptabilitat externa versus comptabilitat interna. Objectius de la comptabilitat de costos. Diferències entre cost i despesa.   
Tema 2

Classificació de costos. Costos per naturalesa. Costos directes i indirectes. Costos de producte i de període. Costos fixes i variables. Càlcul costos de Materials. Càlcul costos de personal. Càlcul costos amortització. Objectiu de cost.

 

Tema 3       

Sistema de costos directes. Definició i classificació dels sistemas de càlcul de costos. Criteris per escollir el sistema de càlcul de costos. Funcionament del sistema de costos directe. Funcionament del sistema de costos evolucionat.  
Tema 4 Sistema de costos variables. Sistema de costos variables evolucionat. Punt d'equilibri. Analisi cost-volum-benefici.  
Tema 5 Sistema de cost complert per seccions. Justificació del sistema. Càlcul de costos amb el sistema de taxa. Càlcul de costos amb el sistema de seccions. Centres principals i auxiliars. Unitats d’obra i unitats equivalents.   
Tema 6 Costos per procés. Introducció. De la producció per comanda a la producció per procés. Procediment de càlcul en els costos per procés. Diferents métodes de valoració.  

Activitats d'aprenentatge


La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé individualment o en equip; buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics, el que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada professionalitat.

Sistema d'avaluació


L'examen final suposa el 60% de la nota, el restant 40 % es formarà del treball efectuat en les activitats col•lectives a classe, examens parcials i/o de la realització de les tasques individuals. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades.

S’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts (sobre 10) en  l'examen final (60% de la nota) per poder fer mitja amb l’avaluació continuada (40% de la nota).

Aquesta  metodologia exigeix la comprovació d’haver assolit els objectius que es fa mitjançant una avaluació final que es complementa amb la valoració del professor de           fins un 40 % pel treball desenvolupat durant totes les sessions presencials.

RECUPERACIONS

A la recuperació sol es podrà realitzar la prova final que computarà el 60% de la qualificació final, ja que es conservaran les qualificacions de les activitats que suposen el 40% restant de la nota.

En resum:

Sistema

Percentatge

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

10%

Activitats plantejades fora de l'aula (treball individual i/o en grup, examens parcials)

30%

Examen final

60% (nota mínima de 5 sobre 10)