Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Sarola Gassiot

Idiomes d'impartició


Les presentacions orals seran en llengua catalana.

Competències


Competències bàsiques
  • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

Competències específiques
  • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

  • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

     

Competències generals
  • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

  • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Competències transversals
  • Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengues de presència significativa en l'àmbit científic

  • Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'ámbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

  • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Descripció


El rendiment físic depèn de la interacció de múltiples factors que culminen en l'adaptació de l'individu a través d'habilitats i capacitats tècniques específiques. L'alimentació, nutrició i ergonutrició tenen una importancia cabdal en el rendiment esportiu. En aquesta assignatura veurem el procés alimentari des dels primers pre homínids fins a l'home actual, interpretant els canvis anatòmics, fisiològics i bioquímics de l'evolució des de l'Ardipitecus ramidus fins a l'Homo sapiens sapiens

La base de l'assignatura serà l'estudi de l'energia, els macronutrients (proteïnes, hidrats de carboni i lípids), els micronutrients (vitamines, minerals i oligoelements), la fibra, l'aigua, els grups alimentaris, la cineantropometria i la nutrició esportiva. En aquesta assignatura es dóna molta importància a l'ergonutrició, els suplements i el què anomenem sport foods. Si no coneixem els principis fonamentals no sabrem utilitzar ni podrem aconsellar tot el referent als ajuts ergonutricionals.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


Identificar els aspectes cineantropomètrics principals de l'individu, d'una dieta sana i equilibrada, d'una dieta adaptada als requeriments específics segons la disciplina esportiva i de les ajudes ergogèniques prescribibles en cada cas.

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i una part de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

Activitat avaluadora

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, treball en grups, aprenentatge basat en problemes (ABP)

1.2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

4.8

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

La metodologia varia segons si són classes presencials o no presencials. Les sessions presencials seran de tipus classe magistral i hi haurà 3 sessions pràctiques on es treballaran la resolució de problemes (càlcul necessitats energètiques, etc), els aliments o els ajuts ergonutricionals.

El treball en grup es basarà en resolució de problemes, principalment en els seminaris.

Es lliuraran a la plataforma Moodle píndoles de vídeo i articles científics de temes específics per posteriorment realitzar una activitat escrita, un qüestionari o bé un fòrum de discussió.

Continguts


El primer dia es presentarà el programa i s'explicarà el funcionament de les activitats individuals i els seminaris.

Continguts:

1. Introducció.

2. Conceptes bàsics i praxis clínica.

3. Energia i nutrients.

4. Grups alimentaris.

5. Alimentació equilibrada.

6. Antropometria i valoració de la composició corporal.

7. Alimentació en l’esport i l’activitat física.

8. Suplementació i ajudes ergogèniques.

Es realitzaran tres seminaris obligatoris al llarg del curs.

Hi ha tres treballs de caràcter obligatori i s’implementaran a través de l'Aula Virtual.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiants tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

L'avaluació de l'assignatura és continuada, a través de diferents eines per valorar les diferents competències necessàries per a superar la matèria.

L'avaluació de les competències es farà mitjançant les següents activitats:

- Un examen final, que consistirà en una prova d'elecció múltiple i preguntes obertes.

- Lliurament dels problemes plantejats als seminaris.

- Lliurament de treballs individuals.

En l'avaluació de les competències es tindrà en compte la presència de l'estudiant a classe i la seva implicació durant els seminaris, així com les intervencions individuals en els diferents exercicis a l'Aula Virtual.

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs en grup

20%

G11, G1, T1, T2, T3, E13, E7, B5

Treballs individuals

30%

G11, G1, T1, T2, T3, E,13, E7, B5

Examen final i individual

50%

G11, G1, 

Segons estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per a l'alumne es qualificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent qualificació qualitativa: suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula l'honor. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar (a la recuperació).

Criteris necessaris per fer la mitjana entre les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora

Criteris per fer Mitjana

Treball individual

nota igual o més alta de 5/10

Pràctiques en grup o individuals

nota igual o més alta de 5/10

Examen

nota igual o més alta de 5/10

La qualificació final de l'alumnat s'obtindrà mitjançant una avaluació continuada valorada amb el 50%  i una avaluació final (examen teòric -50%-). L'examen serà presencial i farà mitja amb la resta de notes de l'avaluació continuada (treballs en grup i treballs individuals obligatoris). L'examen ponderarà el 50% de l'avaluació i s'haurà de superar amb un mínim de 5 punts (sobre 10 punts) per poder avaluar la totalitat de l'assignatura.

Requisits per a superar  l'avaluació contínua:

- Realització mínima obligatòria  a l'assignatura i els seminaris del 80%, queden incloses les faltes per malaltia o lesió.

- Si no se supera l'avaluació contínua per l'incompliment d'algun dels requisits necessaris descrits anteriorment, l'alumne suspendrà l'assignatura.

Recuperació:

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, en l'activitat avaluadora de l'examen, només es podrà optar a la recuperació de l'assignatura, si s'ha suspès. En el cas dels No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Compètencies avaluades

Treballs individuals

30%

G11, G1, T1, T2, T3, E13, E7, B5

 Treballs en grup

20%

G11, G1, T1, T2, T3, E13, E7, B5

 Examen

50%

G11, G1

Treballs:

Tots els treballs s'hauran d'entregar obligatoriament a través de l'Aula Virtual en la data indicada. No s'acceptarà cap treball fora de termini. Els seminaris seran obligatoris.

La nota mitja obtinguda en l'avaluació continuada farà mitja amb la nota de l'examen final. Per fer mitja serà necessari haver aprovat l'examen final.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Asker Jeukendrup y Michael Gleeson (2019). Nutrición Deportiva. Editorial Tutor.

Burke L. (2006). Clinical Sports Nutrition. McGraw-Hill.

Cabañas MD, Esparza F. (2009). Compendio de Cineantropometría. Madrid: CTO Editorial.

Ivy J. (2004). Nutrient Timing: The Future of Sports Nutrition. Basic Health Publication.

Complementary

Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición. http://www.sedyn.es/es/

European Federation of the Associations of Dietitians. http://www.efad.org/everyone

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Nutrition.  http://www.fao.org/nutrition/en/

Fundació Alícia. http://www.alicia.cat/ca/

Australian Sports Commision https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition

Libro Blanco de la Nutrición en España. Fundación Española de la Nutrición (FEN), 2013. http://www.seedo.es/images/site/documentacionConsenso/Libro_Blanco_Nutricion_Esp-2013.pdf

Generalitat de Catalunya. Aliementació. http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/

Litt A. (2004). Fuel for Young Athletes: Essential Foods and Fluids for Future Champions. Human Kinetics.

Ryan M. (2007). Sports Nutrition for Endurance Athletes. Velopress.

Girard Eberle S. (2007). Endurance Sports Nutrition, 2nd Edition. Human Kinetics.

Burke L. (2007). Practical Sports Nutrition. Human Kinetics.

El libro blanco de la hidratación. Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, 2006. https://www.assal.gov.ar/assa/documentacion/libro_blanco_hidratacion.pdf