Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Lluís Guirao Cano
Víctor Illera Domínguez 
Xavier Viñals Alvarez 

Competències


Competències bàsiques
 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

Competències generals
 • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Competències transversals
 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

Descripció


L'anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport presenta les bases de la anatomia humana i de l'anatomia funcional a través d'un estudi conceptual, històric, metodològic i terminològic de l'anatomia.

També es realitzarà un estudi de les formes, estructures i funcions dels diferents elements de l'aparell locomotor, cardiovascular, respiratori i del sistema nerviós. Aquest darrer tindrà un tractament exclusiu de les estructures més importants en relació al moviment.

Per tant, l'objectiu principal de l'assignatura serà el de capacitar l'alumne/a perquè estigui en condicions d'entendre el mecanisme de funcionalitat de l'aparell locomotor i conegui la morfologia dels òrgans més importants de l'anatomia sistemàtica.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


Identificar els principals fets històrics de l’anatomia, fisiologia, i biomecànica, així com saber reconèixer els mètodes d’estudi i tècniques de registre més utilitzades en aquestes disciplines i interpretar les seves dades i gràfiques

Identificar els aspectes morfològics en els que es basa el moviment humà, així com utilitzar i explicar amb precisió la terminologia anatòmica.

Analitzar els moviments i interpretar la participació de les articulacions i els músculs implicats, així com els altres factors que els determinen.

Metodologia de treball


Activitat

ECTS

Metodologia

Competències

Sessions teòriques

6

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups,

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

Treball grupal

2

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

Sessions pràctiques

2

aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

Treball guiat

2

treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

Continguts


Continguts

Tema 1. Definición de Anatomía. Estudios anatómicos 

Tema 2. Estudio óseo de la extremidad superior 

Tema 3. Estudio articular del hombro 

Tema 4 Estudio articular del codo.

Tema 5. Estudio articular de la muñeca y la mano . 

Tema 6. Músculos del hombro. Músculos que actúan sobre la cintura escapular 

Tema 7. Estudio muscular del brazo 

Tema 8. Estudio muscular del antebrazo.

Tema 9. Estudio muscular muñeca y la mano 

Tema 10. Estudio óseo de la extremidad inferior.

Tema 11. Estudio articular pelvis y cadera 

Tema 12. Estudio articular de la rodilla 

Tema 13. Estudio articular de la pierna y complejo articular del pie y tobillo 

Tema 14. Estudio muscular de la pelvis.

Tema 15. Estudio muscular del muslo 

 Tema 16. Estudio muscular de la pierna, pie y tobillo.

Tema 17. Estudio óseo del tronco 

Tema 18. Caja torácica.

Tema 19. Columna vertebral.

Tema 20. Art. Costovertebrales 

Tema 21. Músculos tronco.

Tema 22. Músculos tórax.

Tema 23. Músculos abdominales.

 Tema 24. Aparato cardiovascular corazón.

Tema 25. Aparato cardiovascular (principales venas y arterias) 

Tema 26. Aparato respiratorio 

Tema 27. Huesos del craneo y Músculos de la cabeza y cuello 

Tema 28. Sistema nervioso Central 

Tema 29. Sistema nervioso Periférico 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar.

El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar.

Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


 

Sistema de calificació (Real decret 1125/2003, de 5 de septiembre, pel que s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions  en les titulacions universitaries de caràcter oficial i validesa en tot el territori  estatal): 0 - 4,9: Suspens (SS) 5,0 - 6,9: Aprovat (AP) 7,0 - 8,9: Notable (NT) 9,0 - 10: Excelent (SB) La qualificacio final de l'alumne es el resultat d'una avaluació continua a través de diferents  activitats avaluativas. L'aprovat de l'asignatura sobté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la seguent taula de ponderació

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs en grup

20%

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

Examen final teòric

40%

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

Examen final imatges

20%

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

 Avaluació continuada en pràctiques                          20%           CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

 

Quan la qualificació de l’assignatura sigui d’Excel·lent (nota superior a 9 punts) els docents de l’assignatura podran considerar si l’alumne opta a obtenir la qualificació de matrícula d’honor (MH)).

L'examen final comprendrà la totalitat dels continguts i es realitzarà en acabar l'assignatura, durant el període avaluador del trimestre en el qual s’imparteix i/o durant el període de recuperació.

Per presentar-se a l'examen, l'alumne haurà de tenir un minín d'un 80% de l'assitència en les classes pràctiques

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Recuperació

Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura.

Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

En la nota de recuperació el 30% relacionat amb les notes dels treballs grupals i avaluació continuada en pràctiques es manté

Activitat Avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

70%

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.


Cronograma i Guia d’activitats.

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne/a en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma i la Guia d’activitats.

 

Classes pràctiques

Per cada part teòrica es farà una part pràctica obligatòria

Per presentar-se al l'examen, l'alumne haurà de tenir un minín d'un 80% de l'assitència en les classes pràctiques

 

Activitats en grup

El treball en grup forma part de l’avaluació continuada. A l’aula de l’assignatura hi seran les indicacions de les mateixes.

 

Possibilitat d’obtenció de Matrícula d’Honor

Quan la qualificació final de l'assignatura sigui d'Excel·lent (de 9 a 10 punts), l’alumne/a podrà optar a obtenir la qualificació de matrícula d'honor (MH).

Segons la normativa acadèmica de la UPF, el nombre màxim de MH possibles en una assignatura és del 5% en relació al total d’alumnes matriculats a la mateixa.

Bibliografia


Bàsic

 

Atlas de Anatomía Humana. 3 tomos. Anastasi G, Gaudio E, Tacchetti C, Rodríguez Baeza A. Ergon Edi-Ermes 2018.

Atlas de Anatomía Netter. 5ª Edición. Editorial Masson 2011

Paulsen, F., y Waschke, J. (2012). Atlas de Anatomía Humana Sobotta (23a ed.). Barcelona: Elsevier.

Complementary

Delavier, F. (2012). Guía de los movimientos de musculación: descripción anatómica (6a ed.). Barcelona: Paidotribo.

Floyd, R.T. (2008). Manual de cinesiologia estructural (bicolor). Barcelona: Paidotribo.

Guillén, M. y Linares, D. (2002). Bases biológicas y fisiológicas del movimiento humano. Madrid: Médica Panamericana.

Jacob, S. (2003). Atlas de anatomía humana. Madrid: Elsevier Science.

Lloret, M. (2000). Anatomía aplicada a la actividad física y el deporte (2a ed.). Barcelona: Paidotribo.

Gray. Anatomía para estudiantes. 3ª Edición. Editorial Elservier 2015

Calais-Germain, B. (1994). Anatomía para el movimiento. Barcelona: La Liebre de Marzo.