Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Màrian Buil Fabregà
Federico Prats Salmurri 
Estel Paloma Cisa 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E10_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci.

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

Descripció


Introducció al concepte d'esperit emprenedor i actituds emprenedores que el fan possible, així com les diverses manifestacions de la iniciativa emprenedora per acabar abordant tot el procés emprenedor complet i la seva sostenibilitat. Anàlisi de la figura de l'emprenedor com a element central del procés emprenedor i les principals habilitats de han de tenir.

Conèixer les competències necessàries per generar noves iniciatives empresarials sostenibles per compte propi (emprenedoria) o aliena (intraemprenedor). Les competències emprenedores ajudaran als estudiants a identificar i crear oportunitats de mercat transformant idees en possibles negocis viables i sostenibles.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

Resultats d'aprenentatge


Avaluar oportunitats que poden transformar-se en negocis viables i sostenibles.

Crear oportunitats de mercat sostenibles.

Adquirir competències emprenedores. 

Desenvolupar un procés emprenedor a partir d'una necessitat identificada.

Metodologia de treball


Sessions teòriques      

MD1.Classe magistral : Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

MD2 . Conferències : Sessions presencials o transmeses en streaming , tant en les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució , en què un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.

MD4 . Càpsules de vídeo : Recurs en format vídeo , que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures . Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes .

Aprenentatge dirigit

MD5 . Seminaris : Format presencial en petits grups de treball ( entre 14 i 40 ) . Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

MD6 . Debats i fòrums : Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi . Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

MD7 . Estudi de casos : Dinàmica que part de l'estudi d'un cas , que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats , tant a nivell individual com en grup , entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom

MD10 . Recerca i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan , seguint les fases de la metodologia d'investigació , entre les quals la lectura crítica d'articles.

MD11 . Tutories no presencials: per què l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l' ESCSET .

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Continguts


MODULE 1: ENTREPRENEURSHIP BASICS  

1.1. Entrepreneurship definition and trends

1.2. Intrapreneurship

1.3 Sustainable business models

1.4 Sustainable Development Goals (SDGs)

MODULE 2: THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT 

2.1. Innovation typologies

2.2. The product evolution process

2.3. The helix models

2.4 The impact of entrepreneurial firms in today's economy

MODULE 3: ENTREPRENEURS

4.1. Entrepreneurial mindset

4.2. Ikigai meaning

4.3. What are they main entrepreneurial skills?

4.4. Entrepreneurs vs Intrapreneurs

MODULE 4: THE ENTREPRENEURIAL PROCESS 

4.1. The Timmon's model of the entrepreneurial process

4.2. The complete entrepreneurial process

4.3  The business plan

MODULE 5: ENTREPRENEURSHIP PRACTICAL PROJECT

5.1. Inspiration

5.2. Ideation and validate

5.3. Prototype and validate 

5.4. Communication

Activitats d'aprenentatge


Assistència i participació en activitats plantejades dins i fora de l'aula

Desenvolupament d'un projecte emprenedor o intraemprenedor innovador i sostenible 

Sistema d'avaluació


 • 30% avaluació continuada (treball individual i/o en grups)

 • 20% participació i activitats dins l’aula

 • 20% projecte emprenedor

 • 30% examen final

La nota per superar l'examen final ha de ser superior a 5 sobre 10. En aquest cas es comptabilitzarà les notes resultants a l'avaluació continuada, activitats dins l'aula i del projecte final.

En el cas que la nota de l'examen final sigui inferior a 5, no es comptabilitzaran les notes resultants de l'avaluació continuada, activitats dins l'aula i del projecte final.

L’avaluació continuada és obligatòria per presentar-se a l’examen final. S'ha de tenir nota final de les tres modalitats: avaluació continuada, participación i activitats dins l'aula i projecte emprenedor.

Les tasques programades dins l'avaluació es podran revisar durant els 5 dies posteriors a l'entrega de notes. Passat aquest període no es podran demanar revisions ni reclamacions de notes. 

Recuperació de l'assignatura :

Només es recuperarà l'examen final. S'haurà d'obtenir una nota superior a 5.

Les activitats d'avaluació continuada NO es recuperaran, però es conservaran les notes de la resta d'avaluació per al seu còmput en la recuperació.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

           

Bibliografia


Bàsic

Van Der Pijl, P., Lokitz, J., & Solomon, L. K. (2016). Design a better business: New tools, skills, and mindset for strategy and innovation. John Wiley & Sons.

Upward, A., & Jones, P. (2016). An ontology for strongly sustainable business models: Defining an enterprise framework compatible with natural and social science. Organization & Environment, 29(1), 97-123.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Leih, S; Linden, G; Teece, (2015). D. Business Model Innovation and Organizational Design

Schindedutte, M; Morris, M.H.; Kuratko, D.F. (2000). Classification as a Factor in the Scientific Evolution of Entrepreneurship. Journal of Small Business Strategy, 2015, vol. 11, no 2, p. 1-20.

Leydesdorff, L. (2012). The triple helix, quadruple helix,…, and an N-tuple of helices: explanatory models for analyzing the knowledge-based economy?. Journal of the knowledge economy, 3(1), 25-35.

Liñán, F., & Fayolle, A. (2015). A systematic literature review on entrepreneurial intentions: citation, thematic analyses, and research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 907-933.
 

Shane, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human resource management review, 13(2), 257-279.
 

Valliere, D. (2013). Towards a schematic theory of entrepreneurial alertness. Journal of business venturing, 28(3), 430-442.
 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Business Model Generation: Ediciones Deusto.
 

Tang,J. Kacmar,M. Busenitz,L. (2012) Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing 27: 77-94

 

Teece, D. J. (2012). Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action. Journal of Management Studies, 49(8), 1395-1401.

Teece, D., Peteraf, M. A., & Leih, S. (2016). Dynamic Capabilities and Organizational Agility: Risk, Uncertainty and Entrepreneurial Management in the Innovation Economy. Uncertainty and Entrepreneurial Management in the Innovation Economy (April 7, 2016).

Complementary

Trias de Bes F.(2007) El libro negro del emprendedor. Empresa activa