Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Roberto Dopeso Fernández

Descripció


Aquesta assignatura persegueix la familiarització amb els conceptes bàsics del Màrqueting, l'adquisició de coneixements bàsics per l'anàlisi de l'entorn i el mercat,el coneixement dels principals models de comportament del consumidor, i el coneixement de les principals eines de marketing de les que disposa l'empresa per comercialitzar els seus productes i serveis.

Resultats d'aprenentatge


 • Aplicar els conceptes bàsics del Màrqueting.
 • Posicionar un producte en el mercat.
 • Entendre les tàctiques bàsiques de l'màrqueting (producte, preu, promoció i plaça)
 • Ser capaç d'extrapolar la teoria vista a classe en aplicacions de la pràctiques

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport  a les classes presencials.

MD4. Cápsules de video: Recursos en format video, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com sigui necessari les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes.

 Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau. 

MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor


MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants 

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

MD10. Investigació i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de Treball que van desenvolupant, seguint les fades de la metodologia d'investigació, entre els quals la lectura crítica d'articles.

MD11. Tutories no presencials: Per què l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET

La metodologia de l’assignatura es basa no només en les classes magistrals del professor amb suport de material Powerpoint en català i en anglès, sinó, també, en diverses activitats:

 • lectures i comentaris d’articles d’actualitat.
 • estudi de casos en format text i format vídeo en anglès sobre els que s'haurà de fer un informe contestant una sèrie de preguntes.
 • activitat de recerca i fase inicial d'un pla de màrqueting.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


1. INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING  

 • Què és el Màrqueting?
 • El màrqueting i la seva gestió: El procés de màrqueting.
 • Orientacions de les empreses entorn al mercat.
 • El màrqueting en el context econòmic actual.

2. LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I EL MÀRQUETING 

 • Què és un pla de màrqueting?
 • Estructura del pla de màrqueting.
 • Objectius financers i objectius de màrqueting.
 • Creació de valor.
 • Model de negoci.
 • Estratègia.
 • Organització.
 • Implementació i control.

3. LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

 • Investigació de mercats.
 • Situació del mercat i anàlisi de la demanda.
 • El macroentorn i el microentorn.
 • Oportunitats i Amenaces.
 • Fortaleses i debilitats.

4. EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR

 • Els models de comportament del consumidor. Factors que influencien el comportament de compra. Decisions de compra.
 • Les noves tecnologies i el nou consumidor.

5. MÀRQUETING ESTRATÈGIC

 • Segmentació de mercats.
 • Públic Objectiu (target).
 • Posicionament.
 • Principals estratègies de màrqueting.

6. EL PRODUCTE

 • Què pretenem vendre ? El concepte de producte.
 • Cartera de productes.
 • El packaging.
 • La marca.
 • Estratègies de desenvolupament de nous productes.

7. EL PREU

 • Polítiques de preus.
 • Estratègies de preus

8. LA COMUNICACIÓ

 • Concepte de comunicació integral.
 • Publicitat
 • Promoció
 • Relacions Públiques
 • El Màrqueting Directe
 • La Venta personal.
 • Pressupost publicitari.
 • Missatge publicitari.
 • Estratègia i Planificació de mitjans.

9. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ

 • La funció de la distribució comercial.
 • Canals de distribució.
 • Les noves tecnologies aplicades a la distribució.

10. ESTRATEGIES COMERCIALS

 • Organització i planificació comercial.
 • Estratègies comercials.

Activitats d'aprenentatge


1. Projecte en grup format per quatre persones.

2. Anàlisi de casos d'empresa.

3. Presentacions a classe.

4. Sessions teòriques.

 

Sistema d'avaluació


 • 40% corresponent a l'examen presencial a final de trimestre i que caldrà aprovar (mínim 5 sobre 10) per poder fer promig amb les notes de l'avaluació contínua (60%).
 • 20% corresponent al lliurament d'un exercici de fase inicial de pla de màrqueting (treball en grup)
 • 15% corresponent a treballs individuals, casos i altres activitats en equip
 • 15% corresponent a l'assistència, tasques individuals, participació i col·laboració mostrat a classe.
 • 10% corresponent a les presentacions orals i exposicions que es facin a classe


Important: totes les activitats no lliurades en les dates i amb els requeriments previstos es considerant com a “no lliurades” i s'assignarà una nota de 0.


En el període de recuperació només hi ha opció de recuperar l'examen final si l'alumne si hi va presentar i el va suspendre.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

En cas de NO aprovar l'assignatura no es guardarà cap resultat de les activitats continua pel proper curs acadèmic.

Bibliografia


Bàsic

Kotler, Philip ; Keller, Kevin (2014). Marketing Management. Pearson Education. Prentice-Hall.

Complementary

SANTESMASES Mestre, M. (2010): Marketing: Conceptos y estrategias

Kotler, P. & Armstrong G. (2012) Principles of Marketing, 14th Edition. Prentice-Hall Pearson

Kotler, Philip, Kevin Lane Keller, Malcolm Goodman, Mairead Brady, and Torben Hansen. 2019. Marketing Management (European Edition). Harlow: Pearson Education.

Edgar, Alison. 2018. Secrets of Successful Sales. St Albans: Panoma Press. Copyright.