Màsters universitaris

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri  d’Educació, Cultura I Esport, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EES). Els programes tenen un reconeixement oficial i una avaluació de qualitat, amb una durada entre 60 i 120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) i un o dos anys acadèmics. Els màsters ofereixen una formació especialitzada d’alt nivell per obtenir una especialització acadèmica, professional o adquirir competències en la investigació.

Requisits d'accés
Estar en possessió d’una titulació universitària i complir amb els requisits específics del màster corresponent.

Titulació

  • Títol de màster universitari expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Aquest tipus de màsters representen la via ordinària d’accés a un programa de doctorat i estan reconeguts a l’EEES.

Consulta l'oferta de Màsters oficials/universitaris

Màsters propis, Diplomes i Cursos de Postgraus

Els màsters propis i els postgraus són cursos d’especialització amb una clara orientació professional. Dirigits a estudiants universitaris, graduats i llicenciats. Els postgraus tenen l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats formatives i els objectius professionals de cada persona. Els Diplomes de Postgrau tenen un mínim de 30 crèdits ECTS, els Cursos de Postgrau un mínim de 10 crèdits ECTS i el Màsters propis entre 60 i 120 crèdits ECTS.

Normativa UPF de Postgraus/Màsters títol propi

Requisits d’accés
Estar en possessió d’una titulació universitària i complir els requisits d’admissió específics de cada programa.

Titulació

  • Títol de màster, diploma o curs de postgrau expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Consulta l'oferta de Màsters propis i Postgraus

Requisits d'accés per a estudiants internacionals

1. Sol·licitud d’admissió estudiants internacionals en estudis que requereixen una titulació universitària
(Informació sobre títols i certificats acadèmics no expedits per un estat membre de la Unió Europea)

Per sol·licitar l’admissió, no cal que tinguis el títol legalitzat fins el moment de la matrícula. 

Informació sobre la legalització del títol:

Si el teu títol i el teu certificat acadèmic no estan expedits per un estat membre de la Unió Europea (o Noruega, Islàndia, Liechtenstein  o Suïssa), caldrà que facis tots els tràmits de legalització d’ambdós documents (Postil·la de la Haia). Aquest procés has de fer-lo al país on s'hagi expedit el títol i abans de sortir del país, ja que no és possible realitzar aquest tràmit a Barcelona.
És molt important que tinguis en compte que els títols i certificats acadèmics universitaris que no estiguin redactats en català, espanyol, francès, italià, portuguès o anglès hauran de ser traduïts al català o a l'espanyol per un traductor oficial.

Et recomanem que, per facilitar tot el procés d'admissió, obtenció de visat i altres aspectes pràctics relacionats amb la teva arribada i estada, realitzis la preinscripció el més aviat possible

2. Admissió a estudis que requereixen de titulació universitària

L’admissió efectiva dels estudiants està condicionada al compliment de tots els requisits d'accés del curs i a la verificació de tota la documentació presentada. Caldrà presentar els originals i/o fotocopies compulsades.

Per a qualsevol dubte o consulta: 

Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. 93 7021959