Beques Santander - Empreses (convocatòria tancada)

Amb l'objectiu de promoure la realització de pràctiques professionals en petites i mitjanes empreses entre els estudiants universitaris, facilitant la seva posterior inserció laboral, la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles), CEPYME (Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa) i el Banc Santander, han subscrit un conveni de col•laboració establint les bases per optar a les beques durant el curs 2015/2016.

D'aquestes beques, 4 les gestiona Tecnocampus per als alumnes de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa. 

 

Requisits de participació
 • Ser autònom, microempresa o PIME ubicada en territori nacional, independentment de la localització dels seus centres de treball. Es considera PIME aquelles empreses que ocupen a menys de 250 persones, el volum de negocis anual no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç general anual no superi els 43 milions d'euros.
 • Assegurar els mecanismes i procediments necessaris per a la realització de la pràctica: assignació d'un tutor a l'estudiant en pràctiques i disseny d'un pla de formació i desenvolupament de competències.
 • Cada empresa pot optar únicament a una beca.
 • L’alumne seleccionat no pot haver mantingut relació contractual amb l'empresa on es realitzarà la pràctica, ni haver realitzat, o estar realitzant, pràctiques en la mateixa durant el curs 2015-2016.
 • L’alumne no pot haver participat amb anterioritat com alumne receptor de beca en anteriors convocatòries del programa.
 • L’alumne ha de reunir els requisits per poder realitzar pràctiques curriculars (Superats el 50% dels ECTS total de la carrera i no haver cursat ja les pràctiques curriculars).

Perfils dels candidats
 • Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
   
 • Grau en Turisme i Gestió del Lleure
   
 • Grau en Màrqueting i Comunitats digitals
   
 • Doble titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió del Lleure
   
 • Doble titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals

Període d'inscripció a la web

Fins el 31 de gener del 2016. 

Període de realització de la pràctica


Entre l'1 de març i el 31 d'agost del 2016. Els convenis de pràctiques en el marc d'aquest programa seran sempre per mesos naturals, és a dir, començant el primer dia del mes i finalitzant el darrer dia del mes.

Jornada, durada i import de la beca

 • Jornada completa (3 mesos, 8 hores diàries): 600€/mes bruts 
 • Mitja jornada (6 mesos, 4 hores diàries): 300€/mes bruts

Els estudiants beneficiaris de la beca hauran d'obrir un compte corrent al Banc Santander o Openbank. La UPF, actuant com a intermediària, ingressarà l'ajut econòmic als estudiants becats en el compte corrent del Banc Santander o Openbank que faciliti l'estudiant, una vegada descomptats els imports corresponents a l'IRPF i la cotització a la Seguretat Social.

IMPORTANT: L'abonament de les beques es farà de la següent manera:

 

 • Modalitat 3 mesos a jornada completa: un sol pagament sempre i quan s'hagi complert el 100% del període de pràctiques establert al conveni.
 • Modalitat 6 mesos a mitja jornada: dos pagaments, 1 cada 3 mesos. El primer pagament es percebrà superats els tres primers mesos, i el segon pagament finalitzats els 3 mesos següents establerts per conveni.
   

Caldrà doncs, realitzar el 100% de tots dos períodes per rebre la totalitat del import de la beca. 

L'estudiant únicament podrà finalitzar les pràctiques de manera anticipada sempre i quan ho comuniqui amb 15 dies d'antel•lació i la data de rescissió sigui l'últim dia laboral del mes.

Es percebrà l'import corresponent de la beca si ha finalitzat el mes de la pràctica, i sempre i quan el Banc Santander hagi transferit els fons necessaris a la Universitat.Procés d'inscripció
 

Registrar-se a http://www.becas-santander.com (abans del 31 de gener 2016)

Accedir a Borsa de Talent i:

 

 • Si l'empresa no té seleccionat el candidat, ha de complimentar una oferta de pràctiques i indicar a l'apartat "Lloc vacant" el concepte "Beques Santander 2016" (abans del 31 de gener). Una vegada seleccionat, caldrà presentar la proposta de conveni (abans del 10 de febrer).
 • Si l'empresa té seleccionat el candidat, entrar una proposta de conveni indicant en l'apartat "Lloc vacant" del formulari el concepte "Beques Santander 2016" (abans del 10 de febrer).

 
Adjudicació de les beques

Les beques s'adjudicaran per estricte ordre d'arribada de la proposta de conveni presentada per l'empresa a través de l’aplicatiu Borsa de Talent (abans del 10 de febrer), sempre i quan tant aquesta com el candidat seleccionat acompleixin els requisits de participació i la i la normativa de pràctiques acadèmiques de l’ESCSET.

S'adjudicarà una única beca per empresa. En el cas de l'existència de places sobrants s'obrirà una convocatòria extraordinària entre les empreses interessades.

 

Més informació a Servei de Carreres Professionals borsatalent@tecnocampus.cat