Beques de Pràctiques Santander 2017

 

El Banc Santander ha posat en marxa la VI edició del Programa de Beques Santander - CEPYME per aquest curs 2016-2017. 

 

A Tecnocampus ens han concedit 4 beques per als alumnes de les següents titulacions:

Requisits de participació

  • Ser autònom, microempresa o PIME ubicada en territori nacional, independentment de la localització dels seus centres de treball. Es considera PIME aquelles empreses que ocupen a menys de 250 persones, el volum de negocis anual no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç general anual no superi els 43 milions d'euros.
  • Assegurar els mecanismes i procediments necessaris per a la realització de la pràctica: assignació d'un tutor a l'estudiant en pràctiques i disseny d'un pla de formació i desenvolupament de competències.
  • Cada empresa pot optar únicament a una beca.
  • L’alumne seleccionat no pot haver mantingut relació contractual amb l'empresa on es realitzarà la pràctica, ni haver realitzat, o estar realitzant, pràctiques en la mateixa durant el curs 2015-2016.
  • L’alumne no pot haver participat amb anterioritat com alumne receptor de beca en anteriors convocatòries del programa.
  • L’alumne ha de reunir els requisits per poder realitzar pràctiques curriculars (Superats el 50% dels ECTS total de la carrera i no haver cursat ja les pràctiques curriculars)

Període de realització de la pràctica

3 mesos entre el 2 de maig de 2017 i el 31 d'agost del 2017. Els convenis de pràctiques en el marc d'aquest programa seran sempre per mesos naturals, és a dir, començant el primer dia del mes i finalitzant el darrer dia del mes. 

 

Jornada, durada i import de la beca  

Mitja jornada (3 mesos a 4 hores diàries): 300 euros/mes bruts

IMPORTANT: A diferència de les edicions anteriors, enguany hi ha un compromís econòmic que assumeix l'empresa. El 50% de l'import total de la beca anirà a càrrec de l'empresa. Per això, en el moment de la inscripció caldrà fer un pagament per avançat del 50% del valor total de la beca a un compte del Banc Santander que serà retornable en el cas que no s'aculli a cap estudiant.

 

Procés d'inscripció   

  1. Registrar-se a www.becas-santander.com (fins el 23 d'abril del 2017)
  2. Accedir a Borsa de Talent i:

ü  Si l'empresa no té seleccionat el candidat, ha de complimentar una oferta de pràctiques i indicar a l'apartat "Títol de la oferta" el concepte "Beques Santander 2017". Una vegada seleccionat, caldrà presentar la proposta de conveni. 

ü  Si l'empresa té seleccionat el candidat, entrar una proposta de conveni indicant en l'apartat "Lloc de treball (departament/estancia)" del formulari el concepte "Beques Santander 2017"

 

Adjudicació de les beques

Les beques s'adjudicaran per estricte ordre d'arribada de la proposta de conveni presentada per l'empresa a través de l’aplicatiu Borsa de Talent, sempre i quan tant aquesta com el candidat seleccionat acompleixin els requisits de participació i la normativa de pràctiques acadèmiques.

S'adjudicarà una única beca per empresa. En el cas de l'existència de places sobrants s'obrirà una convocatòria extraordinària entre les empreses interessades.

 IMPORTANT! L’estudiant també s’ha de registrar al abans del 23 d’abril a la web www.becas-santander.com  

BASES DE LES BEQUES

TERMINIS I CONDICIONS

Més informació a Servei de Carreres Professionals borsatalent@tecnocampus.cat