Preus i formes de pagament

Pots consultar els preus de cadascun dels nostres graus en el següent enllaç.
 
Pots consultar el preu per crèdit i les taxes que han de sumar-se a la matrícula en el següent enllaç.

Com pots pagar

Pagament del 100% en un únic termini:

El pagament es farà mitjançant abonaré que es pot fer efectiu durant els 30 dies següents a la matrícula, de la següent manera:

En oficines, caixers o banca electrònica de les entitats financeres col·laboradores (Banc de Sabadell, CaixaBank, BBVA i Bankia): Els abonarés venen amb el codi de barres incorporat per a la lectura automàtica de les dades necessàries per a realitzar el pagament, en cas que el caixer no tingui lector de codi de barres, es poden teclejar directament els següents camps: nombre d'emissora, referència, Identificació i import l'abonaré.

En cas que no siguis client, CaixaBank i BBVA igualment et faciliten el pagament online.

Pagament mitjançant línia de crèdit amb interès “zero” de Banc Sabadell (CrediCompte Estudis Sabadell Consumer)

(Taxa per despeses de gestió del pagament finançat 75 €)
Modalitat de pagament en dotze mensualitats mitjançant línia de crèdit amb interès 0 (TIN 0%, TAE 0%), sense comissions i sense canviar de banc. Oberta per tots els anys de matricula a Tecnocampus.
Per matricules d’import superior a 1.000 €, i amb un màxim de 8.000 €
Cal comunicar a gestió acadèmica que t’aculls a aquesta modalitat de pagament en el moment de la matrícula.

Documentació que hauràs de portar EN FORMAT.jpg per penjar-ho a l’aplicació:
•Fotocòpia DNI/NIE de qui pagarà el crèdit
•Fotocòpia del document acreditatiu del núm. de compte on consti el/els titular/s (llibreta o rebut domiciliat)

 

Molt important !!


Anul·lació de matrícula:


Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula -total o parcial- que s'efectuïn per escrit abans de la data d'inici de curs seran resoltes favorablement i l'estudiant tindrà dret a que se li retorni la totalitat de l'import abonat excepte taxes.

Les sol·licituds que es presentin per escrit després de la data d'inici del curs i fins al 30 de novembre només seran resoltes favorablement si l'estudiant ha abonat un mínim de 600,00 euros i les taxes corresponents. Aquests imports no es retornaran a l'estudiant. Si la quantitat ja abonada sobrepassa aquest import, se li retornarà la diferència.

En el cas d'anul·lació de matrícula per reassignació per part de l'oficina de pre-inscripció, l'estudiant tindrà dret a que se li retorni la totalitat de l'import abonat excepte taxes.

Fora d'aquests terminis, l'estudiant constarà com matriculat i haurà d'abonar l'import total de la matrícula.


Quins efectes té no pagar la matrícula?


El fet de no realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents donarà lloc a la suspensió temporal dels drets, i, si escau, podrà donar lloc a l'anul·lació de matrícula, sense dret a cap reintegrament.

Aquesta suspensió dels drets no suposa, però, la teva baixa a la Universitat; per tant, en cas que volguessis reprendre els estudis, hauries de fer efectius els imports deguts a la Universitat i et seria d'aplicació el règim de permanència.

Qualsevol petició de trasllat o d'un altre tràmit amb la Universitat no podria ser atès mentre no es regularitzés la seva situació amb el pagament de l'import de la matrícula.