Procés d’inscripció

  • Per poder accedir a un programa de màster o postgrau és necessari complir els requisits d’admissió de cada programa.
  • El procés d’admissió i matrícula es fa mitjançant un aplicatiu en línia i la comprovació de la documentació requerida.
  • Un cop valorada la documentació aportada per l’estudiant, aquest rebrà la comunicació de la seva admissió per correu electrònic.
  • Per a l’admissió en alguns dels programes caldrà realitzar d’una entrevista personal (presencial o bé telefònica).
  • Un cop admès, l’estudiant té l’opció de realitzar una reserva de plaça mitjançant el pagament d’una part de la matrícula. (l’import de la reserva de plaça només es retornaria en cas d'anul·lació o aplaçament del curs). Aquest import es descomptarà del total de la matrícula.

Formalització de la matrícula

En el moment de formalitzar la matrícula, caldrà presentar el títol original o còpia compulsada o bé resguard del títol (*). Obligatori en el cas de que sigui un dels requeriments per accedir al programa.

(*) Si el títol és de la UE de parla no anglesa recordem que caldrà traducció jurada del títol en espanyol.
Si el títol no està expedit en un estat membre de la UE caldrà revisar el conveni bilateraldel país amb el Ministeri d'Educació i si s'escau caldrà legalitzar-lo (Postil·la de La Haia) en el país on s’hagi expedit el títol.