ERASMUS+ PRÀCTIQUES

 • Són pràctiques en empreses o institucions de països europeus
 • Són estades de 2 - 12 mesos
 • Participen en aquest programa els estats membres de la Unió Europea, l'AELC i l'EEE: Islàndia,Liechtenstein, Noruega, Croàcia, Turquia i a qualsevol empresa elegible, d'acord amb la normativa Erasmus+

Per poder optar a la plaça Erasmus Pràctiques cal complir els següents requisits:

 • Estar matriculat al TecnoCampus en el moment de fer la sol·licitud.
 • Estar matriculat de segon curs o superior.
 • Tenir la nacionalitat d’un dels Estats participants dins del programa Erasmus+. També  podran participar els estudiants de tercers països que acreditin la possessió d’un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de la mobilitat.
 • Haver estat acceptat per una organització pública o privada, ubicada en qualsevol dels països participants, per realitzar un període de pràctiques amb data de finalització anterior al31 de maig del 2021, i tenir l’autorització del seu centre -a través del coordinador de pràctiques- per realitzar l’estada, d’acord amb la normativa de pràctiques del TecnoCampus i de la pròpia escola, a partir de la valoració positiva d’un projecte formatiu acordat amb l’organització d’acollida.
 • No gaudir simultàniament d’una beca Erasmus+ Estudis. Serà possible gaudir de les dues modalitats de beca Erasmus, sempre i quan la realització de l’estada per estudis pràctiques es faci de manera consecutiva, és a dir, no poden coincidir en dates.
 • Els estudiants que hagin estat seleccionats durant el darrer curs de la seva titulació hauran de completar l’estada en pràctiques durant el període d’un any des de l’obtenció de la titulació.
 • Adequació de les pràctiques al perfil i al currículum acadèmic de l'estudiant.
 • Una vegada resolta l’adjudicació, l’estada en pràctiques es formalitzarà mitjançant la subscripció d’un acord acadèmic tripartit entre l’empresa, TecnoCampus i l’interessat, on es regulin els principals aspectes de les pràctiques així com els compromisos de cadascuna de les parts.
La selecció es portarà a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració de les sol·licituds següents:
 • Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment de fer la seva sol·licitud. Aquesta nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a10.
 • Es valorarà l’acreditació del coneixement de l'idioma de treball a l'empresa d'acollida. Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per la convocatòria MOBINT, entre els quals,  la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) de la UPF:fins a 0,5 punts

En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits superats.

Els imports de les beques seran els següents:

 • Grup 1 (400€/mes): Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Luxemburg, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit i Suècia
 • Grup 2 (350€/mes): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos i Portugal
 • Grup 3 (300€/mes): Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Estònia, Eslovènia, Hongria, Letònia, Lituània,  Macedònia del Nord, Polònia, Romania, República Txeca, Sèrbia i Turquia

Els alumnes que durant el curs 2018-19 siguin beneficiaris de la beca general del Ministeri rebran un ajut extra de 100€/mes. 

 En la convocatòria de beques 2019-20 la beca de la UE (Erasmus+), cobreix una estada de màxim 2 mesos

*En cas que el pressupost adjudicat pel SEPIE així ho permeti, s'ampliarà l'import assignat de la beca.  

10 beques, de 2 a 12 mesos de duració. 

 • Presentació de sol·licituds: Fins al 30 de novembre de 2019
 • Publicació de la resolució provisional de concessió de places: A partir del 5 de desembre  de 2019
 • Termini per presentar al·legacions: Del 15 al 19 de desembre de 2019
 • Publicació de la resolució definitiva després del període d’al·legacions:20 de desembre  de 2019

 

Si no s’atorguen la totalitat de les beques convocades la resolució definitiva haurà de contenir una previsió consistent a mantenir oberta la convocatòria fins a esgotar l’adjudicació de mobilitats convocades. En cas de no cobrir la totalitat de les beques en primera convocatòria, s’assignaran per ordre d’arribada sempre i quan els candidats acompleixin els requisits del punt 2.