Assegurança escolar (inclosa a la matrícula)

Si ets estudiant menor de 28 anys i pateixes algun accident durant l'exercici d'alguna de les activitats incloses a la programació de cultura, esports i lleure del TecnoCampus, recorda que tens subscrita una assegurança escolar, de la qual et pots beneficiar.

Què és?

És una assegurança que protegeix els estudiants, menors de 28 anys, que cursen estudis oficials des de tercer d' Educació Secundària Obligatòria (ESO), fins al final del tercer cicle universitari,  mitjançant prestacions sanitàries i econòmiques, en cas de malaltia , accident escolar i infortuni familiar.

Es considera accident escolar qualsevol lesió corporal que pateixi l'estudiant mentre fa activitats, directament o indirecta, relacionades amb la seva condició d'estudiant (han de ser curriculars i no extraescolars), incloses les esportives (si representen a la Universitat); assemblees; viatges d'estudis, de pràctiques, de fi d'estudis o similars, sempre que hagin estat organitzades o autoritzades per la Universitat.

Per a més informació de les prestacions de l'assegurança escolar podeu consultar la web de la Seguretat Social.

Requisits

Ser espanyol o estranger que visqui legalment a Espanya i que compleixi els requisits següents:

  • Tenir menys de 28 anys (si l'estudiant fa els 28 anys en el curs acadèmic quedarà cobert tot l'any).
  • Estar matriculat i haver abonat la quota anual de l'assegurança.
  • Que hagi transcorregut un període mínim d'un any des que l'estudiant es va matricular per primer cop a qualsevol centre d'ensenyament dels compresos en aquesta assegurança. No s'exigeix aquest requisit per a les prestacions derivades d'accident escolar, infortuni familiar per mort del cap de família i tocologia.
  • Que no estiguis donat d'alta a la Seguretat Social, per estar treballant o a l'atur (en aquest cas has d'utilitzar la teva targeta pròpia d'afiliació a la Seguretat Social).

En cas de ser estranger amb residència legal a Espanya, tot i que estàs cobert per l'assegurança escolar consulta la informació sobre l'assistència sanitària per als estudiants estrangers.

Què cal fer en cas d'accident?

Consulta eCAMPUS el procediment del procediment a seguir en cas de lesió: https://ecampus.tecnocampus.cat/ca/page/assegurances