Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Bruno Fernandez-valdes Villa

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Les classes s’impartiran bàsicament en castellà i amb terminologia anglesa. El professor coneix les 3 llengües i l'alumnat es pot dirigir als mateixos en qualsevol d'elles.

Els treballs, pràctiques i exàmen es poden respondre en català o castellà.

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Competències generals
 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

 • Entendre els fonaments de l'acondicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de l'esport

Competències transversals
 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Generar recursos per l'adaptació a noves situacions i resolució de problemes, i per l'aprenentatge autònom i la creativitat

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

Descripció


L'activitat física i l'esport actual, tenen dos grans objectius clars: obtenir el màxim rendiment possible i salvaguardar la salut dels qui el practiquen. Per aconseguir-ho, hem de ser capaços de dissenyar i aplicar diferents exercicis que compleixin aquestes dues màximes.

Saber què fer, perquè fer-ho i com fer-ho, és determinant per al bon resultat del procés.

Funcional significa que té un propòsit i que està en relació amb l’objectiu que ens hem plantejat. Funcional es allò que realment prepara la persona o esportista per a l’esport o activitat per a la que entrena.

Es gestionaran dades i variables que puguin relacionar-se amb el seu rendiment i salut, i es veurà el procés d’entrenament com a un conjunt integrat de decisions i actuacions. La integració de les variables condicionals i la seva valoració funcional ofereix un coneixement acurat, exigent i segur de com és cada esport, com es juga, com s'entrena i com s'ha d'entrenar, redefinint l'entrenament sota la funcionalitat.

 

Continguts


Tema 1. Entrenament Funcional

1.1 Contextualització de l'Entrenament Funcional

Tema 2. Entenent la Força Basada en el Moviment

2.1 Tot és Força: Força, velocitat, resistència, ADM (Amplitud de Movimiento), coordinació... basat en el moviment humà com a eix vertebrador de les propostes d'exercicis

2.2 Tipus de treball segons el tipus de contracció muscular: Múscul i moviment

2.3 Correspondència dinàmica

2.4 Nivells d'aproximació a la funcionalitat del moviment

2.5 Anàlisi i aplicació de diversos materials per a l'entrenament funcional de la força

Tema 3. Avaluació Funcional

3.1 Avaluació de l'estabilitat dinàmica. Proves, instruments de mesura, tècniques d'anàlisi i interpretació de resultats

3.2 Avaluació de la Força: Activació, quantitat, qualitat i velocitat en la generació de força. Proves, instruments de mesura, tècniques d'anàlisi i interpretació de resultats

3.3 Avaluació funcional de l'ADM: Capacitat d'elongació i capacitat contràctil del múscul. Proves, instruments de mesura, tècniques d'anàlisi i interpretació de resultats

3.4 Avaluació funcional de la velocitat. Proves, instruments de mesura, tècniques d'anàlisi i interpretació de resultats

3.5 Avaluació funcional de la resistència. Proves, instruments de mesura, tècniques d'anàlisi i interpretació de resultats

Tema 4. Adaptació de l'Entrenament Funcional al Context

4.1 Alt Rendiment

4.2 Salut

4.3 Educació

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal):

0 - 4,9: Suspenso (SS)

5,0 - 6,9: Aprobado (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Sobresaliente (SB)

La qualificació final de l’alumne és el resultat d’una avaluació continua a través de diferents activitats avaluatives. L’aprovat de l’assignatura s’obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d’acord amb la següent taula de ponderació:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Pràctiques en grup reduïts

30%

CB3, G4, G8, G9, T3, T6, T7, E7, E9, E11, E13

Treball final d'assignatura (Individual, parelles o grups reduïts)

30%

CB3, G4, G8, G9, T3, T6, T7, E7, E9, E11, E13

Examen teòric-pràctic

40%

CB3, G4, G8, G9, T3, T6, T7, E7, E9, E11, E13

 

Criteris NECESSARIS per a fer mitjana entre las activitats avaluadores:

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Pràctiques o treballs individuals

30% i qualsevol nota entre 3,5 i 10

Pràctiques o treball en grup

30% i qualsevol nota entre 3,5 i 10

Examen teòric-pràctic

40% i superior a 5/10


IMPORTANT:

L'exàmen no es pot suspendre, s'ha d'obtenir una nota superior a 5/10.

La mitjana final de l'assignatura ha de ser superior a 5/10

Recuperació

D’acord amb la normativa vigent, a l’activitat avaluadora de l’examen, només es podrà optar a la recuperació de l’assignatura, si s’ha suspès. En cas de No Presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

Si la mitjana final de l'assignatura es inferior a 5 i per tant queda suspesa, s'haurà de recuperar. Es poden donar els següents escenaris:

- Examen final suspès: assignatura suspesa independentment de la mitjana. S'ha de recuperar l'examen amb una nota superior a 5.

- Examen final aprovat i mitjana suspesa degut a l'avaluació continua: S'ha d'aprovar l'avaluació continua.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Bibliografia


Bàsic

Boyle, M. (2017): El entrenamiento Funcional aplicado a los deportes. Ediciones Tutor.

Complementary

Verstegen, M., Williams, P. (2014). Every day is game day. EEUU: Avery.

Cook, G. (2012). Movement. EEUU: On Target Publications.

Horschig, A y Sonthana, K., (2022). Recontruyendo a Milón. Ediciones Tutor

Carr, K y Feit, M.K. (2022); Functional Training Anatomy. Editorial Human Kinetics