Es poden demanar ajuts per portar a terme les seves activitats les associacions inscrites en el Registre d’Associacions del TecnoCampus. Cada associació només pot presentar una sola sol·licitud per convocatòria.

  • Termini de sol·licitud: 31 d'octubre del 2022
  • Calendari aprovat pel curs 2022-23: del 27 de setembre al 31 d'octubre del 2022
  • Dotació pressupostària la gestiona la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària.

Documents de la convocatòria 2022

Revisa les bases de la convocatòria i segueix la normativa que regula l'activitat del teixit associatiu del TacnoCampus.

 

Procediment de sol·licitud

Les entitats que desitgin participar en aquesta convocatòria hauran de presentar la següent documentació i emplenant el següent formulari: 
FORMULARI: http://agenda.tecnocampus.cat/go/convocatoria_ajuts_associacion

La documentació que cal presentar és la següent:
1.    Formulari nº 1 - Sol·licitud de prestació signada pel representant legal de l’Associació. 
2.    Formulari nº 2 - Detall d'activitats; descripció de l’activitat, calendari aproximat d’execució i amb detall del pressupost per a cada activitat.  
3.    Formulari nº 3 - Resum del pressupost de despeses i previsió d'ingressos. 
4.    Certificació del nombre de socis i sòcies que són estudiants del TecnoCampus. (Model  predeterminat facilitat per TecnoCampus). 

Un cop presentada la sol·licitud es valora la quantitat atorgada a cadascuna de les activitats en funció del compliment dels criteris anomenats a les FAQs (sempre tenint en compte la limitació pressupostària de l’ajut i el nombre de sol·licituds rebudes), per qualsevol dubte abans reviseu les bases.

 

Beneficiaris i Requisits

Poden demanar ajuts per portar a terme les seves activitats les associacions inscrites en el Registre d’Associacions del TecnoCampus. Cada associació només pot presentar una sola sol·licitud per convocatòria.

Poden ser objecte d’ajut econòmic: 
a) Aquelles accions realitzades pels col·lectius registrats al Registre d’Associacions del TecnoCampus, que informin, formin, dinamitzin el centre universitari i fomentin la participació de l’alumnat, sempre i quan no destorbin el desenvolupament normal de la seva activitat. 

b) Aquelles accions realitzades pel Teixit associatiu del TecnoCampus que facilitin un exercici correcte de les funcions de representació del col·lectiu sol·licitant, en aquells casos en què un dels seus membres hagi de desplaçar-se per a participar en algun congrés, seminari o trobada. 

c) Compra de material i/o la contractació de serveis essencials per al desenvolupament de l’activitat pròpia dels col·lectius beneficiaris indicats.

Les activitats objecte dels ajuts han de complir les condicions següents: 

a) Quan les activitats previstes tinguin lloc al TecnoCampus, han de ser en horari diürn, entre les 9 h i les 21’30 h. 

b) Les activitats que es duguin a terme a les seves immediacions del TecnoCampus han d’haver estat autoritzades pels òrgans competents. En cas contrari,  hauran de disposar de la corresponent validació de l’òrgan competent, per poder rebre l’ ajut provinent d’aquesta convocatòria.  

c) En cap cas rebran ajut econòmic aquelles activitats contraries als valors de la institució, activitats amb finalitat lucrativa o en les que es promogui el consum de begudes alcohòliques o es facin malbé les instal·lacions de la Universitat. 

d) Les activitats aquí previstes han de respectar la legislació vigent i no vulnerar la normativa del TecnoCampus. Durant el desenvolupament de l’activitat, el col·lectiu o associació que la promogui ha de tenir cura de l’entorn i de les instal·lacions del TecnoCampus, així com del material cedit, en el seu cas. En cas contrari, el col·lectiu o associació és plenament responsable dels danys i perjudicis provocats. 

FAQs

Les associacions ha d’estar al registre d’associacions del TecnoCampus. Aquests son el perfil de col·lectius que poden demanar aquest ajuts.

La convocatòria per demanar l’ajut s’obrirà a l'octubre de 2022.

S’haurà d’especificar les activitats que es volen dur a terme durant el curs (1r trimestre, 2n trimestre i 3r trimestre).

Per poder demanar l’ajut, s’haurà d’omplir el següent formulari i presentar adjunt tota la documentació requerida en el mateix formulari.

Es considerarà per la valoració de les sol·licituds i l’adjudicació dels ajuts econòmics les puntuacions que s’indiquen a continuació per a cada activitat presentada, en relació a cadascun dels següents criteris:

Dinamització de la Vida Universitària  (fins a 10 punts)
Promoció de la Igualtat d’Oportunitats (fins a 10 punts)
Treball en Xarxa entre associacions ( fins a 10 punts)
Contribució al foment de la responsabilitat social (RS)

o    1 o 2 objectius de RS: fins a 3 punts
o    Més de 2 objectius de RS: fins a 5 punts

 
Nombre d’audiència o beneficiaris de l’activitat:
o    De 0 a 30 persones: fins a 5 punts
o    De 31 a 59 persones: fins a 4 punts
o    De 60 a 99 persones: fins a 8 punts
o    Més de 100 persones: fins a 10 punts

Durada de l’activitat:
o    1 – 2 dies: fins a 3 punts
o    3 – 10 dies: fins a 6 punts
o    Més de 10 dies: fins a 10 punts 

Pla de captació, difusió i visualització de l’activitat i del TecnoCampus (fins a 10 punts)

Grau de compliment de les activitats proposades en la convocatòria anterior (1):  fins a 10 punts.
1*Per a aquesta valoració, caldrà afegir a la sol·licitud la memòria de les activitats realitzades en el període immediatament anterior pel que es demana l’ajuda. Aquesta memòria ha d’incloure el pressupost total de les activitats realitzades.

En aquest sentit, la puntuació màxim que es pot assolir és de 75 punts. 

 

La liquidació dels ajuts tindrà lloc durant el primer i segon trimestre de l’any en curs. El primer trimestre es farà efectiu el 70% de l’ajuda aprovada, i el segon trimestre, prèvia presentació de liquidació anual, s’efectuarà l’ingrés del 30% restant de l’ajut, un cop s'hagi presentat la documentació corresponent. El darrer pagament es realitzarà amb posterioritat a la correcta liquidació. 

A finals del primer trimestre es farà efectiu el 70% de l’ajuda aprovada, i el segon trimestre, prèvia presentació de liquidació anual, s’efectuarà l’ingrés del 30% restant de l’ajut,

Per tal de dur a terme qualsevol activitat dins del recinte universitari, l’associació haurà de sol·licitar-ho aquí. Una vegada rebut el formulari, la UACU es posarà en contacte per tal de gestionar la petició. Recordar que s'ha de fer la petició 3 setmanes abans de l'activitat que s'hi vol realtizar. 

Per poder cobrar la totalitat de l'ajut concedit, i segons l’article 18 de la normativa reguladora del Teixit Associactiu, cal presentar a la Unitat d'Atenció a la Comunitat Universitària la correcta liquidació amb la documentació que indica la mateixa normativa.

En cas que finalment no s’hagi desenvolupat l’activitat o no es facilitin totes les factures justificatives de les despeses generades per a la seva execució, la Comissió d’Avaluació pot anul·lar l’ajut total o parcialment en proporció a les despeses acreditades.

En cas que la Comissió d’Avaluació resolgui anul·lar l’ajut totalment, el col·lectiu està obligat a retornar l’import percebut en el termini màxim de 30 dies des de la notificació de la resolució. En el cas que es resolgui anul·lar parcialment la concessió d’un ajut, el col·lectiu només té dret a cobrar la part proporcional d’aquest i ha de tornar, en el termini màxim de 30 dies des de la notificació de la resolució, la diferència que hagi cobrat de més.

 

Poden ser objecte d’ajut econòmic:

a) Aquelles accions realitzades pels col·lectius registrats al Registre d’Associacions del TecnoCampus, que informin, formin, dinamitzin el centre universitari i fomentin la participació de l’alumnat, sempre i quan no destorbin el desenvolupament normal de la seva activitat.

b) Aquelles accions realitzades pel Teixit associatiu del TecnoCampus que facilitin un exercici correcte de les funcions de representació del col·lectiu sol·licitant, en aquells casos en què un dels seus membres hagi de desplaçar-se per a participar en algun congrés, seminari o trobada.

c) Compra de material i/o la contractació de serveis essencials per al desenvolupament de l’activitat pròpia dels col·lectius beneficiaris indicats.

Les activitats objecte dels ajuts han de complir les condicions següents:

a) Quan les activitats previstes tinguin lloc al TecnoCampus, han de ser en horari diürn, entre les 9 h i les 21’30 h.

b) Les activitats que es duguin a terme a les seves immediacions del TecnoCampus han d’haver estat autoritzades pels òrgans competents. En cas contrari,  hauran de disposar de la corresponent validació de l’òrgan competent, per poder rebre l’ ajut provinent d’aquesta convocatòria.  

c) En cap cas rebran ajut econòmic aquelles activitats contraries als valors de la institució, activitats amb finalitat lucrativa o en les que es promogui el consum de begudes alcohòliques o es facin malbé les instal·lacions de la Universitat.

d) Les activitats aquí previstes han de respectar la legislació vigent i no vulnerar la normativa del TecnoCampus. Durant el desenvolupament de l’activitat, el col·lectiu o associació que la promogui ha de tenir cura de l’entorn i de les instal·lacions del TecnoCampus, així com del material cedit, en el seu cas. En cas contrari, el col·lectiu o associació és plenament responsable dels danys i perjudicis provocats.

 

En cas de que l’activitat presenti algun canvi, ja sigui d’ubicació, objectius, disseny, etc. s’haurà de comnunicar a la UACU. Una vegada rebuda la petició, la Unitat de Vida Universitària es posarà en contacte per tal de gestionar-la.

 

Per qualsevol altre qüestió no resolta a les FAQs, s’haurà d’obrir un ticket a través de Helpdesk, seleccionant l’opció de Participació Universitària. Una vegada rebuda la petició, la Unitat de Vida Universitària es posarà en contacte per tal de gestionar-la.