Sol·licitud d'ajuts

Es poden demanar ajuts per portar a terme les seves activitats, les associacions inscrites en el Registre d’Associacions del TecnoCampus. Cada associació només pot presentar una sola sol·licitud per convocatòria.

 • Termini de sol·licitud: 30 de novembre del 2023
 • Calendari aprovat pel curs 2023-24: del 6 de novembre al 30 de novembre de 2023
 • Dotació pressupostària la gestiona la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària.

Documents de la convocatòria 2023

Revisa les bases de la convocatòria i segueix la normativa que regula l'activitat del teixit associatiu del TecnoCampus.

 

Procediment de sol·licitud

Les entitats que desitgin participar en aquesta convocatòria hauran de presentar la següent documentació:
  
1.    Formulari nº 1 - Sol·licitud de prestació signada pel representant legal de l’Associació.    
2.    Formulari nº 2 - Detall d'activitats: Descripció de l’activitat, calendari aproximat d’execució i amb detall del pressupost per a cada activitat.     
3.    Formulari nº 3 - Resum del pressupost de despeses i previsió d'ingressos.    
4.    Certificació del nombre de socis i sòcies que són estudiants del TecnoCampus. (Model  predeterminat facilitat per TecnoCampus).    
5.    Memòria d'activitats de l'any anterior amb el pressupost total de les activitats realitzades.

Un cop presentada la sol·licitud es valora la quantitat atorgada a cadascuna de les activitats en funció del compliment dels criteris anomenats a les FAQs (sempre tenint en compte la limitació pressupostària de l’ajut i el nombre de sol·licituds rebudes), per qualsevol dubte abans reviseu les bases.

 

Beneficiaris i Requisits

Poden demanar ajuts per portar a terme les seves activitats les associacions inscrites en el Registre d’Associacions del TecnoCampus. Cada associació només pot presentar una sola sol·licitud per convocatòria.

Poden ser objecte d’ajut econòmic:    
a) Aquelles accions realitzades pels col·lectius registrats al Registre d’Associacions del TecnoCampus, que informin, formin, dinamitzin el centre universitari i fomentin la participació de l’alumnat, sempre i quan no destorbin el desenvolupament normal de la seva activitat. 

b) Aquelles accions realitzades pel Teixit associatiu del TecnoCampus que facilitin un exercici correcte de les funcions de representació del col·lectiu sol·licitant, en aquells casos en què un dels seus membres hagi de desplaçar-se per a participar en algun congrés, seminari o trobada. 

c) Compra de material i/o la contractació de serveis essencials per al desenvolupament de l’activitat pròpia dels col·lectius beneficiaris indicats.

Les activitats objecte dels ajuts han de complir les condicions següents: 

a) Quan les activitats previstes tinguin lloc al TecnoCampus, han de ser en horari diürn, entre les 9h i les 21:30h. 

b) Les activitats que es duguin a terme a les seves immediacions del TecnoCampus han d’haver estat autoritzades pels òrgans competents. En cas contrari,  hauran de disposar de la corresponent validació de l’òrgan competent, per poder rebre l’ ajut provinent d’aquesta convocatòria.  

c) En cap cas rebran ajut econòmic aquelles activitats contraries als valors de la institució, activitats amb finalitat lucrativa o en les que es promogui el consum de begudes alcohòliques o es facin malbé les instal·lacions de la Universitat. 

d) Les activitats aquí previstes han de respectar la legislació vigent i no vulnerar la normativa del TecnoCampus. Durant el desenvolupament de l’activitat, el col·lectiu o associació que la promogui ha de tenir cura de l’entorn i de les instal·lacions del TecnoCampus, així com del material cedit, en el seu cas. En cas contrari, el col·lectiu o associació és plenament responsable dels danys i perjudicis provocats. 

LIQUIDACIÓ D'AJUTS ATORGATS

1. INFORMACIÓ SOBRE LA LIQUIDACIÓ
 • Les associacions hauran de presentar, en aquesta plataforma, abans del termini d'un mes a partir de l'2 de febrer, la fitxa de creditor i el full de resum d'activitats.
 • Si el projecte que ha rebut ajut no es realitza, l'associació estarà obligada a avisar de l'anul·lació de la mateixa i si és el cas retornar els diners que ja se li hagin lliurat a la primera transferència del 70%. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, el TecnoCampus pot desestimar qualsevol sol·licitud d’ajut econòmic futura.
 • Tota sol·licitud d'ajut concedida que no hagi estat correctament justificada durant la liquidació, perdrà el dret a qualsevol cobrament.
 • Així mateix, si l'import total justificat és inferior a l'ajut concedit, es perdrà el dret a cobrar-ne de la part no justificada.
 • Les associacions són persones jurídiques i com a tals, segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques.
2. COM PRESENTAR LA LIQUIDACIÓ PER A LES ASSOCIACIONS DEL TECNOCAMPUS
 1. Entra a la plataforma de presentació de documentació per la liquidació: https://agenda.tecnocampus.cat
 2.  
 3. Documentació que cal presentar per a tramitar la liquidació en aquesta plataforma:
 • (1) Formulari per la liquidació: és el formulari on consten les dades de l’Associació i del representant que presenta la sol·licitud de liquidació, les dades bancàries de l’Associació(*), el resum del pressupost total dedicat a les diferents activitats i la memòria (resum) d'aquestes.
 • (2) Fitxa d’activitats: és la fitxa on heu d’aportar les dades concretes de cada una de les activitats acomplertes. Si heu presentat diferents activitats, cal que descarregueu l’arxiu tantes vegades com nombre d’activitats hagiu de justificar. Les activitats hauran d’anar numerades i per ordre.
 • (3) Annexos: després de cada fitxa d’activitats, cal que acompanyeu els justificants de pagament (tiquets o factures) de les despeses associades a cada activitat, ja sigui fent una fotografia del tiquet o escanejant tots els comprovants que corresponguin. És obligatori que presenteu els justificants de pagament enganxats en paper mida A4 i seguint el mateix ordre que heu emprat en el desglossament del pressupost a la fitxa d’activitats.
 • Després de la fitxa d’activitats número 1, afegireu l’annex de l’activitat número 1, després de la fitxa d’activitats número 2, l’annex de l’activitat número 2 i així successivament. 
 • Si no es fa tal com s’especifica en el punt anterior, se us podrà denegar l'ajut.

(*) És imprescindible que adjunteu un document signat per l'entitat bancària que certifiqui la vigència del número de compte corrent a on se us haurà de transferir l'ajut atorgat.

3. PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DELS AJUTS:

La liquidació dels ajuts tindrà lloc els mesos d'abril i desembre, un cop s'hagi presentat la documentació corresponent. Els pagaments es realitzaran amb posterioritat a la correcta liquidació de l’ajut. 
Si no es tenen en compte aquests requisits, se us podrà denegar l'ajut.
Els pagaments es faran mitjançant transferència bancària (*) a les associacions.


(*) És imprescindible que adjunteu un document signat per l'entitat bancària que certifiqui la vigència del número de compte corrent a on se us haurà de transferir l'ajut atorgat.

FAQs

Les associacions ha d’estar al registre d’associacions del TecnoCampus. Aquests son el perfil de col·lectius que poden demanar aquest ajuts.

La convocatòria per demanar l’ajut s’obrirà el 6 de novembre de 2023.

S’haurà d’especificar les activitats que es volen dur a terme durant el curs (1r trimestre, 2n trimestre i 3r trimestre).

Per poder demanar l’ajut, s’haurà d’omplir el següent formulari i presentar adjunt tota la documentació requerida en el mateix formulari.

Es considerarà per la valoració de les sol·licituds i l’adjudicació dels ajuts econòmics les puntuacions que s’indiquen a continuació per a cada activitat presentada, en relació a cadascun dels següents criteris:

Dinamització de la Vida Universitària  (fins a 10 punts)


Promoció de la Igualtat d’Oportunitats (fins a 10 punts)
- Criteris d’igualtat de gènere i no discriminació: (fins a 5 punts)
- Proporció d’homes i dones en els càrrecs de responsabilitat en l’associació (TecnoCampus):
o    Menys de 35% de dones: 0 punts
o    35% a 50% de dones: 1 punt
o    Més de 50% de dones: 2 punts

- Associació que disposa de protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament / violències masclistes o LGBTIFÒBIA o compta amb una comissió específica: 1 punt
- Activitat de l’àmbit de la igualtat de gènere (igualtat efectiva de dones i homes, diversitat sexual, identitat i expressió de gènere): 2 punts

Treball en Xarxa entre associacions (fins a 10 punts)
- Amb una o més d’una associació: fins a 4 punts
- Amb el Campus Saludable (CS) o Unitat d’Igualtat: fins a 7 punts
- Amb el Campus Saludable i Unitat d’Igualtat: 10 punts

Contribució al foment de la responsabilitat social (RS)
o    1 o 2 objectius de RS: fins a 3 punts
o    Més de 2 objectius de RS: fins a 5 punts

 
Nombre d’audiència o beneficiaris de l’activitat:
o    De 0 a 30 persones: fins a 5 punts
o    De 31 a 59 persones: fins a 4 punts
o    De 60 a 99 persones: fins a 8 punts
o    Més de 100 persones: fins a 10 punts

Durada de l’activitat:
o    1 – 2 dies: fins a 3 punts
o    3 – 10 dies: fins a 6 punts
o    Més de 10 dies: fins a 10 punts 

Pla de captació, difusió i visualització de l’activitat i del TecnoCampus (fins a 10 punts)

Grau de compliment de les activitats proposades en la convocatòria anterior (1):  fins a 10 punts.
1*Per a aquesta valoració, caldrà afegir a la sol·licitud la memòria de les activitats realitzades en el període immediatament anterior pel que es demana l’ajuda. Aquesta memòria ha d’incloure el pressupost total de les activitats realitzades.

En aquest sentit, la puntuació màxim que es pot assolir és de 75 punts. 

 

La liquidació dels ajuts tindrà lloc durant el primer i segon trimestre de l’any en curs. El primer trimestre es farà efectiu el 70% de l’ajuda aprovada, i el segon trimestre, prèvia presentació de liquidació anual, s’efectuarà l’ingrés del 30% restant de l’ajut, un cop s'hagi presentat la documentació corresponent. El darrer pagament es realitzarà amb posterioritat a la correcta liquidació. 

A finals del primer trimestre es farà efectiu el 70% de l’ajuda aprovada, i el segon trimestre, prèvia presentació de liquidació anual, s’efectuarà l’ingrés del 30% restant de l’ajut,

Les associacions que ho necessitin, poden demanar una bestreta o avançament de l'ajut atorgat.

Cal fer una petició al Servei de la Unitat d'Atenció a la Comunitat Universitària, mitjançant instància general per correu electrònic i es valorarà cada cas i necessitat.

Per tal de dur a terme qualsevol activitat dins del recinte universitari, l’associació haurà de sol·licitar-ho aquí. Una vegada rebut el formulari, la UACU es posarà en contacte per tal de gestionar la petició. Recordar que s'ha de fer la petició 3 setmanes abans de l'activitat que s'hi vol realtizar. 

Per poder cobrar la totalitat de l'ajut concedit, i segons l’article 18 de la normativa reguladora del Teixit Associactiu, cal presentar a la Unitat d'Atenció a la Comunitat Universitària la correcta liquidació amb la documentació que indica la mateixa normativa.

En cas que finalment no s’hagi desenvolupat l’activitat o no es facilitin totes les factures justificatives de les despeses generades per a la seva execució, la Comissió d’Avaluació pot anul·lar l’ajut total o parcialment en proporció a les despeses acreditades.

En cas que la Comissió d’Avaluació resolgui anul·lar l’ajut totalment, el col·lectiu està obligat a retornar l’import percebut en el termini màxim de 30 dies des de la notificació de la resolució. En el cas que es resolgui anul·lar parcialment la concessió d’un ajut, el col·lectiu només té dret a cobrar la part proporcional d’aquest i ha de tornar, en el termini màxim de 30 dies des de la notificació de la resolució, la diferència que hagi cobrat de més.

 

Poden ser objecte d’ajut econòmic:

a) Aquelles accions realitzades pels col·lectius registrats al Registre d’Associacions del TecnoCampus, que informin, formin, dinamitzin el centre universitari i fomentin la participació de l’alumnat, sempre i quan no destorbin el desenvolupament normal de la seva activitat.

b) Aquelles accions realitzades pel Teixit associatiu del TecnoCampus que facilitin un exercici correcte de les funcions de representació del col·lectiu sol·licitant, en aquells casos en què un dels seus membres hagi de desplaçar-se per a participar en algun congrés, seminari o trobada.

c) Compra de material i/o la contractació de serveis essencials per al desenvolupament de l’activitat pròpia dels col·lectius beneficiaris indicats.

Les activitats objecte dels ajuts han de complir les condicions següents:

a) Quan les activitats previstes tinguin lloc al TecnoCampus, han de ser en horari diürn, entre les 9h i les 21:30h.

b) Les activitats que es duguin a terme a les seves immediacions del TecnoCampus han d’haver estat autoritzades pels òrgans competents. En cas contrari,  hauran de disposar de la corresponent validació de l’òrgan competent, per poder rebre l’ ajut provinent d’aquesta convocatòria.  

c) En cap cas rebran ajut econòmic aquelles activitats contraries als valors de la institució, activitats amb finalitat lucrativa o en les que es promogui el consum de begudes alcohòliques o es facin malbé les instal·lacions de la Universitat.

d) Les activitats aquí previstes han de respectar la legislació vigent i no vulnerar la normativa del TecnoCampus. Durant el desenvolupament de l’activitat, el col·lectiu o associació que la promogui ha de tenir cura de l’entorn i de les instal·lacions del TecnoCampus, així com del material cedit, en el seu cas. En cas contrari, el col·lectiu o associació és plenament responsable dels danys i perjudicis provocats.

 

En cas de que l’activitat presenti algun canvi, ja sigui d’ubicació, objectius, disseny, etc. s’haurà de comnunicar a la UACU. Una vegada rebuda la petició, la Unitat de Vida Universitària es posarà en contacte per tal de gestionar-la.

 

Per qualsevol altre qüestió no resolta a les FAQs, pots enviar un correu a vidauniversitaria@tecnocampus.cat.

Una vegada rebuda la teva petició, la Unitat d'Atenció a la Comunitat Universitària, es posarà en contacte amb tu per tal d'ajudar-te.