OBJECTIUS

Objectius generals
 
L'objectiu principal d'aquest Postgrau és proporcionar als professionals d'infermeria una formació específica que permeti l'adquisició de competències per atendre a la persona durant tot el procés quirúrgic.
 
Objectius específics
 
  • Desenvolupar els coneixements, habilitats i actituds necessàries per tenir cura, de manera integral, del pacient quirúrgic en les fases del procés quirúrgic.
  • Proporcionar una visió amplia de tots els components de l'àrea quirúrgica i la interrelació entre els diferents serveis que la configuren.
  • Proporcionar els coneixements per què els professionals infermers dominin les bases dels diferents processos quirúrgics: diferents especialitats quirúrgiques i atenció en l'anestèsia i reanimació.
  • Donar a conèixer els avançaments tecnològics en el camp de la cirurgia.
  • Desenvolupar els coneixements i habilitats comunicatives que potenciïn i millorin les funcions de l'equip multidisciplinar.
  • Donar informació sobre aspectes legals i ètics de la infermeria quirúrgica.
  • Ajudar a l'estudiant a ser autònom en la presa de decisions en situacions que comporten risc per la vida de les persones ateses a l'àrea quirúrgica.

 

Organitzat per: