Beques FecunMed

Convocatòria curs 2024/2025

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiants de Diploma de Postgrau de títol propi de l'àmbit de la infermeria impartits per TecnoCampus en el curs 2024/2025, amb l'adjudicació de beques de matrícula mitjançant procediment de concurrència competitiva.

Les beques adjudicades seran destinades al finançament a la matrícula del següent estudi impartit a TecnoCampus:

  • Diploma de Postgrau en Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic.

Convoca el TecnoCampus amb l’esponsorització de l’entitat FecunMed.

Aquesta convocatòria està dotada amb un total de 2.000 € repartits en 4 beques de 500 €.

Podran optar a sol·licitar aquestes beques les persones interessades en cursar el Diploma de Postgrau en Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic i que compleixin amb els següents requisits:

a) Matricular-se per primera vegada de la totalitat dels crèdits del programa en el curs 2024/2025. 

Queden excloses d’aquesta convocatòria de beques les persones que tinguin vinculació laboral amb la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.

Atès que les beques són un ajut al pagament de la matrícula, el seu efectiu atorgament està condicionat a la formalització i pagament de la mateixa.

 

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de la beca i adjuntar la documentació via formulari online habilitat a tal efecte. L'enllaç al formulari es publicarà en aquest apartat de la web.

El formulari estarà disponible durant el termini establert a la convocatòria. 

 

La documentació a presentar junt amb la sol·licitud de la beca es detalla al punt 5 de les bases de la convocatòria, que teniu disponibles l'apartat de documentació de referència d'aquest apartat de la web. 

La presentació de la documentació és indispensable per optar a la beca. La no presentació de tots els documents invalidarà la candidatura.

Només s'acceptarà la documentació lliurada dins els terminis establerts.

La Comissió de Valoració podrà demanar la documentació complementària que consideri necessari per aclarir la seva situació. 

El termini de presentació de sol·licituds i documentació és de l'1 al 31 d'octubre de 2024.

Convocatòria 2024/2025: Aquesta convocatòria estarà oberta de l'1 al 31 d'octubre de 2024.

En el cas que existeixin sol·licituds que no reuneixin els requisits establerts a les bases, Gestió Acadèmica publicarà en aquest apartat de la web el llistat de requeriments a esmenar. 

Les persones interessades disposaran de tres dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest llistat, per a esmenar el defecte o adjuntar els documents preceptius. En cas de no fer-ho, es considerarà que desisteixen de la seva petició. 

La resolució de concessió o denegació de l'ajut es publicarà en aquest apartat de la web.