L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiants als Diplomes de postgrau de títol propi de l'àmbit de la infermeria de l'Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) en el curs 2022/2023, amb l'adjudicació de beques de matrícula mitjançant procediment de concurrència competitiva.

Convoca el TecnoCampus amb l’esponsorització de l’entitat FecunMed.

Aquesta convocatòria està dotada amb un total de 2.000 € repartits en 4 beques de 500 € cada una. 

Podran optar a sol·licitar aquestes beques les persones que compleixin amb el següent requisit:

a) Matricular-se per primera vegada de la totalitat dels crèdits del Diploma de Postgrau en Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic o del Diploma de Postgrau d'Especialització en el Pacient amb Ferida de Cicatrització Complexa. Ferida crònica, oferts per Tecnocampus en el curs 2022/2023.

Atès que les beques són un ajut al pagament de la matrícula, el seu efectiu atorgament està condicionat a la formalització i pagament de la mateixa.

Queden excloses d'aquesta convocatòria de beques les persones que tinguin vinculació laboral amb la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. 

Online: e-Secretaria > Tràmit "MÀST/POST. TÍTOL PROPI: Beques Fecunmed ESCST".

 

La documentació a presentar junt amb la sol·licitud de la beca es detalla al punt 5.2. de les bases de la convocatòria:

  1. Carta de motivació on s'indiqui el perquè se sol·licita la beca i perquè el sol·licitant creu que és un bon candidat o candidata per obtenir-la.
  2. Informe de vida laboral expedit en data recent per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  3.  Certificat acadèmic personal expedit pel centre en el que s'hagin cursat els estudis que donen accés al Diploma de Postgrau, acreditant l'expedient acadèmic tancat amb la nota mitjana de l'expedient sobre 10. En el cas que es presenti un expedient estranger, s'haurà de presentar un certificat emès per la universitat que hagi expedit el títol amb l'escala corresponent al sistema educatiu del país de la titulació, que inclogui la nota mínima de superació així com la nota mitjana equivalent a l'escala de qualificació de les universitats espanyoles, en l'escala de 0 a 10.

La documentació anterior és indispensable per optar a la beca. La no presentació de tots els documents invalidarà la candidatura.

Només s'acceptarà la documentació lliurada dins els terminis establerts.

La Comissió de Valoració podrà demanar la documentació complementària que consideri necessari per aclarir la seva situació. 

El termini de presentació de sol·licituds i documentació és del 2 al 30 de novembre de 2022.

Convocatòria 2022-2023: Aquesta convocatòria estarà oberta del 2 al 30 de novembre de 2022.

La resolució de la convocatòria es publicarà en aquest apartat de la web.