Convocatòria beques TecnoCampus

Finalitat

L’objecte d’aquestes bases consisteix en la convocatòria d’ajuts a l’estudi per als estudiants dels centres universitaris del TecnoCampus que iniciïn ensenyaments universitaris de Grau per primera vegada. Aquests ajuts són destinats a fer front al pagament des preus dels crèdits matriculats i a despeses no relacionades amb la prestació de serveis acadèmics, com per exemple l’adquisició de materials didàctics, manutenció o desplaçaments.

Entitat convocant

Són una iniciativa de la Fundació TecnoCampus, que com a entitat sense ànim de lucre i dedicada a l’ensenyament vol posar a l’abast de tots els ciutadans que ho desitgin, amb l’objectiu bàsic de facilitar l’accés a un ensenyament universitari de qualitat a aquells estudiants, que tot i tenir un rendiment acadèmic notable, per raons econòmiques no poden accedir a cursar estudis de grau universitari.

Estat de la convocatòria

Convocatòria curs 2022-2023: La convocatòria estarà oberta del 25 d’abril al 24 de maig de 2022 a les 14:00 h.

Qui ho pot sol·licitar

Podran ser beneficiaris d’aquestes beques les persones que compleixin els requisits següents:

  • Matricular-se per primera vegada a TecnoCampus del primer curs íntegre d’uns estudis universitaris de grau assignat a la preinscripció universitària convocatòria de juny.

Els i les estudiants que estiguin afectats/des de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.

  • Tenir menys de 22 anys en el moment de presentació de la sol·licitud.
  • No superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts en el punt 8 d’aquestes bases.

Resten excloses de la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d’una titulació universitària oficial o que compleixin els requisits legals per a la seva obtenció.

Procediment de sol·licitud

Online: mitjançant aquest formulari de sol·licitud

IMPORTANT:

  • El formulari només permet presentar una sol·licitud per estudiant i no es pot modificar o ampliar després d’haver estat presentat. És imprescindible adjuntar la documentació obligatòria i no s’acceptarà documentació que no s’ajusti al que estableix el punt 5 de les bases. Per tant, abans de presentar el formulari verifica que disposes de tota la documentació i que aquesta és correcta.
  • El període de presentació de sol·licituds i lliurament de documentació és del 25 d’abril al 24 de maig de 2022 a les 14 h. i l’ordre de presentació no afecta al resultat de l’adjudicació.
  • L’enviament del formulari generarà automàticament el número de registre assignat i la confirmació del lliurament.

Documentació que cal aportar

A les sol·licituds d’ajuts caldrà adjuntar la documentació especificada en el punt 5.1. de les bases:

a)    Declaració de la Renda presentada per a l’exercici 2021 de tots els membres de la unitat econòmica i familiar, a les quals podrà adjuntar declaració jurada de les circumstàncies que consideri convenients. 

b)    En cas que algun membre no estigui obligat a fer la declaració de la renda: Document de dades fiscals de l’exercici 2021 emès per l’Agencia Tributaria (obligatori), notificació de pensió, fotocòpia de les nòmines de l’any anterior, certificat d'ingressos d'empresa (model 190), o la quantia concedida en concepte de prestació/subsidi (atur, o qualsevol altre ingrés). En tot cas, TecnoCampus podrà sol·licitar complementar la informació aportada amb altres documents. 

c)    Declaració jurada segons model indicat a l’Annex II de les presents bases, conforme els ingressos econòmics de la unitat familiar computable totals de l’exercici 2021, són els acreditats amb la documentació presentada. 

d)    Si l’estudiant al·lega la independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de l’habitatge amb la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual. 

e)    Certificat històric de convivència col·lectiu que inclogui tots els membres de la unitat familiar, expedit pel municipi de residència, on constin els membres a data 31 de desembre de 2021. 

f)    Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar. 

g)    Certificat acadèmic oficial expedit pel centre en el que es cursen o s’han cursat els estudis de Batxillerat o CFGS, en el que hi consti la nota mitjana d’expedient de tots els cursos. En cas que el centre encara no estigui en disposició de poder emetre el certificat, s’haurà d’aportar un certificat expedit pel centre on constin les notes provisionals de les diferents assignatures cursades (de tots els cursos) i la nota mitjana d’expedient obtinguda fins al moment. En tot cas, el certificat amb l’expedient tancat i la nota mitjana s’haurà d’aportar abans del 17 de juny.

h)    Resguard de sol·licitud de la beca general del Ministeri. 
 

Termini sol·licitud

Convocatòria curs 2022-2023: la convocatòria estarà oberta del 25 d’abril al 24 de maig de 2022.

Seguiment de la sol·licitud

Llistat de requeriment de documentació. Data de publicació: 3 de juny de 2022. Consulta'l en aquest enllaç.

Resolució

El termini màxim per resoldre és d’1 mes, a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds i en tot cas abans de la finalització del període de preinscripció universitària.

Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses. Data de publicació: 22 de juny de 2022. Consulta'l en aquest enllaç.

Llistat definitiu de beques adjudicades i sol·licituds excloses. Data de publicació: 29 de juny de 2022. Consulta'l en aquest enllaç.

Documentació de referència

Bases 10è Programa de beques TecnoCampus

 

Per més informació

PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT - PIE
TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 702 32 32
E-mail: pie@tecnocampus.cat