Convocatòria beques TecnoCampus

Resolució d’adjudicació del 9è programa de beques TecnoCampus

Finalitat

L’objecte d’aquestes bases consisteix en la convocatòria de beques sobre la matrícula dels estudis universitaris a TecnoCampus que en el curs acadèmic 2021-2022 iniciïn ensenyaments universitaris de Grau per primera vegada.

Entitat convocant

Són una iniciativa de la Fundació TecnoCampus, que com a entitat sense ànim de lucre i dedicada a l’ensenyament vol posar a l’abast de tots els ciutadans que ho desitgin, independentment del seu nivell econòmic, l’accés a un ensenyament universitari de qualitat.

Estat de la convocatòria

Convocatòria curs 2021-2022: Tancada.

Qui ho pot sol·licitar

Podran ser beneficiaris d’aquestes beques les persones que compleixin els requisits següents:

 • Matricular-se per primera vegada a TecnoCampus en el curs 2021/22 del primer curs íntegre d’uns estudis universitaris de grau assignat a la preinscripció universitària convocatòria de juny.

Els i les estudiants que estiguin afectats/des de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.

 • Tenir menys de 22 anys en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • No superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a la base 7.1.

Resten excloses de la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d’una titulació universitària oficial o que compleixin els requisits legals per a la seva obtenció.

Procediment de sol·licitud

Online: mitjançant aquest formulari de sol·licitud (formulari tancat)

És necessari adjuntar a aquest formulari online la documentació especificada en el punt 4.4. de las bases de la convocatòria.
L’enviament del formulari generarà automàticament el codi de registre i la confirmació del lliurament.

Documentació que cal aportar

A les sol·licituds d’ajuts caldrà adjuntar la documentació especificada en el punt 4.4. de les bases:

 • Declaració de la Renda presentada o esborrany per a l’exercici 2020 i Declaració de la Renda per a l’exercici 2019 de tots els membres de la unitat econòmica i familiar, a les quals podrà adjuntar declaració jurada de les circumstàncies que consideri convenients.
 • En cas que algun membre no estigui obligat a fer la declaració de la renda: certificat d’exempció de l’obligatorietat de presentar la declaració de la renda de l’exercici 2020 expedit per l’Agència Tributària, notificació de pensió, fotocòpia de les nòmines de l’any anterior i/o documentació acreditativa del període i la quantia concedits en concepte de prestació/subsidi d’atur. En tot cas, TecnoCampus podrà sol·licitar complementar la informació aportada amb altres documents.
 • Declaració jurada referent als ingressos totals dels exercicis 2020 i 2019, en cas que els ingressos econòmics de la unitat familiar computable estiguin pel sota del llindar 1.
 • Si l’estudiant al·lega la independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de l’habitatge amb la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual; així com els mitjans econòmics amb els quals compta i sempre que no siguin inferiors al salari mínim interprofessional.
 • Certificat de convivència col·lectiu que inclogui tots els membres de la unitat familiar, expedit pel municipi de residència en data recent.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar.
 • Certificat oficial expedit pel centre en el que es cursen o s’han cursat els estudis de Batxillerat o CFGS, en el que hi constin les notes parcials de les diferents assignatures cursades i la nota mitjana d’expedient obtinguda fins al moment

Termini sol·licitud

Convocatòria curs 2021-2022: fins al dia 30/05/2021 a les 14 hores.

Seguiment de la sol·licitud

En el cas de que existeixin sol·licituds que no reuneixen els requisits establerts en aquestes bases, Gestió Acadèmica publicarà al web el llistat o llistats de requeriments. Les persones sol·licitants disposen de cinc dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data publicació del llistat, per esmenar el defecte o adjuntar els documents preceptius. En cas de no fer-ho, es considera que desisteix de la seva petició.

 • Llistat de requeriment de documentació del 9è programa. Data de publicació: 4 de juny de 2021. Consulta'l en aquest enllaç.

Resolució

El termini màxim per resoldre és d’1 mes, a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

 

Documentació de referència

Bases del 9è Programa de beques TecnoCampus

 

Per més informació

PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT - PIE
TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 702 32 32
E-mail: pie@tecnocampus.cat