Properament actualitzarem la pàgina de Beques Talent UPF amb la informació referent al curs 2024-2025

Beques Talent-UPF

Convocatòria curs 2023/2024

 

Finalitat

Aquestes bases tenen com a finalitat reconèixer i premiar l’esforç i talent dels i les estudiants amb un aprofitament acadèmic excel·lent als estudis previs als estudis universitaris, independentment de la seva situació econòmica.

Entitat convocant

Aquestes beques es finançaran amb els fons provinents del conveni signat entre el TecnoCampus i la UPF.

Dotació econòmica dels ajuts

La dotació del programa per al curs 2023/2024 és de 19 ajuts de 2.147 € cadascun a descomptar de les matrícules de 1r curs dels Graus impartits al Tecnocampus.

Persones beneficiàries i criteris d’adjudicació

El punt 4 de les bases de la convocatòria regula les persones beneficiàries i els criteris d'adjudicació.

Seran beneficiaris o beneficiàries dels ajuts les persones amb millor nota d’admissió provinents de les vies de Batxillerat o CFGS en la preinscripció universitària de juny i que compleixin els següents requisits:

  • Tenir una nota d’admissió igual o superior a 10.
  • Haver escollit estudiar a TecnoCampus en primera preferència (primera assignació). Queden exclosos els i les estudiants que hagin estat assignats/des a uns estudis TecnoCampus entre la 2a i la 8a preferència i l'hagin convertit en 1a preferència mitjançant el tràmit "Assignació definitiva".
  • Matricular-se per primera vegada a Tecnocampus en el curs 2023/24 del primer curs íntegre d’uns estudis universitaris de Grau.
  • Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.
  • Tenir menys de 22 anys a la data d'inici del curs acadèmic 2023/24 (25 de setembre).

Resten excloses de la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d'una titulació universitària oficial o que compleixin els requisits legals per a la seva obtenció. 

Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquests ajuts es durà a terme d’ofici, per part dels serveis de Gestió Acadèmica de la Fundació TecnoCampus. Els ajuts s’adjudicaran per ordre estricte segons la nota d’admissió obtinguda en cadascun dels graus ó dobles graus.

Resolució

Resolució relativa a l'adjudicació de les beques Talent per al curs 2023/2024

Normativa i documentació de referència

Addenda III i bases de la convocatòria de les Beques Talent, curs 2023/2024