Beques Talent UPF

Finalitat

Aquestes bases tenen com a finalitat reconèixer i premiar l’esforç i talent dels i les estudiants amb un aprofitament acadèmic excel·lent als estudis previs als estudis universitaris, independentment de la seva situació econòmica.

Entitat convocant

Aquestes beques es finançaran amb els fons provinents del conveni signat entre el TecnoCampus i la UPF.

Dotació econòmica dels ajuts

La dotació del programa per al curs 2022/2023 és de 17 ajuts de 2.782 € cadascun a descomptar de les matrícules de 1r curs dels Graus impartits al Tecnocampus.

Persones beneficiàries i criteris d’adjudicació

El punt 4 de les bases de la convocatòria regula les persones beneficiàries i els criteris d'adjudicació.

Seran beneficiaris o beneficiàries dels ajuts les persones amb millor nota d’admissió provinents de les vies de Batxillerat o CFGS en la preinscripció universitària de juny i que compleixin els següents requisits:

  • Tenir una nota d’admissió igual o superior a 10.
  • Haver escollit estudiar a TecnoCampus en primera preferència (primera assignació).
  • Matricular-se per primera vegada a Tecnocampus en el curs 2022/23 del primer curs íntegre d’uns estudis universitaris de Grau.
  • Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.
  • Tenir menys de 22 anys en el moment d’efectuar la matrícula.

Resten excloses de la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d'una titulació universitària oficial o que compleixin els requisits legals per a la seva obtenció. 

Procediment de concessió

Els ajuts s’adjudicaran per ordre estricte segons la nota d’admissió obtinguda en cadascun dels graus ó dobles graus.

Gestió acadèmica elaborarà un llistat amb els candidats i candidates de cada Grau o doble titulació que compleixin els criteris d’atorgament establerts en aquestes bases. El llistat inclourà la classificació dels candidats i candidates per ordre decreixent segons nota d’admissió i serà elevat a l’òrgan resolutiu, el qual emetrà la resolució que correspongui.

Resolució

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que es dicti és el 17 d’octubre de l’any en curs.

Llistat de persones beneficiàries en el curs 2022/2023. Data de publicació: 17/10/2022: Consulta'l en aquest enllaç.

Normativa i documentació de referència

Bases dels Ajuts sobre la matrícula de primer curs als estudiants amb millor nota d’admissió als estudis universitaris Tecnocampus, curs 2022/2023