Beques d'estudi per a esportistes de clubs adherits al "Club Esportiu TecnoCampus"

 

Finalitat

La Fundació TecnoCampus concedeix beques d’ajut a la matrícula als esportistes que estiguin desenvolupant activament la competició esportiva en clubs adherits al Club Esportiu TecnoCampus per al curs 2022-23 i vulguin cursar estudis universitaris de Grau.

Entitat convocant

Convoca la Fundació TecnoCampus amb l'esponsorització dels clubs adherits al "Club Esportiu TecnoCampus".

Qui ho pot sol·licitar

Poden sol·licitar aquests ajuts els estudiants que es matriculin a un grau al TecnoCampus en el curs 2022/23, que siguin acreditats per algun centre adherit al Club Esportiu TecnoCampus i que compleixin els següents requisits:

Requisits generals:

  • Ser esportista en actiu del centre que l’acredita, desenvolupant activament la competició esportiva i que per la seva trajectòria i el seu nivell present es considerin esportistes destacats en les seves seccions i en les seves categories. En tots els casos els clubs esportius hauran d’estar adherits al Club Esportiu TecnoCampus1 per al curs 2022-23.
  • Ser menor de 25 anys a la data de la presentació de la sol·licitud (aquest requisit no serà necessari en les sol·licituds de renovació).

Requisits acadèmics:

  • Matricular-se d’un mínim de 60 crèdits per curs, sempre i quan el pla d’estudis i la normativa acadèmica li ho permeti (en el cas de les dobles titulacions sense comptar les assignatures anàlogues). A aquests efectes, també es computen els crèdits reconeguts.
  • Per a estudiants del Tecnocampus, a partir del 2n curs, i tal i com s’exposa en el punt 14 d’aquestes bases; Tenir un rendiment acadèmic mínim del 65% de crèdits aprovats respecte dels estudis del curs anterior.
  • Tenir formalitzada la matrícula. En cas de sol·licitar la baixa acadèmica als estudis matriculats abans de la resolució d’adjudicació de beques, s’entendrà que l’estudiant desisteix de la seva sol·licitud.

Dotació econòmica

La dotació total del programa per part de TecnoCampus és de 6 beques de 750€ per períodes anuals acadèmics i fins a assolir els crèdits necessaris per a l’obtenció del títol, sempre i quan les persones beneficiàries compleixin amb els requisits acadèmics i esportius per a la seva renovació contemplats en aquestes bases.

Per la seva banda, el Club esportiu aportarà la mateixa quantitat per als mateixos períodes, de manera que les persones beneficiàries, en el cas de complir els requisits indicats en aquestes bases, obtindran un ajut de 1.500 euros anuals al llarg dels seus estudis a TecnoCampus.

Documentació que cal aportar

És necessari adjuntar la següent documentació a la sol·licitud:

  • Certificat emès pel club esportiu segons model de l’annex I de les bases, que certifiqui conforme la persona interessada està participant activament en la competició esportiva i és considerat un esportista destacat en les seves seccions i categories. Així com també una relació dels seus mèrits esportius.
  • Estudiants de nou accés: Certificat acadèmic oficial amb la nota d’accés: mitjana entre el Batxillerat (el 60% sobre el resultat final) i la fase general de les PAU (el 40% restant), o certificat acadèmic oficial del CFGS amb la nota mitjana d’expedient.

La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a la persona interessada documentació addicional, si es considera que la que s’aporta no acredita suficientment allò que es vol fer constar.

Termini de presentació de sol·licituds

El període de sol·licitud és de l'1 de setembre al 14 d'octubre de 2022

Procediment de sol·licitud

Online: mitjançant l'e-Secretaria, tràmit GRAUS: Beques esportistes (sol·licitud)

És necessari adjuntar en el tràmit documentació especificada en el punt 5 de las bases de la convocatòria dins el termini establert.

Estat de la convocatòria

Convocatòria curs 2022-2023: Oberta de l'1 de setembre al 14 d'octubre de 2022

Normativa i documentació de referència

Bases de la convocatòria de beques sobre la matrícula dels estudis de grau a TecnoCampus, per a esportistes de clubs adherits al "Club Esportiu TecnoCampus", curs 2022/23.

 

Per més informació

PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT - PIE
TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 702 32 32
E-mail: pie@tecnocampus.cat