Beques Impulsa màsters

Convocatòria curs 2024/2025

Aquestes bases tenen per objectiu promoure la incorporació d’estudiants als màsters universitaris en el curs acadèmic 2024/2025, amb l’adjudicació de beques a la matrícula mitjançant procediment de concurrència competitiva, prioritzant els estudiants amb millor rendiment acadèmic i una alta motivació, així com també la situació econòmica en cas que la persona candidata aporti la documentació requerida en les bases.

Les beques adjudicades seran destinades al finançament de la matrícula dels següents estudis impartits a TecnoCampus:

  • Màster en Emprenedoria i Innovació (60 crèdits)
  • Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims (60 crèdits)
  • Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva (60 crèdits)
  • Màster en Economia i Empresa Social (60 crèdits)

Són una iniciativa de la Fundació TecnoCampus, que com a entitat sense ànim de lucre i dedicada a l’ensenyament vol posar a l’abast de tots els ciutadans que ho desitgin l’accés a un estudi de màster universitari.

Per optar a les beques Impulsa, les persones interessades hauran de complir amb els següents requisits:

a) Haver obtingut l’admissió als estudis de màster per als quals se sol·licita la beca.
b) Matricular-se per primera vegada de tots els crèdits en el curs 2024/25, seguint la programació del pla d’estudis del Màster (60 crèdits).
c) Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.

L’import global màxim de la dotació de la present convocatòria és de 16.000 euros, distribuïts en vuit beques de 2.000 euros cadascuna, dues per a cada Màster. Obtindran una beca de 2.000 euros cadascuna els dos candidats amb millor valoració dins cada màster, d’acord amb els criteris establerts en el punt 7 de les bases.

Consulta el detall de la documentació que cal aportar en les bases de la convocatòria (punt 5).

Documentació obligatòria: la documentació següent és indispensable per optar a la Beca. La no presentació dels documents invalidarà la candidatura:

a) Certificat acadèmic, amb les especificacions que es detallen a les bases.

b) Carta de motivació.

Documentació opcional: per valorar la situació econòmica, en cas que la persona sol·licitant desitgi optar a la seva puntuació, serà necessari aportar la documentació justificativa dels ingressos obtinguts dins el territori espanyol, indicada en l’Annex I de les bases. 

A la vista de la documentació remesa per la persona candidata, la Comissió de valoració podrà demanar altres documents que consideri necessaris per aclarir la seva situació.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació començarà el dia 03/05/2024 i finalitzarà el dia 25/07/2024 a les 14 hores.

La convocatòria estarà oberta des del dia 03/05/2024 fins el dia 25/07/2024 a les 14 hores.

 

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de beca i adjuntar la documentació mitjançant aquest FORMULARI online. 

El formulari estarà actiu durant el termini de sol·licitud establert a les bases.  

 

IMPORTANT:

  • Només s’acceptarà la documentació lliurada dins els terminis establerts.
  • El formulari només permet presentar una sol·licitud per estudiant i no es pot modificar o ampliar després d’haver estat presentat. És imprescindible adjuntar la documentació obligatòria i no s’acceptarà documentació que no s’ajusti al que estableix el punt 5 de les bases. Per tant, abans de presentar el formulari verifica que disposes de tota la documentació i que aquesta és correcta.
  • L’enviament del formulari generarà automàticament el número de registre assignat i la confirmació del lliurament. Conserva el número de registre, el necessitaràs per consultar l'estat de la teva sol·licitud. 

En el cas que existeixin sol·licituds que no reuneixin els requisits establerts a les bases, Gestió Acadèmica publicarà en aquest apartat de la web el llistat de requeriments a esmenar.

Les persones interessades disposaran de tres dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest llistat, per a esmenar el defecte o adjuntar els documents preceptius. En cas de no fer-ho, es considerarà que desisteixen de la seva petició. 

La resolució de concessió o denegació de la beca serà publicada en aquest apartat de la web.

S'estableix com a termini màxim per resoldre i notificar la resolució el 30 de setembre de l'any en curs.

Per més informació

PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT - PIE
TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 702 32 32
E-mail: pie@tecnocampus.cat