L’objecte d’aquestes bases consisteix en la convocatòria de beques sobre la matrícula dels estudis universitaris a TecnoCampus per a estudiants que en el curs acadèmic 2020-2021 iniciïn ensenyaments de màster universitari.

Important: per sol·licitar aquesta beca es obligatori tenir ingressos econòmics a Espanya.

Són una iniciativa de la Fundació TecnoCampus, que com a entitat sense ànim de lucre i dedicada a l’ensenyament vol posar a l’abast de tots els ciutadans que ho desitgin, independentment del seu nivell econòmic, l’accés a un estudi de màster universitari.

 • Podran ser beneficiaris d’aquestes beques les persones que acompleixin els requisits següents:

 

 • Matricular-se per primera vegada a un curs íntegre d’uns estudis de màster universitari a TecnoCampus en el curs 2020/21. Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per a complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.
 • Sol·licitar la beca del MECD
 • És obligatori tenir ingressos econòmics a Espanya
 • No superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a la base 7.1 

La dotació total del programa és de 8 beques de 2000€ cadascuna a descomptar de l´import total de la matrícula, tres per a cada màster universitari.

 • Formulari de sol·licitud
 • Esborrany de la Declaració de la Renda per a l’exercici 2019 i Declaració de Renda per a l’exercici 2018 de tots els membres de la unitat econòmica i familiar, a les quals podrà adjuntar declaració jurada de les circumstàncies que consideri convenients.
 • En cas de no fer algun membre declaració de renda i segons el cas: notificació de pensió, fotocòpia de les nòmines de l’any anterior i/o documentació acreditativa del període i la quantia concedits en concepte de prestació/subsidi d’atur. En tot cas, TecnoCampus podrà sol·licitar complementar la informació aportada amb altres documents com el certificat d’IRPF per a l’exercici 2018 expedit per l’Agència Tributària.
 • Declaració jurada referent als ingressos totals dels exercicis 2019 i 2018 en cas que els ingressos econòmics de la unitat familiar computable estiguin per sota del llindar 1.
 • Si l’estudiant al·lega la independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de la vivenda amb la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual; així com els mitjans econòmics amb els quals compta i sempre que no siguin inferiors al salari mínim interprofessional.
 • Certificat de convivència col·lectiu expedit pel municipi de residència en data recent.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar.
 • Certificat oficial expedit pel centre en el que es cursen o s’hagin cursat els estudis que donen accés al màster oficial, en el que consti la nota mitjana d’expedient sobre 10.

Convocatòria curs 2020-21: El termini de presentació de les sol·licituds i documentació s´ha prorrogat fins el dia 15 de juliol, a les 14 hores.

1a Edició Programa Beques Impulsa Màsters curs 2020-21: Tancat

Presencialment: Hauran de presentar la sol·licitud de beca segons el model normalitzat que es podran  descarregar a la nostra pàgina web, més la documentació indicada.

Per consultes pots adreçar-te a través del següent correu electrònic: jfernandez@tecnocampus.cat

La resolució de concessió o denegació de l’ajut serà publicada a la web del TecnoCampus. Es publicarà utilitzant el número del registre d’entrada de l’expedient del sol·licitant. Addicionalment a la citada publicació, podrà ser informada directament als sol·licitants de la beca.

En el termini d´un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Bases de la 1era Edició de Beques sobre la matrícula dels estudis de màster universitari a TecnoCampus.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURS 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA 2020-2021: Pendent