Beques ACA 2020/2021

Per estudiants matriculats en el curs acadèmic 2020-2021.

En data 1 de juny de 2021, s’ha publicat al DOGC número 8422, la RESOLUCIÓ EMC/1659/2021 de 20 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a estudiants universitaris a centres adscrits (ACA 2020/2021). 

Aquests ajuts tenen com a objectiu compensar parcialment l'estudiant dels costos de la matrícula universitària d’estudis oficials de grau.

El Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat convoca cada curs acadèmic beques per als estudiants universitaris de grau.

Estudiants universitaris de grau. En resten exclosos els alumnes d’estudis de màster, postgrau, cursos d’especialització i títols propis reconeguts per les universitat. Els estudiants hauran d’acomplir amb els requisits acadèmics i econòmics detallats en la convocatòria.

Resten excloses d'aquesta convocatòria l'alumnat que:

  • Procedeixi de la via d'accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
  • Tingui alguna titulació universitària (o altres estudis equivalents), excepte quan es tracti de primer cicle i quan es cursi una titulació de segon cicle.
  • Hagi superat la totalitat de les assignatures que preveu el pla d'estudis corresponent i al qual només li resti pendent, a l'inici del curs objecte de la convocatòria, el projecte de fi de carrera.

Com a norma general, no cal presentar documentació a la universitat, només en casos molt concrets detallats a la convocatoria.

Convocatòria curs 2020-21 tancada: Es pot presentar la sol·licitud de la Beca ACA fins el dia 2 de juliol de 2021, a les 14h. 

Trobareu la informació al nostre web http://agaur.gencat.cat/ca/inici/

Pots consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç.

  • Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de Tràmits gencat de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça següent Tràmits.
  • És imprescindible que t’autentiquis mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris establerts per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
  • Pots consultar els sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya en aquest enllaç
  • En cas que no disposis de cap (el DNI-e p.e. serveix), el més ràpid i fàcil és l’idCat Mòbil(és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet). És molt fàcil de sol·licitar (només cal tenir el DNI actualitzat i la targeta sanitària) i d’utilitzar posteriorment.
  • En el cas de no tenir DNI no es pot tramitar aquest certificat per internet i s’ha d’anar presencialment a algun dels seus registres (Entitats de Registre idCAT).

 

Aquesta informació és important per tal que, en el cas de no disposar-ne, podeu fer els tràmits d’obtenció de la vostra signatura electrònica amb anticipació suficient per poder tramitar dins de termini la sol·licitud de la vostra beca ACA.

En general, les actuacions d’aquesta convocatòria que requereixin notificació a les persones sol·licitants es fan públiques al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’AGAUR i, a títol informatiu, a la seva pàgina web.

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de 6 mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria. 

 

 

  • Termini: Un mes a partir de la publicació de la resolució.
  • On adreçar-se: Els estudiants han de fer arribar una instància amb les dades personals, dades de la resolució i la justificació del recurs,  per correu certicat o  personalment a l'AGAUR ó a algunes de les  Oficines de registre d'entrada i sortida de documents

Normativa Beques ACA.