Beques ACA 2021/2022

Per estudiants matriculats en el curs acadèmic 2021-2022.

En data 20 de gener de 2022, s’ha publicat al DOGC número 8588, la RESOLUCIÓ REU/43/2022 de 13 de gener, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a l’estudiantat universitari de centres adscrits (ACA 2021/2022).

Aquests ajuts tenen com a objectiu compensar parcialment l'estudiant dels costos de la matrícula universitària d’estudis oficials de grau.

El Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat convoca cada curs acadèmic beques per als estudiants universitaris de grau.

Estudiants universitaris de grau. En resten exclosos els alumnes d’estudis de màster, postgrau, cursos d’especialització i títols propis reconeguts per les universitat. Els estudiants hauran d’acomplir amb els requisits acadèmics i econòmics detallats en la convocatòria.

Resten excloses d'aquesta convocatòria l'alumnat que:

  • Procedeixi de la via d'accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
  • Tingui alguna titulació universitària (o altres estudis equivalents), excepte quan es tracti de primer cicle i quan es cursi una titulació de segon cicle.
  • Hagi superat la totalitat de les assignatures que preveu el pla d'estudis corresponent i al qual només li resti pendent, a l'inici del curs objecte de la convocatòria, el projecte de fi de carrera.

Com a norma general, no cal presentar documentació a la universitat, només en casos molt concrets detallats a la convocatoria.

Convocatòria curs 2021-22: Tancada.

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 24 de gener de gener fins al 23 de febrer de 2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona), ambdós inclosos.

 

  • Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de Tràmits gencat de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça següent Tràmits.
  • Aquest tràmit s'ha de realitzar per mitjans telemàtics amb qualsevol dels mecanismes d'identificació digital vàlids.

La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d'aquest tràmit. Les sol·licituds presentades per petició genèrica no es tindran en compte i la data de presentació serà la data en què es presenti la nova sol·licitud utilitzant el formulari específic que trobeu en aquest tràmit.

És important que, en cas de no disposar-ne d'un mecanisme d'identificació digital vàlid, feu els tràmits d’obtenció de la vostra signatura electrònica amb anticipació suficient per poder tramitar dins de termini la sol·licitud de la vostra beca ACA.

La resolució de concessió dels ajuts es publica al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, de manera informativa, també es comunica a través del portal “Tràmits Gencat” (<http://tramits.gencat.cat>) i de la pàgina web de l'AGAUR.

En data 20 d'abril de 2022 s'ha publicat al Tauler electrònic de la Generalitat la diligència d'esmenes a la sol·licitud, en el marc de la convocatòria d'ajuts a l'estudiantat universitari de centres adscrits (ACA 2021/2022). Trobareu la diligència d'esmenes a la web de l'AGAUR

El termini de presentació de la documentació requerida s'inicia el 21 d'abril i finalitza el 4 de maig del 2022 a les 23:59h. hora local de Barcelona.

La documentació requerida s'ha de presentar per mitjans telemàtics a través del portal Tràmits gencat. Per fer-ho, les persones afectades hauran d'accedir a la seva àrea privada, mitjançant el següent enllaç: https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de 6 mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria. 

 

 

Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o la presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Infografia informativa beques ACA 2021-2022.

Normativa beques ACA 2021-2022.