Properament actualitzarem la pàgina d'ajuts ACA amb la informació referent al curs 2024-2025.

Ajuts ACA 2023/2024

Les beques ACA es convoquen el mes de gener de cada any, i les poden sol·licitar els estudiants ja matriculats del curs vigent. La propera convocatòria està prevista per a gener de 2025.

En data 16 de gener de 2024, s’ha publicat al DOGC número 9080, la RESOLUCIÓ REU/34/2024 de 8 de gener, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a l’estudiantat universitari de centres adscrits (ACA 2023/2024).

Aquests ajuts tenen per objectiu contribuir a cobrir part de les despeses de la matrícula universitària per a l'estudiantat que cursa estudis oficials de grau en els centres docents adscrits especificats en la convocatòria, entre els quals es troba TecnoCampus. 

Aquesta convocatòria és finançada per la Direcció General d'Universitats (DGU) del Departament de Recerca i Universitats.

Estudiantat matriculat en estudis universitaris oficials de grau en algun dels centres adscrits especificats a la convocatòria, entre els quals es troba TecnoCampus. Els i les estudiants hauran d’acomplir amb els requisits acadèmics i econòmics detallats en la convocatòria.

S'exclou d'aquests ajuts l'estudiantat que realitza o procedeix dels estudis/vies següents:

 • Màster, postgrau, cursos d'especialització i títols propis reconeguts per les universitats.
 • Via d'accés establerta per a més grans de 25, 40 i 45 anys.
 • Titulats universitaris (o altres estudis equivalents) o que compleixin els requisits legals per a l'expedició d'un títol de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o altres títols equivalents.
 • L'estudiantat que hagi superat la totalitat de les assignatures que preveu el pla d'estudis corresponent i als quals només els quedi pendent, a l'inici del curs que prevegi la convocatòria, el treball de fi de grau. 

Pots consultar els requisits en aquest enllaç de la web de l'AGAUR. 

Només has de presentar documentació, que hauràs d'annexar al formulari de sol·licitud, en els casos especificats en la convocatòria. Pots consultar la informació en el aquest enllaç de la web de l'AGAUR. 

Convocatòria curs 2023-24: El termini per presentar la sol·licitud és del 23 de gener al 22 de febrer de 2024 a les 14:00 h (hora local de Barcelona), tots dos inclosos.

IMPORTANT: 

En data 22/4/2024 s'ha detectat una incidència en la plataforma Tràmits Gencat que afecta als serveis de tramitació en línia:

 • Descarregar/visualitzar formularis HTML amb/sense identificació
 • Tramitar formularis amb/sense identificació
 • Rebre rebut de registre

Això implica que no es pot descarregar ni enviar el formulari dels ajuts ACA. Donat que avui era l’últim dia del termini, per normativa s’ha d’ampliar aquest termini en 3 dies hàbils consecutius (el dissabte no compta com hàbil). Així doncs, el termini ara serà el dia 27 de febrer a les 14h.
 

La sol·licitud s'ha de presentar obligatòriament per via telemàtica, mitjançant el portal Tràmits gencat de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya i és obligatori utilitzar el formulari específic per aquest tràmit. 

Aquest tràmit només es pot fer per internet i disposa d'un formulari específic que has d'utilitzar. Si per error fas servir la petició genèrica, es considerarà que no has presentat el formulari.

L’ús del formulari específic és obligatori i, per tant, l’incompliment d’aquest requisit tindrà com a conseqüència que la sol·licitud s’entengui per no presentada, d’acord amb l’article 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre

Pots consultar l'estat del tràmit als llocs següents:

 • Àrea privada (amb l'idCAT Mòbil o el certificat digital vàlid) si ets una persona física.
 • Estat de les meves gestions (amb l'identificador del tràmit que trobaràs en el resguard de la sol·licitud de l'ajut ACA per al curs 2023-2024 realitzat i amb el teu DNI/NIF).

El termini màxim de resolució de les sol·licituds és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

La resolució de concessió dels ajuts es notifica mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efecte informatiu, també es comunica a través del portal "Tràmits gencat" i al lloc web de l’AGAUR. La resolució de concessió ha d’indicar els recursos que s’hi podran interposar.

 

Contra la resolució de concessió dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, hi pots interposar els recursos següents:

 • Un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de la resolució al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Directament un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació de la resolució al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Contra la resolució d'inadmesos o desistits, que no exhaureix la via administrativa, hi pots interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes des de l'endemà de la publicació de la resolució al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per presentar un recurs, consulta la pàgina web de presentació de documentació, al·legacions o recursos de l'AGAUR.