Presentació del Centre

El Centre Universitari TecnoCampus ofereix estudis de ciències aplicades orientats a la professionalització en els àmbits de l’empresa, la tecnologia, les indústries culturals i la salut. El centre està adscrit a la Universitat Pompeu Fabra i les titulacions oficials que ofereix tenen el segell de qualitat d’aquesta Universitat.

El centre s'ubica en el parc tecnològic i universitari del mateix nom, a Mataró, en un entorn diferencial que acull un gran nombre d’empreses i entorns de creixement empresarial. Aquest ecosistema afavoreix que els estudiants del TecnoCampus participin en activitats, programes i premis que fomenten l’emprenedoria i la intraemprenedoria responsables.

Un dels objectius del TecnoCampus és desenvolupar la recerca, entesa com l’activitat acadèmica centrada en la generació de coneixement, amb especial èmfasi en la transferència de coneixement a l’empresa i la societat. 

 

 

Missió i Visió del TecnoCampus

Crear valor al voltant de l’aprenentatge, la recerca, l’emprenedoria i la innovació en el territori de Mataró i el Maresme, amb projecció a tot Catalunya.

Ser un parc tecnològic i universitari de referència a Catalunya per la singularitat amb què desenvolupa la interacció entre docència, recerca i innovació amb el seu entorn empresarial. Ser líder en el desplegament d’ecosistemes personals d’aprenentatge per a professionals, per a empreses i organitzacions a Catalunya, i ser alhora reconegut a nivell europeu com una experiència única en aquest àmbit.

Història

Al llarg dels tretze anys d’existència del parc TecnoCampus, s’han produït diverses evolucions en la seva estructura de funcionament. Les àrees d’Empresa i d’Universitat han crescut i s’han transformat per donar sortida a les necessitats canviants d’una societat en constant transformació. 

El Centre Universitari TecnoCampus neix l’any 2023 de la fusió de tres escoles preexistents: l'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT), l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus (ESCSET) i l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus (ESCST). L'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT) recull l'experiència de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt), impulsada per l’Ajuntament de Mataró, que va estar adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durant més de 30 anys. L’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus (ESCSET) va esdevenir un punt de referència universitari des que va iniciar la seva activitat el curs 1994-1995, sota la denominació inicial d'Escola Universitària del Maresme (EUM), a l’antic Club Nàutic de Mataró.

L’any 2009 l’EUPMt, creada per l'Ajuntament de Mataró, i l’Escola Universitària del Maresme (EUM), creada pel Consell Comarcal del Maresme, van passar a ser titularitat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. El 2010, es va fer efectiu el trasllat d’ambdós centres a les noves instal·lacions del TecnoCampus, impulsat per l'Ajuntament de Mataró. El parc va acollir els dos centres universitaris existents a la ciutat, i empreses innovadores d’alt valor afegit que, conjuntament, configuren un model híbrid entre el món productiu i la Universitat, amb la finalitat última de contribuir a la generació de riquesa en el territori.

L’any 2010, a més, la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme va crear un tercer centre, l’Escola Superior de Ciències de la Salut, en règim d’adscripció a la UPF i integrada al Parc TecnoCampus.

Adascripció única

El curs 2014/15, l’EUPMt, que fins llavors conserva l'adscripció a la UPC, va iniciar l’adscripció a la UPF, amb el desplegament dels plans d’estudis de la UPF i la desadscripció progressiva de la UPC, moment en el qual va canviar la seva denominació per passar a denominar-se Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT). Per uniformitzar les denominacions, l’EUM va passar a dir-se Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus (ESCSET). 

El 2023 és un any crucial en aquesta evolució pel que fa a l’àrea universitària. Les tres escoles universitàries es transformen en un centre únic, el Centre Universitari TecnoCampus, integrat en el parc que gestiona la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, que n’ostenta la titularitat. Aquest centre s’estructura en quatre departaments, que agrupen els estudis reglats dels diversos àmbits de coneixement en els quals el TecnoCampus s’ha especialitzat: indústries culturals, tecnologia, empresa i salut. 

Aquest canvi obre el camí a una major interrelació entre àmbits de coneixement, sinergies en el funcionament i un reconeixement en el sistema universitari català del model singular del TecnoCampus, un parc tecnològic basat en el coneixement i un centre universitari d’estudis aplicats, orientats a la professionalització, l’emprenedoria i la internacionalització.   
 

Òrgans de govern, gestió, coordinació i participació del centre

 

Òrgans Unipersonals

 • Direcció  Acadèmica: Elisa Sayrol Clols
 • Sotsdirecció d'Ordenació Acadèmica: Montse Rabassa Jou
 • Sotsdirecció de Relacions amb els Estudiants i Compromís Social: Patricia Crespo Sogas
 • Sostdirecció de Qualitat: Antoni Satué Villar
 • Delegat de la Universitat Pompeu Fabra al Centre: Carles Ramió Matas
 • Direcció Departament d'Empresa: Dolors Celma Benaiges
 • Coordinació Grau Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació: Núria Masferrer LLabinès
 • Coordinació Grau Màrqueting i Comunitats Digitals: Mónica Oviedo León
 • Coordinació Doble Grau Màrqueting i CD / Grau Administració d'Empreses i GI: Mónica Oviedo León
 • Coordinació Doble Grau Turisme i Gestió del Lleure / Grau Administració d'Empreses i GI: Judith Turrión Prats
 • Coordinació Doble Grau Turisme i Gestió del Lleure /  Grau Màrqueting i CD: Judith Turrión Prats
 • Coordinació Grau Logística i Negocis Marítims: Jesús E. Martínez Marín
 • Direcció Departament d’Indústries Culturals: Adso Fernández Baena
 • Coordinació Grau Mitjans Audiovisuals: Jorge Oter González i Santos Martínez Trabal
 • Coordinació Grau Disseny i Producció de Videojocs: Joan Josep Pons López
 • Coordinació Doble Grau Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica i SI: Joan Josep Pons López i Rosa Herrero Antón
 • Direcció Departament de Salut: Meritxell Puyané Oliva
 • Coordinació Grau Infermeria: Carolina Chabrera Sanz
 • Coordinació Grau Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE): Lluís Albesa Albiol
 • Coordinació Grau Fisioteràpia: Esther Mur Gimeno
 • Coordinació Doble Grau Fisioteràpia / CAFE: Marc Terradellas Fernández
 • Coordinació Grau Nutrició Humana i Dietètica: Jordi Sarola Gassiot
 • Direcció Departament de Tecnologia: Julián Horrillo Tello
 • Coordinació Grau Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació: Rosa Herrero Antón
 • Coordinació Enginyeries (Organització Industrial, Electrònica Industrial i Mecànica): Joan Triadó Aymerich
 • Coordinació Doble Grau Enginyeria Informàtica i SI / Disseny i Producció de Videojocs: Rosa Herrero Antón i Joan Josep Pons López

 Òrgans Col·legiats

President o presidenta de la Fundació TecnoCampus, que la presideix.
Director o directora general de la Fundació TecnoCampus. 
Director o directora del centre.
Directors o directores de departament. 
Dues persones representants de la UPF, una de les quals és el delegat o delegada de la UPF al centre.
Dues persones representants del professorat del centre. 
Dues persones representants dels estudiants del centre.

Director o directora acadèmic, que la presideix, 
Directors o Directores de departament.
Sotsdirectors i Sotsdirectores d’àrees funcionals.
Director o Directora de secretaria general de la Fundació.
 

Composició

Director o Directora acadèmic/a, que el presideix.
Director o Directora general de la Fundació.
Directors o Directores de departament.
Coordinadors i Coordinadores d’ensenyaments. 
Sotsdirectors i Sotsdirectores d’àrees funcionals.
40 membres elegits per i entre els diversos col·lectius de la comunitat universitària.

Membres

Composició actual:

PRESIDENTA
Elisa Sayrol Clols

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓ 
Josep Lluís Checa

DIRECTORS DE DEPARTAMENT
Dolors Celma Benaiges (Directora del Departament d’Empresa)
Adso Fernández Baena (Director del Departament d’Indústries culturals)
Julián Horrillo Tello  (Director del Departament de Tecnologia)
Meritxell Puyané Oliva (Directora del Departament de Salut)

SOTSDIRECTORS D’ÀREES FUNCIONALS 
Montse Rabassa Jou (Sotsdirectora d'Ordenació Acadèmica
Patricia Crespo Sogas (Sotsdirectora de Relacions amb els Estudiants i Compromís Social)
Antoni Satué Villar (Sotsdirector de Qualitat)

COORDINADORS D’ESTUDIS
Departament d’Empresa
Núria Masferrer LLabinès (Grau Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació)
Mónica Oviedo León ( Grau Màrqueting i Comunitats Digitals i  Doble Grau Màrqueting i CD / Grau Administració d'Empreses i GI
Judith Turrión Prats (Doble Grau Turisme i Gestió del Lleure / Grau Administració d'Empreses i GI i Doble Grau Turisme i Gestió del Lleure /  Grau Màrqueting i CD)
Jesús E. Martínez Marín (Coordinació Grau Logística i Negocis Marítims)

Departament d’Indústries Culturals
Jorge Oter González (Grau Mitjans Audiovisuals)
Santos Martínez Trabal (Grau Mitjans Audiovisuals)
Joan Josep Pons López (Grau Disseny i Producció de Videojoc)

Departament de Tecnologia
Rosa Herrero Antón (Grau Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació)
Joan Triadó Aymerich (Enginyeries: Organització Industrial, Electrònica Industrial i Mecànica) 

Departament de Salut
Carolina Chabrera Sanz ( Grau Infermeria)
Lluís Albesa Albiol (Grau Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE))
Esther Mur Gimeno (Grau Fisioteràpia)
Marc Terradellas Fernández (Doble Grau Fisioteràpia / CAFE)
Jordi Sarola Gassiot (Grau Nutrició Humana i Dietètica)

PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT A LA UNIVERSITAT
Departament d'Indústries Culturals 
Aina Fernández Aragonés 
Anton Planells De La Maza
Marco A. Rodríguez Fernández

Departament d’Empresa
Màrian Buil Fabregà
Noemí Ruiz Munzon

Departament de Tecnologia 
Enric Sesa Nogueras 
Jaume Teodoro Sadurní
Jordi Ojeda Rodríguez

Departament de Salut
Bruno Fernández-Valdés Villa
Carla Pérez-Chirinos Buxadé 
Eduard Dominguez Sala
Luciana Moize Arcone
Víctor Illera Domínguez

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT A LA UNIVERSITAT
Departament d'Indústries Culturals 
Jordi Soler Alomà

Departament de Tecnologia 
Andreu Comajuncosas Fortuño 
Carles Paul Recarens

Departament de Salut
Anabel Casanovas Alvarez
Anna Castells Molina
Gemma Garreta Parés 
Sandra Arco Rodríguez
Sara González Millán

REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS DE GRAU 
Àngel Agustí Portell. Departament d'Empresa (2n Administració d’Empreses i GI)
Guillermo Parra Cabanillas. Departament de Salut (3r Infermeria)
Carles Silvestre Folch. Departament d'Ind. Culturals (4rt DB Informàtica de Gestió i SI / Videojocs
Nil Noè Marquès. Departament de Tecnologia (2n Enginyeria d'Organització Industrial)

REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS DE MÀSTER
Laia Gómez. Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i Envelliment.

REPRESENTANTS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Luz Fernández del Rey
Anna Gabriel Rovira
Marta Cano Reyes
Laura Garcia Llamas

El Consell de Departament