Presentació

El Laboratori d’Activitat física, Rendiment i Salut (LARS) és un laboratori pertanyent a l'Escola Superior de Ciències de la Salut de la Universitat TecnoCampus Mataró-Maresme (ESCST) adscrita a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Es tracta d'una instal·lació multidisciplinària dirigida per diferents professionals i investigadors, fonamentalment de l'àrea de les Ciències de l'Esport que han abordat l'estudi del moviment humà des de diferents perspectives, biològiques, comportamentals i socials.

El Tecnocampus aposta per la creació d'un laboratori de referència d'última generació en les Ciències de l'Esport dotat de les mes noves tecnologies per a l'estudi del moviment humà i del rendiment físic que permetrà accedir a aquestes instal·lacions no només a la comunitat universitària del TecnoCampus sinó també al teixit empresarial, social i esportiu del territori.

El LARS és la conseqüència del creixement del TecnoCampus en l’àmbit territorial i del posicionament com a institució de referència en la comarca del Maresme.

 

LABORATORI 360º

 

Activitats i cursos

El LARS neix amb l'objectiu de promoure el desenvolupament de les Ciències de l'Esport i, per tant, és un laboratori que integra l'activitat docent i de recerca de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus (ESCST) juntament amb la transferència d’aquest coneixement al teixit territorial a través de la prestació de serveis als clubs esportius i les empreses de la ciutat de Mataró i de la resta del territori.

Per tant, el LARS treballa en tres àrees simultàniament:

Docència i formació

Aquesta part docent i formativa pretén, per una banda, donar servei a l'alumnat de la ESCST incrementant la qualitat de la docència impartida en els graus de la ESCST amb pràctiques de laboratori innovadores i amb l'última tecnologia disponible al mercat.

D’altra banda donar resposta a les necessitats docents i acadèmiques de formació tan de professionals i investigadors de les Ciències de l’Esport com de qualsevol persona interessada que vulgui millorar la seva formació especialitzada en aquest àmbit a través dels cursos que s’ofereixen.

Recerca

En aquesta àrea el LARS desenvolupa recerca innovadora i de qualitat en l'àmbit de l'activitat física, el rendiment esportiu i la salut. Es tracta de contribuir al desenvolupament científic d'aquesta àrea d'estudi, promovent la comunicació científica dels resultats de les seves recerques en mitjans de comunicació científica, estimulant la cooperació interdisciplinària amb altres centres de recerca nacionals i internacionals.

Transferència del coneixement

Finalment, mitjançant la transferència del coneixement, el LARS impulsa tot el coneixement generat i acumulat en docència i recerca pels professionals i investigadors de l’ESCST perquè tingui un impacte eficaç i significatiu sobre el territori i l'activitat professional en els àmbits relacionats amb les Ciències de l’Esport.

En aquest sentit, i davant la importància que la transferència del coneixement té pel TecnoCampus, el LARS ofereix tot el seu coneixement i els seus equipaments tecnològics mitjançant una prestació de serveis a tots els clubs esportius i les empreses de la ciutat de Mataró i de la resta del territori.

 

Laboratori

El LARS disposa d'un espai diàfan de 130m2 amb equipament de darrera generació estructurat al voltant de dos àrees de funcionament:   

Àrea de valoració funcional

L'àrea de valoració funcional té com a funció estudiar les respostes i adaptacions que es produeixen en un subjecte quan el seu organisme és sotmès a les demandes derivades d'un esforç físic.

Les dades obtingudes són utilitzats bé per estudiar possibles anomalies relacionades amb l'exercici (fatiga aguda, sobreentrenament, asma induït per l'exercici,...) o bé per obtenir informació d'utilitat sobre l'estat de forma de l'individu, les capacitats funcionals, l'eficàcia en la utilització de l'energia o qualsevol altra dada que pugui resultar d'utilitat per a la salut, el control de l'entrenament i la millora del rendiment esportiu.

Per realitzar aquesta labor es reprodueix un treball físic en tapís rodant, rem o bicicleta i durant la realització d'aquest treball controlat es registren i mesuren diferents variables de tipus físic (velocitat, inclinació, treball, potència,...) o funcional (freqüència cardíaca, ventilació, pressió arterial, consum d'oxigen, producció de carbònic, lactat en sang,...).

En aquest sentit, es realitzaran les següents proves:

 • Valoració funcional de la resposta de l'organisme a l'exercici mitjançant la realització de proves d'esforç i/o test físics. Tant persones sanes que volen començar a realitzar activitat física per millorar la salut o prevenir malalties, com a esportistes que desitgen millorar el seu rendiment mitjançant la informació que s'obtenen d'aquestes proves. Aquestes proves ens ajuden a comprendre l'activitat de tots els sistemes orgànics en exercici, la qual cosa ens dóna informació sobre quins són els paràmetres que tenen un major percentatge de millora i quins estan ben entrenats.
 • Electrocardiografia en repòs i durant exercici. Amb aquesta prova s'analitza l'estat del cor, tant estàtic com a dinàmic i es descarten possibles patologies cardíaques.
 • Espirometria per al mesurament dels paràmetres pulmonars tals com a capacitat, flux, etc són essencials en la dinàmica del sistema d'aportació d'oxigen i, per tant, vitals per a l'anàlisi de les potencialitats d'un esportista.
 • Valoració de la composició corporal mitjançant antropometria i/o impedància bioelèctrica.

Àrea de valoració biomecànica

L'àrea de valoració biomecànica té com a funció estudiar el moviment, equilibri, la física, la resistència i els mecanismes lesionals que poden produir-se en el cos humà com a conseqüència de diverses accions físiques.

En aquest sentit, es realitzaran les següents proves:

 • Exploració de l'aparell locomotor, anàlisi de la motricitat i la coordinació del moviment humà mitjançant l'anàlisi de la marxa, de l'equilibri estàtic/dinàmic i dels gestos tècnics esportius.
 • Valoració de la condició física mesurat fonamentalment en paràmetres de força, resistència i flexibilitat.

Per tot això, a tenor de l'exposat i a manera de resum, el LARS entre moltes altres funcions pot desenvolupar les següents:

 • Recomanacions bàsiques de càrregues òptimes d'entrenament.
 • Optimització del rendiment en diferents disciplines esportives.
 • Aprenentatge i entrenament de la tècnica esportiva.
 • Disseny i desenvolupament de programes per al condicionament muscular.
 • Prescripció d'exercici físic per a la prevenció de lesions o patologies.
 • Monitoratge de la càrrega d'entrenament i del seu impacte.

 

Equipaments

Àrea de valoració funcional:

 • Analitzador de gasos i ventilació (Ergo espiròmetre).
 • Electrocardiògraf d'esforç de 12 derivacions.
 • Analitzador de lactat sanguini.
 • Desfibril·lador semiautomàtic.
 • Ergòmetres (tapís rodant, remoergòmetre  i cicloergòmetre).
 • Impedància bioelèctrica.

 

Àrea de valoració biomecànica

Sistema integrat MuscleLab 6000 complet per a l’anàlisi biomecànic (anàlisi electromiogràfic, dinamométric, electrogoniométric i fotogramètric):

 • MuscleLab 6000 PC software, professional
 • ML Data Synchronization Unit
 • ML Electromyography – 8 channels, wireless 2.4GHz
 • ML Electrogoniometer – bundled (EGM + goniometer)
 • ML Gyros, wireless 2.4GHz, 9DOF
 • ML Force plate, wired mlNetU, 800x600x60 max 2000kg
 • ML Laser distance unit, wired mlNetU
 • ML Force sensor 300kg , wired mlNetU
 • ML Encoder linear, wired mlNetU
 • ML Infrared contact mat - 870mm , wired mlNetU
 • ML Trigger / Sync (ISO TTL I/O), wired mlNetU
 • ML 4 Timming gate, wireless 868MHz + 8 Tripod EX-330
 • ML Radio host STD 868 MHz 

 

Responsable

Dr. Manolo Gomis (mgomis@tecnocampus.cat)

 

També pots visitar totes les nostres instal·lacions en 360º aquí.