(LICITACIONS POSTERIORS AL 09/03/2018)

 

Licitacions en tràmit

Licitacions anteriors (fins el 9 de març de 2018)

 

Anuncis

Aprovació de la normativa i condicions per a la instal·lació d'infraestructures de telecomunicacions a l'edifici TCM2 de Parc Tecnocampus. Exp. núm. 14/2014
Data de publicació: 13/02/2015
Data de finalització del termini per presentar sol·licituds: 30/03/2015
Anunci al BOPB. Data de publicació: 09/03/2015
Normativa infraestructures de telecomunicacions
Imprès de sol·licitud d'instal·lació

Licitacions en curs

Licitació per al subministrament d'energia elèctrica (Expedient núm. 16/2017) 
Acord del Consell d'Administració de l'EPEL Parc TCM d'aprovació de l'adhesió a la contractació conjunta del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Acord d'adhesió a la contractació conjunta d'energia amb el CSUC, lots 1 i 2
Plec de clàusules administratives
Plec de clàusules tècniques particulars
Resolució d'adjudicació del Lot 1
Resolució d'adjudicació del Lot 2

Licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i varis criteris d'adjudicació del contracte mixt del subministrament i serveis d’instal·lació i manteniment d’un sistema de seguretat perimetral Firewall per al Parc Tecnocampus Mataró (Expedient núm. 10/2017)
Anunci. Data de publicació 08/01/2018
Data límit de presentació de proposicions: 29/01/2018, a les 18:00 h.
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Visita opcional a les instal·lacions: 17/01/2018 a les 11:00h., prèvia petició a licitacions@tecnocampus.cat abans del dia 15/01/18
AclarimentsNova data límit de presentació de proposicions: 09/02/2018, a les 14:00 h.

Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 21/02/18, 10:00h., sala de juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia  02/03/18, 10:00h., sala de juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus. Ajornat
Acta de la Mesa de contractació d'apertura dels sobres 1 de data 16/02/2018
Acta de la Mesa de contractació d'apertura dels sobres 2 de data 21/02/2018
Resolució de rectificació d'annex. Model d'annex. Presentació, dins sobre tancat i identificat, fins el dia 09/03/18, a les 14:00h.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia  13/03/18, 09:30h., sala de juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Informe Tècnic de valoració del contingut dels sobres 2
Acta de la mesa de contractació d'obertura del sobre 3 de data 13/03/2018
Acta de proposta d'adjudicació de data 16/05/2018 
R
esolució d'adjudicació de data 15 de juny de 2018

Licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i varis criteris d'adjudicació, del contracte de serveis de manteniment preventiu, legal i correctiu dels ascensors de TecnoCampus (Expedient núm. 5/2017)
Anunci. Data de publicació: 17/11/2017
Data límit de presentació de proposicions: 18/12/2017 a les 18:00 h.
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Visita opcional a les instal·lacions: 29/11/17 a les 12:00h., prèvia petició a licitacions@tecnocampus.cat
Diligència de modificació dels plecs. Nova data límit de presentació de proposicions: 22/12/2017 a les 14h.
Diligència d'obertura dels sobres 1 i 2 de data 17 de gener de 2018
Acte públic lectura valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura sobres 3: Dimecres 31/01/18 a les 10:00h, sala juntes (planta baixa) edifici universitari del Parc Tecnocampus (TCM1).
Informe Tècnic de valoració del contingut dels sobres 2
Acta d'obertura dels sobres número 3 de data 31/01/18
Resolució d'adjudicació de data 20/03/2018

Licitacions anteriors

Licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i varis criteris d'adjudicació, de l'arrendament dels espais d'allotjament empresarial dels edificis TCM2 i TCM3 del Parc Tecnocampus (Expedient núm. 10/2016)

Anunci. Data de publicació: 26/07/2017
Normativa per a l'adjudicació dels espais d'allotjament empresarial dels edificis TCM2 i TCM3
Convocatòria d'espais d'allotjament empresarial dels edificis TCM2 i TCM3
Data límit de presentació de proposicions: 15/09/2017 a les 15h.
Acta de la mesa de contractació d'obertura dels sobres 1 i 2 de data 03/11/2017
Informe Tècnic de valoració del contingut dels sobres 2
Acta Proposta d'Adjudicació de data 08/11/2017
Resolució d'adjudicació de data 16/12/2017

Licitació per procediment obert d'un contracte arrendament de les plantes segona i tercera de l'edifici del carrer Balmes, 37-39 de Mataró (Expedient núm. 08/2017)
Anunci. Data de publicació: 06/06/2017
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Diligència de modificació dels plecs
Data límit de presentació de proposicions: 26/06/2017 a les 18:00 h.
Diligència d'aclariment dels plecs de data 13/06/2017
Acta de la mesa de contractació d'obertura dels sobres 1 i 2 de data 11/07/17
Acte públic lectura valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura sobres 3: Dijous 20/07/17 a les 11:00h, sala juntes (planta baixa) edifici universitari del Parc Tecnocampus (TCM1).
Acta de la mesa de contractació d'obertura del sobre 3 de data 20/07/17
Resolució d'adjudicació de data 21/07/17

Licitació per procediment harmonitzat d'un contracte de serveis de vigilància sense armes i serveis auxiliars (Expedient núm. 11/2016)
Anunci. Data de publicació: 21/10/2016
Plec de Clàusles Administratives Particulars
Plec de prescripcions tècniques
Diligència de Modificacions
Data límit de presentació de proposicions: 30/11/2016 a les 18:00 h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 21/12/16, 09:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia  09/01/17, 09:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acta de la Mesa de contractació de data 13/12/16
Acta de la Mesa de contractació de data 21/12/16
Informe Tècnic
Acta de la Mesa de contractació de data 9/01/17 (Obertura sobre 3)
Acta de la Mesa de contractació de proposta d'adjudicació de data 10/01/17
Resolució d'adjudicació de data 13/02/17
Pròrroga del servei d'auxiliars
Pròrroga del servei de vigilància sense armes
Resolució de rescissió del contracte del servei de vigiància sense armes. Data de publicació: 31/07/2019

Licitació per a la contractació de les assegurances de responsabilitat civil, danys, accidents i vida de Tecnocampus (Expedients núm. 5/2015 (EPEL Parc Tecnocampus Mataró) i  núm. 48/2015 (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme)
Anunci. Data publicació: 17/6/16
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques LOT 1. Danys patrimonials
Plec de Prescripcions Tècniques LOT 2. Responsabilitat civil i patrimonial
Plec de Prescripcions Tècniques LOT 3. Accidents col·lectiu i vida
Data límit de presentació de sobres: dia 4 de juliol de 2016 fins les 18:00h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 22/7/16, 12:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia  12/9/16, 12:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acta de la Mesa de contractació de data 22/07/16
Acta de la Mesa de contractació de data 12/09/16
Informe tècnic
Acta de la Mesa de contractació de proposta d'adjudicació de data 12/9/16
Acord d'adjudicació condicionada. Data publicació: 27/9/16

Licitació per a l'adjudiació del contracte d'explotació dels serveis del centre de processament de dades a l'edifici TCM2 del Parc Tecnocampus Mataró. (Exp. núm. 12/2015)
Anunci. Data publicació: 9/12/15
Data límit de presentació de proposicions: 8/1/16, a les 14:00h.
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
Plec de Prescripcions TècniquesAnnex I. Annex II.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 22/1/16, 11:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic d'informe de valoració relativa als criteris tècnics sotmessos a judici de valor i obertura de sobres 3: dia 29/1/16, a les 13:00h., sala de Juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acta de la Mesa de contractació de data 18/1/16
Acta de la Mesa de contractació de data 22/1/16
Acta de la Mesa de Contractació de data 29/1/16
Informe Tècnic
Adjudicació del contracte. Data publicació: 22/2/16

Licitació del manteniment i suport a la infraestructura del centre de processament de dades i explotació econòmica de deu armaris mitjançant la provisió de serveis cloud. Exp. núm 2/2015 
Anunci. Data publicació: 25/02/15
Plec de Clàusules Administratives Particulares   
Plec de Prescripcions Tècniques. Annex I, annex II, annex III
Anunci de pròrroga del termini de lliurament d'ofertes fins el dia 11/05/2015 a les 18h. Data publicació 16/04/2015

Licitació del servei de neteja de les instal·lacions del Parc Tecnocampus. Exp. núm 1/2014 (EPE Parc Tecnocampus) i 78/2014 (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme).
Data pubicació: 17/11/14
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Diligència d'esmenes als plecs de clàusules publicats. 
Data límit de presentació de proposicions: 9 /2/15, a les 14h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 23/2/15, 12:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia 11/3/15, 12:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acord d'adjudicació condicionada
Acord d'adjudicació condicionada
Adjudicació del contracte

Licitació del servei de conservació, manteniment preventiu, normatiu i correctiu del Parc Tecnocampus mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada. Exp. núm 8/2014 (EPE Parc Tecnocampus) i 40/2014 (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme).
Data publicació: 13/11/14
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Planells
Diligència d'esmenes als plecs de clàusules publicats
Data límit de presentació de proposicions: 9 /2/15, a les 14h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 23/2/15, 12:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia 20/3/15, 13:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acord d'adjudicació condicionada
Adjudicació del contracte

Licitació de l'explotació dels serveis de bar- restaurant ubicat a l’edifici del Coneixement TCM1 i de vènding als edficis TCM1, TCM2 i TCM3 del Parc TecnoCampus Mataró, mitjançant procediment obert i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 20/2013.
Descarrega  | Data publicació: 9/7/13

Licitació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament de les noves instal·lacions del Centre de Processament de Dades del Parc Tecnocampus Mataró, mitjançant procediment obert, sotemès a regulació harmonitzada  i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 46/2010.
Descarrega | Data de publicació: 16/09/13  

Licitació de l'explotació dels serveis de bar- restaurant ubicat a l’edifici del Coneixement TCM1 i de vènding als edficis TCM1, TCM2 i TCM3 del Parc TecnoCampus Mataró, mitjançant procediment obert i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 2/2013 .
Anunci | Data publicació: 2/5/13
PCAP: Plecs de Clàusules Administratives Particulars R-V
PPT: Plecs de Prescripcions Tècniques R-V.
Data publicació:  2/5/2013
Anunci d’obertura dels sobres núm. 1 i 2 del concurs per a lacontractació per a l’explotació del servei de restauració ubicat a l’edifici del coneixement TCM1 del Parc Tecnocampus Mataró. Licitació deserta.
Data publicació:  29/5/2013

Licitació per a l’arrendament de les plantes 2 i 3 de l’edifici del carrer Balmes nº 37-39 de Mataró, mitjançant procediment obert i sota varis criteris d’adjudicació. Expedient nº 10/2012.

Data publicació: 31/10/12
Descarrega

Licitació del servei de vigilància i d’auxiliar de serveis del Parc TecnoCampus Mataró, mitjançant procediment obert i sotmès a regulació harmonitzada i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 24/2011
Data publicació: 28/11/12
Descarrega

Contracte d’obres de condicionament del local 1 i 3 de la segona planta del TCM3
Data publicació: 09/06/2011
Descarrega

Licitació de l’arrendament de l’edifici del c. Balmes, 37-39 de Mataró, planta soterrània, planta baixa, planta primera i aparcament. Exp. núm. 19/2011
Data de publicació: 12/07/2011
Descarrega

Contracte d’obres de condicionament del local 8 del TCM1
Data de publicació: 18 de març de 2011.
Descarrega

Contracte de manteniment de les instal•lacions elèctriques i mecàniques de Parc TCM. Exp. Núm. 50/2010
Data de publicació: 14 de febrer de 2011.
Descarrega

Acord d'adjudicació de les obres d'adequació del local destinat a Restaurant - Cafeteria del TCM (projecte civil bàsic)
Data de publicació: 21 de gener de 2011
Descarrega

Acord d'adjudicació per l'arrendament dels espais comercials del TCM
Data de publicació: 6 de setembre de 2010
Descarrega

Acord d'adjudicació dels serveis de neteja del TCM
Data de publicació: 21 de gener de 2011.
Descarrega

Acord d'adjudicació del servei financer d'assegurances.
Data de publicació: 23 de setembre de 2010
Descarrega

Acord d'adjudicació de serveis auxiliars i seguretat.
Data de publicació: 7 de setembre de 2010
Descarrega