Reclamacions i suggeriments

 
Finalitat

Atendre les reclamacions i suggeriments plantejades per tots els grups d’interès tant de la comunitat universitària com usuaris externs. La finalitat és millorar els serveis que ofereix TecnoCampus i buscar solucions a possibles mancances o problemes, apostant per la millora continua. 

Qui ho pot sol·licitar? 

En cas d'indicar e-mail es rebrà resposta.  Qualsevol usuari de les tres escoles universitàries del Tecnocampus, sigui membre o no de la comunitat universitària. 

Procediment de sol·licitud 

Qualsevol membre de la comunitat universitària i de la ciutadania poden fer arribar a TecnoCampus propostes d’actuació o millora així com felicitacions, suggeriments o queixes en relació al funcionament de la Universitat. El formulari es pot presentar en paper a través del Registre de la institució o electrònicament a partir del següent enllaç.  

Suggeriments: 
S'entén per suggeriment la manifestació o declaració d'un usuari o client en la qual transmet una idea amb què pretén millorar la qualitat dels serveis dins l’àmbit universitari que presta el Tecnocampus o algun dels seus processos, o bé sol·licita la prestació d'un servei o actuació no prevista o no oferta.  

Queixes: 
S'entén per queixa l'exposició d'una incidència, durant la prestació d'un servei dins l’àmbit universitari per part del Tecnocampus, que produeix a la persona que reclama la percepció d'ineficiència o d'actuació inadequada, i requereix una resposta.  
 
Els suggeriments i les queixes no tindran en cap cas la consideració de recursos administratius, ni paralitzaran els terminis per a la seva interposició o resolució. Tampoc suposaran la renúncia a l'exercici d'altres accions o drets reconeguts per l'ordenament jurídic. 


Termini per sol·licitar-ho 

Qualsevol moment de l’any. 

Cost 

No té cap cost. 

Temps de resposta

Es contempla un termini màxim de quinze dies per a respondre els suggeriments o les queixes presentades. 

Responsable 

Coordinador de Qualitat 

Normativa i documentació de referència 

Enllaç al procés: https://www.tecnocampus.cat/upload/files/Qualitat/SGIQ/P5.3.pdf
Reglament de suggeriments i queixes de Tecnocampus: 

https://www.tecnocampus.cat/sites/default/files/Reglaments%20i%20estatuts/FRDG_68_2021_aprovacio_reglament_suggeriment_i_queixes.pdf