Estudis universitaris iniciats

 

Finalitat

Avaluar la possibilitat d'accedir a estudis de grau del TecnoCampus a estudiants amb estudis universitaris iniciats i no finalitzats amb 30 crèdits o més amb possibilitats de reconeixement.
La sol·licitud d'admissió per aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària.

Qui ho pot sol·licitar?

Els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials, així com estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l’homologació del títol a Espanya, i que compleixin els següents requisits:

*Tenir reconeguts o convalidats, segons es tracti d'estudis espanyols o estrangers respectivament, un mínim de 30 crèdits en els estudis als quals es vol ser admès. En cap cas no serà objecte de reconeixement el Treball de Fi de Grau.
*Haver superat en la Universitat d'origen el 50 % dels crèdits de què constava el primer curs dels estudis, en el primer any de matrícula.
*No haver esgotat els requisits de permanència de la Universitat de procedència, pel que fa al nombre de convocatòries.
*Complir els requisits que estableix la normativa de grau pel que fa als límits de reconeixement de crèdits.

En el cas que el nombre de sol•licituds sigui superior a l'oferta de places s’aplicarà el procés de selecció valorant la nota d’accés a la universitat i l'expedient de l'estudiant en els estudis universitaris d'origen fins a la data de fi de termini de la presentació de la sol•licitud d'admissió.

 

Documentació que cal aportar 

 

-Estudiants amb estudis iniciats a altres universitats

La sol·licitud d'admissió de la convocatòria es podrà enviar per correu electrònic.

* Sol·licitud d’accés: català / castellà
* Sol·licitud de reconeixement: català / castellà
* Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el tipus, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda i la mitjana de l´expedient.
* Document acreditatiu del pla d'estudis cursat i programa de les assignatures, degudament segellats pel centre corresponent, en què consti la branca de coneixement de l'ensenyament i de les matèries de formació bàsica.
* Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement al compte bancari (actualment 54,54€): Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315
* Fotocòpia del DNI, o en cas d’estrangers NIE o Passaport
* Fotocòpia del document d'accés a la Universitat de procedència
* Declaració de responsabilitat de la veracitat (català / castellà) dels documents presentats per les persones interessades.

Els estudiants que han cursat els estudis a l'estranger també han d'adjuntar la documentació següent:

* Document acreditatiu del compliment dels requisits d'admissió. Aquest document és imprescindible per verificar que el sol·licitant compleix els requisits de la normativa d'admissió per als expedients pertanyents a sistemes educatius estrangers. Document en espanyol
* Document acreditatiu de l'equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats a centres estrangers del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
Declaració jurada de no haver obtingut credencial d'homologació o certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial espanyol. Document en espanyol

Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents: a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho d’acord amb l’ordenament jurídic del país que es tracti. b) Han de presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si s’escau, mitjançant la postil•la del conveni de La Haia. Aquest requisit no s’exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. c) Han d’anar acompanyats, si s’escau, de la corresponent traducció oficial al català o castellà.

-Estudiants amb estudis iniciats als centres universitaris del TecnoCampus

En el cas d’estudiants del Tecnocampus ho podran sol·licitar a través del seu expedient a e-Secretaria SGA al tràmit: Sol·licitud accés 30 crèdits.

* Sol·licitud d’accés: català / castellà
* Sol·licitud de reconeixement: català / castellà
* Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement al compte bancari (actualment 54,54€): Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315

 

Termini per sol·licitar-ho

Segons calendari TecnoCampus vigent. Hi ha 1 convocatòria a l'any. Enguany el calendari és el següent:

  • Sol·licitud d'admissió: del 17 de juny al 11 de juliol del 2022.

Convocatòria curs 2022-2023: Consulta la convocatòria en el següent enllaç, on trobaràs les places disponibles així com informació d’interès del procediment.

 

Cost

Cost de l'estudi de reconeixement de l’expedient acadèmic d'acord al Decret de Taxes vigent (consulteu apartat de preus a la web del TecnoCampus). Si teniu dret a bonificacions, consulteu la documentació a lliurar.

 

Resposta que obtindrà

Publicació en aquest apartat de la web del TecnoCampus de la llista de persones que poden accedir: 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA:  Consulta la resolució en aquest enllaç:  català / castellà

 

Temps de resposta

Seguint el calendari marcat a la convocatòria (veure apartat Normativa i documentació de referència)•

* Publicació resultats definitius: 22 de juliol del 2022

 

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

 

Normativa i documentació de referència

On adreçar-se

- Estudiants de nou accés al Tecnocampus: per correu electrònic a Gestió Acadèmica a l’Escola del Grau al que és vol accedir:


Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa: Gestió Acadèmica ESCSET
Escola Superior de Ciències de la Salut: Gestió Acadèmica ESCST
Escola Superior Politècnica: Gestió Acadèmica ESUPT

- Estudiants del Tecnocampus per internet des de l’expedient: e-Secretaria SGA