Estudis universitaris iniciats

Finalitat

Avaluar la possibilitat d'accedir a estudis de grau del TecnoCampus a estudiants amb estudis universitaris iniciats i no finalitzats amb 30 crèdits o més amb possibilitats de reconeixement.
La sol·licitud d'admissió per aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària.

Qui ho pot sol·licitar?

Els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials, així com estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l’homologació del títol a Espanya, i que compleixin els següents requisits:

*Tenir reconeguts o convalidats, segons es tracti d'estudis espanyols o estrangers respectivament, un mínim de 30 crèdits en els estudis als quals es vol ser admès. En cap cas no serà objecte de reconeixement el Treball de Fi de Grau.
*Haver superat en la Universitat d'origen el 50 % dels crèdits de què constava el primer curs dels estudis, en el primer any de matrícula.
*No haver esgotat els requisits de permanència de la Universitat de procedència, pel que fa al nombre de convocatòries.
*Complir els requisits que estableix la normativa de grau pel que fa als límits de reconeixement de crèdits.

En el cas que el nombre de sol•licituds sigui superior a l'oferta de places s’aplicarà el procés de selecció valorant la nota d’accés a la universitat i l'expedient de l'estudiant en els estudis universitaris d'origen fins a la data de fi de termini de la presentació de la sol•licitud d'admissió.

Calendari

Aquí pots consultar el calendari resum: català / castellà

 

 

Documentació que cal aportar 

* Sol·licitud d’accés: català / castellà
* Sol·licitud de reconeixement: català / castellà
* Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el tipus, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda i la mitjana de l´expedient.
* Document acreditatiu del pla d'estudis cursat i programa de les assignatures, degudament segellats pel centre corresponent, en què consti la branca de coneixement de l'ensenyament i de les matèries de formació bàsica.
* Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement al compte bancari (actualment 54,54€): Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315
* Fotocòpia del DNI, o en cas d’estrangers NIE o Passaport
* Fotocòpia del document d'accés a la Universitat de procedència
* Declaració de responsabilitat de la veracitat (català castellà) dels documents presentats per les persones interessades.

On adreçar-se

Estudiants de nou accés al Tecnocampus: per correu electrònic a Gestió Acadèmica al Departament que és vol accedir:


Departament d’Empresa: Gestió Acadèmica ESCSET
Departament de Salut: Gestió Acadèmica ESCST
Departament de Tecnologia i Indústries Culturals: Gestió Acadèmica ESUPT

* Sol·licitud d’accés: català / castellà
* Sol·licitud de reconeixement: català / castellà
* Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el tipus, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda i la mitjana de l´expedient.
* Document acreditatiu del pla d'estudis cursat i programa de les assignatures, degudament segellats pel centre corresponent, en què consti la branca de coneixement de l'ensenyament i de les matèries de formació bàsica.
* Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement al compte bancari (actualment 54,54€): Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315
* Fotocòpia del DNI, o en cas d’estrangers NIE o Passaport
* Fotocòpia del document d'accés a la Universitat de procedència
* Declaració de responsabilitat de la veracitat (català castellà) dels documents presentats per les persones interessades.

* Document acreditatiu del compliment dels requisits d'admissió. Aquest document és imprescindible per verificar que el sol·licitant compleix els requisits de la normativa d'admissió per als expedients pertanyents a sistemes educatius estrangers. Document en espanyol
* Document acreditatiu de l'equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats a centres estrangers del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
* Declaració jurada de no haver obtingut credencial d'homologació o certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial espanyol. Document en espanyol

Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents: a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho d’acord amb l’ordenament jurídic del país que es tracti. b) Han de presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si s’escau, mitjançant la postil•la del conveni de La Haia. Aquest requisit no s’exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. c) Han d’anar acompanyats, si s’escau, de la corresponent traducció oficial al català o castellà.

On adreçar-se

Estudiants de nou accés al Tecnocampus: per correu electrònic a Gestió Acadèmica al departament que és vol accedir:


Departament d’Empresa: Gestió Acadèmica ESCSET
Departament de Salut: Gestió Acadèmica ESCST
Departament de  Tecnologia i Indústries Culturals: Gestió Acadèmica ESUPT

 

En el cas d’estudiants del Tecnocampus ho podran sol·licitar a través del seu expedient a e-Secretaria SGA al tràmit: Sol·licitud accés 30 crèdits.

* Sol·licitud d’accés: català / castellà
* Sol·licitud de reconeixement: català / castellà
* Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement al compte bancari (actualment 54,54€): Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315

On adreçar-se

Estudiants del Tecnocampus per internet des de l’expedient: e-Secretaria SGA (Graus: Sol·licitud accés 30 crèdits).

Cost

Cost de l'estudi de reconeixement de l’expedient acadèmic d'acord al Decret de Taxes vigent (consulteu el següent enllaç a la web del TecnoCampus). Consulteu la documentació a lliurar.

Resposta que obtindrà

Publicació en aquest apartat de la web del TecnoCampus de la llista de persones que poden accedir: 

Consulta la resolució de la convocatòria, Curs 2024-25, clicant en el següent enllaç: Properament

Temps de resposta

Seguint el calendari marcat a la convocatòria (veure apartat Normativa i documentació de referència)•

* Publicació resultats definitius: 22 de juliol del 2024

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència