Accés per majors de 45

 

Accés per a majors de 45 anys

 

Informació general

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys.  Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.
També poden de forma simultània presentar-se a les proves d'accés per als més grans de 25 anys.
Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves d'accés per als més grans de 25 anys i a les proves d'accés per als més grans de 45 anys.

 

Requisits:

  • No disposar de cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat per altres vies.
  • Tenir 45 o més anys en l'any natural en què realitzarà la prova.

 

Estructura de la prova

a) Part general: Comentari de text, Llengua catalana, Llengua castellana.
La validesa de la qualificació d'aquesta part general és indefinida.

b) Entrevista personal: poden sol·licitar l'entrevista personal les persones que hagin superat la fase general. L'entrevista només es pot sol·licitar per a un únic estudi, centre i universitat. Aquesta universitat no ha de ser, obligatòriament, la mateixa en què s'hagi fet la part general de la prova. La gestió acadèmica del centre on s'imparteixen els estudis pels quals s'ha sol·licitat fer l'entrevista es posarà en contacte amb les persones interessades per comunicar-los la data i l'hora de l'entrevista. L'entrevista es qualifica com a apte o no apte. Per superar l'entrevista, cal que el resultat sigui d'apte. La qualificació de l'entrevista només és vàlida per a l'any en el qual es duu a terme.

Més Informació

 

Nota d'admissió

Per superar la prova cal que la qualificació de cada exercici sigui igual o superior a 4, i que la mitjana aritmètica dels tres exercicis sigui igual o superior a 5. A més, és necessari que la persona candidata obtingui, a l’entrevista personal, una qualificació d'apte.

 

Convocatòries i inscripció

Les proves d’accés per a més grans de 45 anys es convoquen una vegada a l’any. Cada persona candidata disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats es poden presentar de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

Per a l’accés de més grans de 45 anys es tenen reservades un 1 % de les places de cada titulació de grau.
 
Podeu formalitzar la matrícula i consultar els resultats d'aquestes proves a: https://accesuniversitat.gencat.cat

 

Calendari proves i inscripció

Consulta el calendari i horari de les proves

 

Curs acadèmic 2024/2025

En el cas d'existir sol·licituds, la valoració de la 2a FASE (entrevista) es publicarà en aquest apartat de la web. 

 

Pots consultar la valoració de la 2a FASE:

  • Versió català 
  • Versió castellà