Renúncia a la matrícula estudis de grau

 
Finalitat

Donar-se de baixa o anul•lar uns estudis de grau matriculats prèviament al TecnoCampus.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant que s’hagi matriculat a estudis de grau al TecnoCampus

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Anul·lació de matrícula)

Documentació obligatòria

(cal que l'adjunteu a la sol·licitud online)

  • Instància específica, degudament emplenada i signada: català/castellà
  • Fotocòpia DNI, NIE o passaport 

En cas de reassignació (estudiants de nou accés):

  • Document acreditatiu de la reassignació
Termini per sol·licitar-ho

Fins el 30 de novembre

Cost

a) Quan l’estudiant ha estat re-assignat a un altre centre per part de l'oficina de preinscripció es retornarà l'import ja abonat dels crèdits matriculats excepte les despeses de gestió d’expedient acadèmic (Cal la presentació del document acreditatiu). En cas de no haver fet efectiu el pagament se li reclamarà l’import de les despeses de gestió d’expedient acadèmic. 

b) Quan, després de formalitzar la matrícula, es produeixen modificacions dels horaris, de les dates previstes d'exàmens o es detecten errors administratius, l'estudiant podrà sol·licitar la rectificació de la matrícula amb dret a retorn de l’import abonat en excés si així resulta de la nova matrícula. 

c) Quan l'estudiant sol·liciti per escrit la renúncia de la matrícula abans de la data d'inici de curs es retornarà l’import abonat excepte les despeses de gestió d’expedient acadèmic. 

d) Quan l’estudiant sol·liciti per escrit la renúncia de la matrícula un cop iniciat el curs es tindran en compte els següents supòsits: 

  • Renúncia efectuada entre la data d’inici de curs i el 30 de novembre: es retornarà la diferència entre l’import abonat menys 600 euros i les despeses de gestió d’expedient acadèmic. Si l’import abonat és de menys de 600 euros més les despeses de gestió d’expedient acadèmic es reclamarà la diferència. 
  • Renúncia efectuada per estudiants de nou accés que han estat assignats als estudis un cop iniciat el curs acadèmic: es retornarà l’import abonat excepte les despeses de gestió d’expedient acadèmic sempre que l’escrit de renúncia s’efectuï en el termini de 15 dies naturals després de la data de matrícula. Si la renúncia s’efectua després d’aquest termini es retornarà la diferència entre l’import abonat menys 600 euros i les despeses de gestió d’expedient acadèmic. Si l’import abonat és de menys de 600 euros més les despeses de gestió d’expedient acadèmic es reclamarà la diferència. 
  • Renúncia efectuada per estudiants de l’últim curs de grau amb una matrícula igual o inferior a 26 crèdits: es retornarà l’import abonat excepte les despeses de gestió d’expedient acadèmic sempre que l’escrit de renúncia s’efectuï entre la data d’inici de curs i el 30 de novembre. En cas de no haver fet efectiu el pagament de les despeses de gestió d’ expedient acadèmic se li reclamarà l’import. 

Fora d'aquests terminis l'estudiant constarà com a matriculat i haurà d'abonar l'import íntegre de la matrícula.
 

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria

Temps de resposta

En menys de 5 dies laborables

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Decret vigent en cada curs acadèmic, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.