Requisits d'accés

Pot sol·licitar plaça en un màster universitari:

 • Amb un títol universitari oficial de grau.
 • Amb un títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Amb un títol de diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Amb un títol universitari estranger:

* De l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que permeti l’accés als ensenyaments de màster universitari al seu país d’expedició. 

* Aliè a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), en aquest cas, poden accedir sempre que obtinguin l’homologació, prèvia a un títol que tingui accés o bé, sense homologació, amb la comprovació de que aquests estudis acrediten un nivell de formació equivalent als títols estatals de grau i que faculten al país que va expedir el títol per accedir als estudis de postgrau.

L'acceptació en un màster universitari no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar els ensenyaments de màster.

Sol.licitud d'admissió als Màsters

1. DOCUMENTACIÓ PER L’ADMISSIÓ

La documentació necessària per efectuar la preinscripció és la següent:

 1. Fotocòpia del títol o resguard:Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l’apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.
 2. Certificat acadèmic oficial de notes de l’estudi cursat de la universitat d’origen.
 3. Currículum vitae: Màxim 2 pàgines en format Word, PDF o similar. Format A4 o Carta.
 4. Carta d’expectatives, en la que s’exposi l’interès per cursar el màster, més 2 cartes de presentació (una carta de professor universitari i una altra carta més professional).
 5. Fotocòpia del DNI o Passaport (vigent).
 6. Acreditació de coneixement d’espanyol o català: Nivell B1 del MCER o Diploma de nivell intermedi (S’eximirà d’aquest requisit als residents a Espanya i als que provinguin d’estats en els que una de les llengües tingui la condició d’oficialitat).

Aquesta documentació de preinscripció s’ha d’adjuntar en el moment de fer la preinscripció online o presentar-se presencialment. No obstant, s’haurà de presentar la documentació original tal i com es requereix a continuació per formalitzar la matrícula.

A tenir en compte si ets estudiant internacional:

Et recomanem que, per facilitar tot el procés d'admissió, obtenció de visat i altres aspectes pràctics relacionats amb la teva arribada i estada, realitzis la preinscripció el més aviat possible.

Recorda que de tota la documentació que hagis presentat escanejada caldrà presentar els originals en el moment de la matrícula.

Títols i certificats acadèmics no expedits per un estat membre de la Unió Europea:

Si el teu títol i el teu certificat acadèmic no estan expedits per un estat membre de la Unió Europea (o Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa), caldrà que facis tots els tràmits de legalització d'ambdós documents (Postil·la de la Haia). Aquest procés has de fer-lo al país on s'hagi expedit el títol i abans de sortir del país, ja que no és possible realitzar aquest tràmit a Barcelona. Pots ampliar informació en el següent enllaç.

Per sol·licitar l’admissió, no és necessari que tinguis el títol legalitzat. Pots presentar-lo en el moment de la matrícula.

Certificat de titulació universitària oficial:

Si la universitat d’origen és de fora d’Espanya et recomanem que sol·licitis a la teva universitat un certificat que acrediti que l’estudi que has realitzat et permet realitzat un màster oficial al teu país.

És molt important que tinguis en compte que els títols i certificats acadèmics universitaris que no estiguin redactats en català, espanyol, francès, italià, portuguès o anglès hauran de ser traduïts al català o a l'espanyol per un traductor oficial.

Rondes d'admissió de: Màster en Emprenedoria i Innovació + Màster en Logística + Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva

Les sol·licituds d'informació es valoraran seguint el calendari de rondes d'admissió que trobaràs a continuació.

Ronda

Data límit sol·licitud d'admissió

Data límit de la resolució d'admissió

Data límit de reserva de plaça

1

11/01/2021

06/02/2021

Fins 26/02/2021

2

08/03/2021

08/04/2021

Fins 28/04/2021

3

03/05/2021

01/06/2021

Fins 21/06/2021

4

14/06/2021

05/07/2021

Fins  25/07/2021

5

12/07/2021

25/07/2021

Fins 15/08/2021

6

10/09/2021

17/09/2021

Fins 20/09/2021

Rondes d'admissió Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment

 

Les sol·licituds d’admissió es valoraran seguint el calendari de rondes d’admissió que trobareu a continuació.

Ronda

Data límit sol·licitud d'admissió

Data límit resolució d'admissió

Data límit de reserva de plaça

1

20/09/2021

08/10/2021

Fins 22/10/2021

2

18/10/2021

12/11/2021

Fins 26/11/2021

3

23/11/2021

03/12/2021

Fins 17/12/2021

Les sol·licituds d’admissió rebudes, una vegada finalitzada una ronda, es desplaçaran a la següent. Les rondes d’admissió estan subjectes a la disponibilitat de places. 

En les dates indicades en cada ronda es comunicarà als estudiants per correu electrònic, si ha estat admès, si ha estat exclòs o si passa a una llista d'espera. En aquest últim cas la resolució final es desplaçarà a la següent ronda.

En cas que després de l'última ronda quedin places disponibles, es pot obrir una nova ronda d'admissió. 

3. PASSOS A SEGUIR PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

Si no has estat estudiant del Tecnocampus o no has accedit mai a l'aplicació, REGISTRA'T per  poder  obtenir  el número d'identificació universitària (NIA) i la paraula de pas per poder accedir a l’aplicatiu de preinscripció.

Si ja t'hi has registrat o ets estudiant del Tecnocampus, inicia directament el procés de PREINSCRIPCIÓ.

Per accedir a l'aplicatiu necessites el teu número d'identificació universitària (NIA) i paraula de pas amb els que accedies normalment a TecnoCampus com a estudiant. En el supòsit que no ho recordis pots sol·licitar que te´ls facilitin fent un helpdesk.

Entra a l'aplicatiu de la sol·licitud:

 1. Comprova que tens tots els documents necessaris abans d'accedir a l'aplicatiu en línia.
 2. Introdueix les dades personals i acadèmiques en els diferents apartats de la sol·licitud.
 3. Escaneja els documents necessaris personals i acadèmics i adjuntar-los a la sol·licitud. Els documents s'adjunten en format pdf, jpg, word (màxim 2 mb)
 4. Si vols, pots descarregar-te el comprovant de la sol·licitud d'admissió.

Un cop rebuda la teva sol·licitud entraràs en el procés de selecció. El resultat de la resolució de les admissions es comunicarà via correu electrònic segons el calendari establert.

Una vegada admès i per a garantir la plaça és imprescindible que l'estudiant realitzi el pagament de la reserva de plaça per un import de 1.500€ dins dels terminis previstos en cada ronda d'admissió.

Si no es fa efectiu aquest pagament, l'estudiant perdrà la seva plaça.

Es podrà concedir una pròrroga en casos excepcionals d'estudiants internacionals pendent de beques i crèdits d'entitats governamentals prèviament justificats.

L'import de la reserva de plaça no es retornarà a excepció de les següents circumstàncies:

 • Denegació de visat: la reserva de plaça serà reemborsada, excepte 200€ de gestió de despeses administratives. S'exigeix la presentació de documentació acreditativa.
 • Cancel·lació del màster.

Si una vegada reservada la plaça, l'estudiant renuncia per motius diferents dels del paràgraf anterior, perdrà la quantitat lliurada en compensació pels danys i perjudicis ocasionats.

Una vegada admès, l'alumne podrà matricular-se del màster en qualsevol moment, previ lliurament de la documentació i verificació d'aquesta.

Si es realitza el pagament de la matrícula abans del 30 de juny, s'aplicarà un descompte del 5% sobre el preu de la matrícula (taxes excloses).

Consulta en l'apartat preu les modalitats de pagament i condicions de la matrícula.

Criteris d'admissió

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació

En el procediment de selecció dels candidats específic del Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació (màxim 5 punts) s’aplicaran els següents criteris de valoració:

 • Adequació del perfil del candidat als objectius i continguts del programa (fins a 2 punts). La valoració de l'adequació del perfil del candidat es farà sobre la base d'un escrit de presentació d'una extensió màxima de dues pàgines en les quals el candidat exposarà la seva adequació al perfil del Màster i els seus objectius professionals.
 • Expedient acadèmic (es valorarà d'acord amb la normativa de valoració d'expedients acadèmics de la UPF) (fins a 1.5 punts).
 • Experiència professional, especialment si aquesta experiència s'hagués obtingut com a emprenedor en la creació d'una empresa o negoci (fins a 1 punt).
 • El contingut de dues cartes de presentació (0,5 punts). Es valorarà especialment una carta de professor universitari i una altra carta més professional.
   
Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims

En el procediment de selecció dels candidats específic del Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims (màxim 5 punts) s’aplicaran els següents criteris de valoració:

 • Expedient acadèmic (es valorarà d’acord amb la normativa de valoració d’expedients acadèmics de la UPF) (fins a 2,5 punts).
 • Adequació general del perfil del candidat als objectius i continguts del programa (fins a 1,5 punts). La valoració de l’adequació general del perfil del candidat es farà prenent com a base un escrit de presentació i motivació d’una extensió màxima de dues pàgines en les quals el candidat exposarà la seva adequació al perfil del màster i els seus objectius professionals.
 • Experiència de com a mínim tres anys en els sectors de la logística o els negocis marítims (fins a 1 punt). Requeriment opcional.

 

Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment

En el procediment de selecció dels candidats específic del Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment (màx. 10 punts) s'aplicaran els següents criteris de valoració:

 • Carta de presentació: La puntuació màxima respondrà a un candidat/a amb un interès evident personal i professional cap a la recerca aplicada a les malalties cròniques i amb la seva voluntat de realitzar una tesi doctoral en aquest àmbit de la salut (màx. 1,5 punts).  
 • Certificat acadèmic: de la formació oficial acreditada amb la nota mitjana de la universitat d'origen (màx. 1 punt).
 • Currículum vitae: Es valorarà la trajectòria professional del candidat i la seva experiència professional en l'àmbit de l’envelliment i les malalties cròniques (màx. 1 punt).
 • Entrevista personal: L'entrevista permetrà aclarir o perfilar aspectes del currículum i discriminar estudiants amb expedients similars (màx. 1 punt)
 • Acreditació del nivell B2 d'anglès (opcional) (màx. 0,5 punt).

 

Màster universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva:

En el procediment de selecció dels candidats específic del màster universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva (màxim 10 punts) s’aplicaran els següents criteris de valoració:

 • Certificat acadèmic oficial de notes dels estudis realitzats de la universitat d’origen(màxim 2,5 punts).
 • Currículum, del qual es valorarà l’experiència professional, acadèmica i investigadora en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (màxim 2 punts).
 • Carta de motivació en la qual s’exposi l’interès per cursar el màster (màxim 1,5 punts).
 • Dues cartes de recomanació acadèmiques o professionals (màxim 1,5 punts).
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès (màxim 1 punt). Requisit opcional.
 • Entrevista personalque permetrà aclarir o perfilar aspectes del currículum i discriminar estudiants amb expedients semblants (màxim 1,5 punts).

Matricula't

Entrega la documentació original

La teva admissió definitiva al màster està subjecta a la verificació de la documentació que has presentat. Per tant, hauràs de presentar la documentació original (o fotocòpies compulsades) de les còpies que havies presentat per la preinscripció. Si no presentes els originals, no et podràs matricular.

Gestió Acadèmica es posarà en contacte amb tu per informar-te sobre el lloc, data i els horaris d'entrega de la documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula.

Si tens dubtes pots posar-te en contacte amb nosaltres a sgaformaciopermanent@tecnocampus.cat

Documentació necessària per matricular-se:

 1. Títol universitari o resguard d'expedició:original i fotocòpia (o fotocòpia degudament compulsada).
 2. Certificat acadèmic oficial de notes de l’estudi cursat de la universitat d’origen: original i fotocòpia (o fotocòpia degudament compulsada)
 3. DNI, passaport o NIE:original (o fotocòpia degudament compulsada)
 4. Bonificacions:si ets beneficiari d'algun tipus de bonificació de matrícula, has de presentar l'original i una còpia del document acreditatiu.
 5. Certificat de titulació universitària oficial:Si la universitat d’origen és de fora d’Espanya et recomanem que sol·licitis a la teva universitat un certificat que acrediti que l’estudi que has realitzat et permet realitzat un màster oficial al teu país.
 6. Certificat de legalització del títol i certificat acadèmic: Si aquests no estan expedits per un estat membre de la Unió Europea (o Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa), caldrà que facis tots els tràmits de legalització d'ambdós documents (Postil·la de la Haia).
 7. Acreditació de coneixement d’espanyol o català: Nivell B1 del MCER o Diploma de nivell intermedi (S’eximirà d’aquest requisit als residents a Espanya i als que provinguin d’estats en els que una de les llengües tingui la condició d’oficialitat).
 8. Imprès dades personals. 
 9. Cessió drets d'imatge. 
 10. Reglament internet
 11. Document autenticitat.
 12. Enquesta a omplir obligatòriament per poder formalitzar la matrícula. en el moment d´emplenar-la hauràs de pujar un fotografia mida carnet.