Procés d'adscripció única a la UPF

Què comporta per als estudiants?

Per als estudiants de nou accés, el canvi no representa cap alteració. Començaran i acabaran els seus estudis en un centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, que és la que els atorgarà el títol oficial un cop completats els estudis. Per als estudiants que ja han iniciat els estudis a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, fins ara adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya, poden acabar els estudis iniciats a la UPC d’acord amb el calendari de desadscripció.

Què passa amb els meus estudis ja iniciats a la UPC?

Si actualment ja ets estudiant d’algun dels estudis de grau del TecnoCampus que passen de la Universitat Politècnica de Catalunya a la Universitat Pompeu Fabra, tens un termini per acabar els estudis tal com els vas començar, d’acord amb el Pla d’Extinció, que fixa fins quin curs hi haurà docència de les assignatures dels actuals plans d'estudis, quan hi haurà l'opció de superar-les sense docència i quan quedaran definitivament extingides.

Quins passos hauré de seguir si no tinc temps per acabar els meus estudis actuals a la UPC?

Si acabat el termini per finalitzar els estudis tal com els vas iniciar a la UPC no has pogut completar-los, el TecnoCampus i la Universitat Pompeu Fabra et posarà totes les facilitats perquè puguis acabar-los en la nova titulació. Per fer-ho, es reconeixeran/adaptaran, sense efectes econòmics, aquelles assignatures dels plans d’estudis actuals de la UPC amb els de la nova titulació.

El títol obtingut a la UPC té la mateixa validesa que el que tindrà el nou de la UPF?

Tots els títols oficials tenen la mateixa validesa. Els estudiants han de valorar que tant a la UPC com la UPF tenen un molt bon posicionament en els rànquings internacionals.