A continuació et facilitem les dades del cost de la matrícula de primer curs de cada estudi, d'acord amb els crèdits que matriculis per al curs 2019-20. 

ESTUDIS DE GRAU

Nombre de crèdits       (1r curs)

Nombre de crèdits assignatures anàlogues       (1r curs)

Total amb taxes i assegurances incloses

*Descompte Fam. Nombrosa General

*Descompte Fam. Nombrosa Especial i +33% Discapacitat

Escola Superior Politècnica

 

 

 

 

 

Disseny i Producció de Videojocs

60

 

5.840 €

-1.073,10 €

-2.146,20 €

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

60

 

5.413 €

-1.185,90 €

-2.371,80 €

Enginyeria Informàtica de Gestió i Sist. d'Inf.

60

 

5.413 €

-1.185,90 €

-2.371,80 €

Enginyeria Mecànica

60

 

5.413 €

-1.185,90 €

-2.371,80 €

Enginyeria d'Organització Industrial

60

 

5.413 €

-1.185,90 €

-2.371,80 €

Mitjans Audiovisuals

60

 

5.840 €

-1.073,10 €

-2.146,20 €

Doble Tit. en Enginyeria Informàtica  i Videojocs**

70

24

6.872 €

-1.460,35 €

-2.920,70 €

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa

 

 

 

 

 

Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

60

 

5.336 €

   -758,10€

-1.516,20 €

Administració d'Empreses i GI, (anglès)

60

 

5.703 €

   -758,10€

-1.516,20 €

Logística i Negocis Marítims

60

 

5.336 €

   -758,10€

-1.516,20 €

Màrqueting i Comunitats Digitals 

60

 

5.336 €

   -758,10€

-1.516,20 €

Doble Tit. en Turisme i G.LL / AdE**

60

36

5.483 €

   -819,45€

-1.638,90 €

Doble Tit. en AdE / Màrqueting i CD**

60

44

5.516 €

   -819,45€

-1.638,90 €

Escola Superior de Ciències de la Salut

 

 

 

 

 

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE)

60

 

6.160 €

-1.185,90 €

-2.371,80 €

Fisioteràpia

60

 

6.037 €

-1.185,90 €

-2.371,80 €

Infermeria 

60

 

5.886 €

-1.185,90 €

-2.371,80 €

Doble Tit. en Fisioteràpia i CAFE**

74

33

8.000 €

-1.568,21 €

-3.136,42 €

(*) Preus aproximats pendents de l'aprovació del Decret de la Generalitat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats Públiques de Catalunya per al curs 2019-20

 

*  A descomptar del'import Total amb taxes i assegurances incloses.

** Les dobles tenen el cost del cànon del preu públic de les anàlogues.

 

  • Bonificacions: Consulta les possibles bonificacions a la nostra web.
  • Formes de pagament: Consulta les formes de pagament de la matrícula en el següent enllaç.

  • Preus per crèdit i taxes serveis administratius: Consulta les taxes dels serveis administratius dels estudis de Grau del Tecnocampus curs 19/20 al següent enllaç

Pots consultar en aquest enllaç el Catàleg de Serveis i Preus TecnoCampus pel curs acadèmic 2019/20, aprovat pel Patronat de la Fundació en data 21/03/2019.

Renuncia a la matrículaEs pot consultar informació important sobre l'anul·lació de matrícula en el següent enllaç

 

IMPORTANT:

El fet de no realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents donarà lloc a la suspensió temporal dels drets, i en el seu cas, podrà donar lloc a la nul·litat de matrícula, sense dret a la devolució.

Aquesta suspensió dels drets o posterior anul·lació no comporta, però, la baixa a la Universitat, per la qual cosa en cas que vulgui reprendre els estudis, hauríeu de fer efectius els imports deguts a la Universitat i / o aportar la documentació d'accés pendent de lliurament, i seria d'aplicació el règim de permanència (serien comptabilitzades les convocatòries corresponents). Tota petició de trasllat o d'un altre tràmit amb la Universitat no podria ser atesa mentre no es regularizi la teva situació amb el pagament de l'import de la matrícula.