Reconeixement de crèdits RAC UPF

Finalitat

 

Reconèixer els crèdits RAC (reconeixement d'activitats universitàries) per la participació en les activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, i solidàries i de cooperació que estan recollides al catàleg de crèdits RAC TecnoCampus vigent.

Aquestes activitats s'han d'entendre com a complementàries i a la vegada diferenciades de les competències de les assignatures dels plans d'estudi i les activitats acadèmiques.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant de grau del TecnoCampus

 

Procediment de sol·licitud

  1. Contacta amb la persona responsable de la teva activitat per tal d'enviar-li la documentació necessària que es sol·licita al catàleg de crèdits RAC.
  2. Quan tinguis el certificat o informe favorable de la persona responsable, sol·licita el reconeixement a través de l'e-Secretaria (Convalidacions: Reconeixement de crèdits RAC)
  3. Recorda que l'estudiant és el responsable de comprovar la incorporació dels crèdits en el seu expedient

Documentació obligatòria per sol·licitar el reconeixement a través de l'e-Secretaria

 

Certificat de l’activitat indicant els crèdits, l’any de l’activat d’acord amb el catàleg de crèdits RAC TecnoCampus vigent

Termini per sol·licitar-ho

 

Un cop finalitzades les activitats que es sol•licita reconèixer en qualsevol moment de l'any. S’ha de tenir en compte que els estudiants han de desenvolupar les activitats susceptibles de reconeixement en crèdits simultàniament als ensenyaments de grau als quals les volen incorporar.

El termini per a la incorporació dels crèdits és des de l'inici del curs acadèmic fins al 31 de maig de cada curs acadèmic. Les sol∙licituds presentades després del 31 de maig s'incorporaran el curs acadèmic següent.

Excepcionalment, els estudiants que estiguin a l'últim curs dels seus estudis, en condicions d'acabar, podran sol∙licitar el reconeixement amb posterioritat a aquesta data. Cal que ho indiquin en la sol∙licitud. En aquest cas la data límit de presentació de les sol∙licituds serà el dia abans de l'inici del curs següent

Resposta que obtindrà

 

Notificació a través de l'e-Secretaria 

 

Temps de resposta

 

Màxim 30 dies

 

Responsable

 

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència