Reconeixement de crèdits RAC

Finalitat

 

Reconèixer els crèdits RAC (reconeixement d'activitats universitàries) per la participació en les activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació que estan recollides al catàleg de crèdits RAC TecnoCampus vigent.

Aquestes activitats s'han d'entendre com a complementàries i a la vegada diferenciades de les competències de les assignatures dels plans d'estudi i les activitats acadèmiques.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant de grau del TecnoCampus

 

Procediment de sol·licitud

Sol.licitar el reconeixement a través de l'e-Secretaria : Convalidacions: Reconeixement de crèdits RAC

Recorda que l'estudiant és el responsable de comprovar la incorporació dels crèdits en el seu expedient

Termini per sol·licitar-ho

Una vegada finalitzada l'activitat, el responsable d'aquesta ha d'informar a Gestió Acadèmica presentant un certificat de la resolució dels estudiants que poden demanar els crèdits RAC.

El responsable de l'activitat es el que ha d'informar a partir de quina data Gestió Acadèmica tindrà la resolució, perquè l'estudiant pugui demanar el reconeixement.

Perquè constin en el teu expedient els has de sol.licitar i matricular.

El termini per la sol.licitud i incorporació (matrícula) dels crèdits RAC és des de l'inici del curs acadèmic fins el 31 de maig de cada curs. Les sol.licituds presentades després del 31 de maig s'incorporaran a la bossa de crèdits "Reconeguts" pendents de matricular, en aquest cas, perquè constin en el teu expedient els has de matricular durant el període d'automatrícula.

Excepcionalment, els estudiants que estiguin a l'últim curs dels seus estudis, en condicions de finalitzar, podran sol∙licitar el reconeixement amb posterioritat a aquesta data. Cal que ho indiquin en la sol∙licitud. En aquest cas la data límit de presentació de les sol∙licituds serà el dia abans de l'inici del curs següent.

Resposta que obtindrà

 

Notificació a través de l'e-Secretaria 

 

Temps de resposta

 

Màxim 15 dies

En períodes de matrícula aquest termini es podrà veure afectat

 

Responsable

 

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència