Reconeixement de pràctiques externes per experiència professional (Tecnologia i Indústries Culturals)

Finalitat

Avaluar la possiblitat de reconèixer les Pràctiques Externes per experiència professional en els graus dels Departaments de Tecnologia i Indústries Culturals als estudiants que acreditin una experiència professional en un camps relacionat amb els seus estudis.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Els estudiants amb l’expedient obert a un dels graus oficials dels Departaments de Tecnologia i Indústries Culturals.

Les Pràctiques Externes és una assignatura optativa de 4rt curs, i per tant es recomana als estudiants ho sol·licitin a partir de 3r curs.

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Sol.licitud genèrica de tràmits acadèmics)

Documentació obligatòria:

Instància específica de sol·licitud de reconeixement per experiència professional
Informe emès per l’estudiant en el qual s’especifiquin les tasques, les funcions desenvolupades, les hores de dedicació i el calendari.
- Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació laboral relacionat a l’informe de l’estudiant.
- Document emès per l’empresa que acrediti les tasques desenvolupades per l’estudiant relacionades a l’informe. Si el propi estudiant és el responsable de l’empresa ha d’aportar la certificació de treballador autònom.

Documentació opcional:

Qualsevol altre informe que el centre sol·liciti que serveixi per acreditar l’experiència professional.

Termini de sol·licitud

Segons el calendari acadèmic vigent.

 

Cost

La sol·licitud no comporta cap cost. El cost s’aplicarà a l’hora de matricular l’assignatura i s’aplicarà el vigent i aprovat en el moment de la matrícula.

Resposta que obtindrá

Comunicació per correu electrònic de la resolució emesa per la Direcció del Centre o persona en qui delegui.

 

Temps de resposta

Una setmana

Responsable

Unitat: La Direcció del Centre o persona en qui delegui per cada Centre.

Persona/es de referència:

- Responsable de Centre: Montserrat Rabassa

- Gestió Acadèmica: Marta Cano