Presentació

Reconeixement de crèdits entre estudis universitaris

Finalitat

Acceptació per part del TecnoCampus  dels crèdits que, havent estat superats en uns estudis oficials, en el mateix TecnoCampus o en una altra Universitat, són incorporats als estudis del grau que s’està cursant.

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat als nostres centres universitaris o en una altra universitat, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial. Cal que l'assignatura objecte de reconeixement estigui superada.

Qui ho pot sol·licitar?

Els estudiants que iniciïn o estiguin interessats en accedir a un dels graus universitaris del Tecnocampus i que hagin cursat i aprovat prèviament assignatures d’altres d’estudis universitaris

Documentació que cal aportar

OBLIGATÒRIA:

  • Sol·licitud de reconeixement de crèdits: català / castellà
  • Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el tipus, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda dels estudis d'origen.
  • Document acreditatiu del pla d'estudis cursat i programa de les assignatures, degudament segellats pel centre corresponent, en què consti la branca de coneixement de l'ensenyament i de les matèries de formació bàsica.
  • *Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement al compte bancari: Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315 (taxa aprovada al Decret de taxes vigent).

* En cas d’estudiants provinents d’estudis estrangers: els documents expedits a l’estranger han de complir els requisits següents: a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho d’acord amb l’ordenament jurídic del país que es tracti. b) Han de presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si s’escau, mitjançant la postil·la del conveni de La Haia. Aquest requisit no s’exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. c) Han d’anar acompanyats, si s’escau, de la corresponent traducció oficial al català o castellà.

* En cas d'estudiants amb estudis iniciats als centres del TecnoCampus la documentació a presentar: a) Sol·licitud de reconeixement i transferència, b) Expedient acadèmic complet de l’expedient SIGMA, c) Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement al compte bancari: Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315 (taxa aprovada al Decret de taxes vigent).

Més informació

Termini per sol·licitar-ho Estudiants de nou ingrés: Dins del període de matrícula
Cost

Enguany és de 54,54€ (en cas de bonificacions consulta els documents).

Efectes econòmics del reconeixement: Els estudiants abonaran al Tecnocampus el percentatge del preu del nombre de crèdits corresponents, d'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Resposta que obtindrà Incorporació a l’expedient en disposició de matrícula de les assignatures reconegudes.
Temps de resposta Màxim dues setmanes.
Responsable Servei de Gestió Acadèmica
Normativa i documentació de referència Punt 8. Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau
On adreçar-se

- Estudiants de nou accés al Tecnocampus: per correu electrònic a Gestió Acadèmica a l’Escola del Grau al que és vol accedir:

Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa: Gestió Acadèmica ESCSET
Escola Superior de Ciències de la Salut: Gestió Acadèmica ESCST
Escola Superior Politècnica: Gestió Acadèmica ESUPT

 

- Estudiants del Tecnocampus per internet des de l’expedient: e-Secretaria SGA