Presentació

Reconeixement i Transferència de crèdits entre estudis universitaris

 

El reconeixement de crèdits consisteix en l'acceptació per part del Centre dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns estudis oficials, en el mateix Centre o en un altre, són computats en estudis diferents a efectes d'obtenir un títol oficial.

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat, al Centre o en un altre Centre, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

Qui ho pot sol·licitar?

Els estudiants que iniciïn o estiguin interessats en accedir a un dels graus universitaris del Tecnocampus i que hagin cursat i aprovat prèviament assignatures d’altres d’estudis universitaris

Documentació que cal aportar

OBLIGATÒRIA:

  • Sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits: català / castellà
  • Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el tipus, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda dels estudis d'origen. Si l'estudiant ha cursat els estudis al TecnoCampus, no ha de presentar aquest document.
  • Fotocòpia del pla d'estudis cursat degudament segellat pel centre corresponent. Si l'estudiant ha cursat els estudis d'origen al TecnoCampus, no ha de presentar aquest document.
  • Fotocòpia dels programes de les assignatures cursades i superades, degudament segellats pel centre corresponent. Si l'estudiant ha cursat els estudis d'origen al TecnoCampus, no ha de presentar aquesta documentació.
  • Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement al compte bancari: Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315. Segons taxes de gestió del TecnoCampus vigents, consulta en aquest enllaç el requadre de Preus dels serveis administratius dels estudis

Els documents expedits a l’estranger han de complir els requisits següents:

a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho d’acord amb l’ordenament jurídic del país que es tracti.

b) Han de presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, en el seu cas, mitjançant la postil·la del conveni de La Haia. Aquest requisit no s’exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

c) Han d’anar acompanyats, si s’escau, de la corresponent traducció oficial al català o castellà.

Més informació

Termini per sol·licitar-ho

Estudiants de nou ingrés: Dins del període de matrícula.

Cost

Consulta aquí els preus per crèdit i els preus dels serveis administratius dels estudis dels Graus i Màsters Universitaris (oficials) del TecnoCampus

Efectes econòmics del reconeixement: Els estudiants abonaran al Tecnocampus el percentatge del preu del nombre de crèdits corresponents, d'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya en el moment de la incorporació a l'expedient mitjançant la matrícula.

Resposta que obtindrà

Resolució per part del Centre tenint en compte el contingut dels programes de les assignatures cursades i superades i els plans d'estudis que s'han acreditat documentalment.

Temps de resposta

Màxim 15 dies hàbils. Aquest termini es pot veure afectat durant el període de matrícula.

Responsable Servei de Gestió Acadèmica
Normativa i documentació de referència Punt 8. Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau
On adreçar-se

- Estudiants de nou accés al Tecnocampus: per correu electrònic a Gestió Acadèmica del Grau al que és vol accedir:

Graus d’Empresa: Gestió Acadèmica d’Empresa
Graus de Salut: Gestió Acadèmica de Salut
Graus de Tecnologia i d’Indústries Culturals:  Gestió Acadèmica de Tecnologia i d’Indústries Culturals

 

- Estudiants del Tecnocampus per internet des de l’expedient: e-Secretaria SGA