Compulses i presentació de documentació

Presentació i compulsa de documents a TecnoCampus

TecnoCampus no compulsa cap document del qual no es queda la còpia compulsada com a document adjunt a lliurar dins d’un procediment propi, ni tan sols es compulsa cap còpia dels documents expedits pel TecnoCampus.

En els procediments propis que permetin l’aportació de còpies compulsades de documents originals, la persona interessada aportarà el document original i una còpia del mateix. El Registre o Servei davant el qual es presenti l’escrit o sol·licitud a la qual s’hagi d’acompanyar la còpia compulsada comprovarà la identitat de la còpia amb l’original, retornarà l’original a l’interessat i remetrà la còpia compulsada juntament amb la sol·licitud a l’òrgan destinatari.

Si la persona interessada aportés una còpia ja acarada i legalitzada davant notari no serà necessària la presentació simultània de l’original, i aquesta còpia tindrà el mateix valor que l’original al procediment.

Segellat de la documentació espedida per TecnoCampus

En el cas de que alguna entitat privada o universitat estrangera demani als efectes, principalment, de presentació de beques o ofertes de treball, que la documentació vingui segellada per la universitat que l’ha emès, no es tracta d'una còpia compulsada sinó de que la universitat posi un segell a la documentació.

En aquest cas cal adreçar-se al Punt d’Informació a l’Estudiant, i el Servei de Gestió Acadèmica, una vegada s'hagi acreditat la documentació demanada, segellarà el document. Aquest segell especificarà que només és vàlid a aquests efectes.