Canvi d'assignatures

 

Finalitat

Canviar una de les assignatures matriculades per una altra. No es poden canviar assignatures pendents.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants de 2n, 3r i 4t curs de qualsevol grau del TecnoCampus.

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Canvis d'assignatures)

IMPORTANT: Cal indicar codi i nom de l'assignatura a la sol.licitud

Termini per sol·licitar-ho

Consulta aquí el calendari de tràmits acadèmics

Cost

Quan la modificació de matrícula comporti un increment en el preu, s'ha d'abonar la diferència resultant d’acord amb el cost dels crèdits del TecnoCampus. Per a més informació, consulta el següent enllaç

Quan la modificació de matrícula suposi una disminució en la liquidació econòmica, no es tindrà dret a la devolució corresponent, excepte si la modificació és deguda a causes imputables a la Universitat.

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria

Temps de resposta

Una setmana màxim des de la data de canvi d'estat en tràmit de la sol.licitud.

En períodes de matrícula aquest termini es podrà veure afectat.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Normativa relativa al règim de permanència i progressió.

IMPORTANT!

En el canvi d'assignatures de caire optatiu, cal tenir en compte el nombre màxim de crèdits de matrícula que estableix la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau a l'article 4.4.

El canvi d'assignatures de caire optatiu comportarà l'arrossegament de les convocatòries consumides en l'assignatura d'origen, és a dir, si l'any passat vas matricular una assignatura optativa i no la vas superar i enguany l'has tornat a matricular, si se't concedeix el canvi d'aquesta assignatura per una de nova, aquesta última tindrà esgotades el mateix nombre de convocatòries que la d'origen.