Bonificacions sobre el preu de la matrícula

L'acreditació de determinades situacions personals permet gaudir de bonificacions sobre els preus oficials de matriculació.

Recorda que si no presentes la documentació acreditativa vigent que es requereix per a cada situació al moment de matricular-te, no podràs gaudir de la bonificació o gratuïtat corresponent.

En el cas de que renovis la teva documentació acreditativa (venciment del carnet de família nombrosa o altres circumstàncies), és necessari que presentis la renovació per poder continuar gaudint de la bonificació o gratuïtat corresponent.

Documentació acreditativa:

Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent a data d'inici de curs. Si presentes el carnet individual i no figura el nombre de germans, hauràs de portar el document que ho acrediti.

Què puc fer si el títol de família nombrosa està caducat?

Si el títol de família nombrosa està caducat hauràs de presentar un justificant expedit pel Departament de Benestar i Família o per un organisme equivalent que demostri que està en tràmit de renovació i, abans del 30 de novembre, hauràs de presentar el carnet renovat i vigent en la data d'inici del curs, tal com estableix la normativa vigent.

A quin descompte tinc dret?

El carnet de família nombrosa de categoria especial (segona d'honor) et dóna dret a la gratuïtat del preu públic dels crèdits i en la gestió de matriculació i expedients (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar). La situació de família nombrosa de categoria general (primera) et dóna dret al 50% de descompte sobre el preu públic dels crèdits i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar).

Cal que presentis la documentació a través de l'e-Secretaria (Excepte estudiants de nou accés, que ho han d’acreditar en el moment de la matrícula)

Els estudiants de la Universitat amb assignatures qualificades amb matrícula d'honor obtingudes la primera vegada que han estat matriculades gaudeixen de la gratuïtat pel mateix nombre de crèdits en la matrícula del curs immediatament següent, sempre que es matriculin en el mateix ensenyament i Universitat i es tracti de crèdits que es matriculen per primera vegada.

A quin descompte tinc dret?

Gratuïtat pel mateix nombre de crèdits en la matrícula del curs immediatament següent, sempre que es matriculin en el mateix ensenyament i Universitat i es tracti de crèdits que es matriculen per primera vegada.

Requisits:

Al moment de la matrícula és necessari disposar d'algun dels següents documents:

 • Original i fotocòpia del certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l'òrgan competent - certificat de discapacitat- que acrediti un grau de discapacitat mínim del 33%.
   
 • Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social i Família.

El document ha d’informar del grau, el tipus d’afectació i la data de nova revisió, o bé especificar si es permanent/definitiu. Cal que presentis la documentació mitjançant l'e-Secretaria (Excepte estudiants de nou accés, que ho han d’acreditar en el moment de la matrícula)

A quin descompte tinc dret?

Tindràs gratuïtat del preu públic en tots els crèdits que et matriculis i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar). Veure quadre bonificació F.N. Especial

Requisits:

 • Acreditar la situació de víctima d'actes terroristes.

Al moment de matricular-te hauràs de presentar la resolució administrativa corresponent (original i fotocòpia). En el cas del cònjuge o els seus fills, la resolució haurà d'estar acompanyada d'una fotocòpia del llibre de família.

Cal que presentis la documentació mitjançant l'e-Secretaria (Excepte estudiants de nou accés, que ho han d’acreditar en el moment de la matrícula)

A quin descompte tinc dret?

Tindràs gratuïtat del preu públic en tots els crèdits que matriculis i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar).

Requisits:

Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència masclista en l'àmbit de la parella (Al moment de matricular-te hauràs de presentar algun d'aquests documents) :

a) Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.

b) Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.

c) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.

d) Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents:

 • Serveis Socials.
 • Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE).
 • Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte.
 • Recurs públic d’acollida
 • Entitat subvencionada per una administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere.
 • Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Validesa de la documentació:

a) En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere:

 • Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es mantindrà la condició durant 2 anys.
 • Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà la condició durant 4 anys.
 • Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es mantindrà fins a la durada de la condemna.

b) En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es mantindrà durant un mínim d’un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.

c) El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes serà vàlid durant l’any natural d’emissió. Als efectes d'acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, s'ha de presentar la documentació següent:

a) Llibre de família, en el cas de fills o filles fins als 21 anys.

b) Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills o filles majors de 21 anys.

Cal que presentis la documentació mitjançant l'e-Secretaria (Excepte estudiants de nou accés, que ho han d’acreditar en el moment de la matrícula)

A quin descompte tinc dret?

Tindràs gratuïtat del preu públic en tots els crèdits que matriculis i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar).

Només per estudiants de nou accés a primer curs

Documentació acreditativa:

En el moment de la matrícula hauràs de presentar un certificat original expedit pel centre en què consti la menció de la matrícula d'honor o documentació acreditativa de l’obtenció del Premi extraordinari 

A quin descompte tinc dret?

Tindràs gratuïtat en tots els crèdit de primer curs, sempre que et matriculis per primera vegada. Hauràs de pagar l'import íntegre dels preus de gestió de matriculació i expedient, serveis específics docents i l'assegurança escolar.

Atenció: Només podràs gaudir d’aquest descompte si accedeixes per primer cop a la universitat.

TecnoCampus té convenis amb empreses, alguns dels quals contemplen el descompte en la matrícula dels seus estudis a les persones treballadores. El fet d’existir un conveni amb el TecnoCampus no és, per si sol, determinant del descompte, sinó que aquest ha d’estar expressament regulat.

Si ets treballador/a d’una empresa que té conveni amb TecnoCampus, és necessari que comprovis amb la teva empresa que el descompte en la matrícula està regulat i que compleixes les condicions per poder gaudir-lo.

Si, després d'aquesta comprovació tens dubtes, consulta a Gestió Acadèmica sga.economic@tecnocampus.cat.

Documentació necessària: Còpia del contracte indefinit i vida laboral o últim full de salari.

Cal que presentis la documentació mitjançant l'e-Secretaria (Excepte estudiants de nou accés, que ho han d’acreditar en el moment de la matrícula).

Consulta els dubtes sobre bonificacions en el següent enllaç.

Efectes econòmics de la matrícula

Quins efectes té no pagar la matrícula?

El fet de no portar a terme el pagament de la matrícula, o d'algunes de les seves ampliacions/modificacions o d'algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la universitat, podrà donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l'estudiant i, si s'escau, podrà donar lloc a l'anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït sense dret a cap reintegrament.

Aquesta suspensió dels drets o posterior anul·lació no comporta, però, la baixa a la Universitat, per la qual cosa en cas que vulgueu reprendre els estudis, haureu de fer efectius els imports deguts a la Universitat, i serà d'aplicació el règim de permanència (serien comptabilitzades les convocatòries corresponents). Tota petició de trasllat o d'un altre tràmit amb la Universitat no podria ser atesa mentre no es regularitzi la vostra situació amb el pagament de l'import de la matrícula.

S'exigirà el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos anteriors com a condició prèvia de matrícula o d'expedició de títols o certificats.

Beques del Ministeri: Els estudiants que sol·licitin beca al MEC hauran d'abonar la totalitat de l'import de la matrícula. Als estudiants becats se'ls ingressarà l'import adjudicat pel Ministeri. L'import s'ingressarà al compte bancari que indiqui l'estudiant, un cop el Ministeri l'hagi abonat a la Universitat. En cas que l'estudiant tingui algun pagament pendent amb TecnoCampus es compensarà la beca parcial o totalment amb l'import pendent.

Es procedeix a la devolució total o parcial de l'import de la matrícula en els casos següents:

a) Quan l’estudiant ha estat reassignat a un altre centre per part de l'oficina de preinscripció: es retornarà l'import ja abonat dels crèdits matriculats excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic (Cal la presentació del document acreditatiu). En els casos que l’estudiant torni a fer una nova preinscripció universitària o bé sol·liciti un canvi de preferències estant matriculat en un dels centres universitaris de TecnoCampus, no hi haurà retorn de l’import de matrícula.

b) Quan, després de formalitzar la matrícula, es produeixen modificacions dels horaris, de les dates previstes d'exàmens o es detecten errors administratius: l'estudiant podrà sol·licitar la rectificació de la matrícula amb dret a retorn de l’import abonat en excés si així resulta de la nova matrícula.

c) Quan l'estudiant sol·liciti per escrit la renúncia de la matrícula abans de la data d'inici de curs: es retornarà l’import abonat excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic.

d) Quan l’estudiant sol·liciti per escrit la renúncia de la matrícula un cop iniciat el curs es tindran en compte els següents supòsits:

 • Renúncia efectuada entre la data d’inici de curs i el 30 de novembre: es retornarà la diferència entre l’import abonat menys 600 euros i les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic. Si l’import abonat és de menys de 600 euros es reclamarà la diferència.
   
 • Renúncia efectuada per estudiants de nou accés que s’han incorporat als estudis un cop iniciat el curs acadèmic: es retornarà l’import abonat excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic sempre que l’escrit de renuncia s’efectuï en el termini de 15 dies naturals després de la data de matrícula. Si la renúncia s’efectua després d’aquest termini es retornarà la diferència entre l’import abonat menys 600 euros i les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic.
   
 • Renúncia efectuada per estudiants de l’últim curs de grau amb una matrícula igual o inferior a 26 crèdits: es retornarà l’import abonat excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic sempre que l’escrit de renúncia s’efectuï entre la data d’inici de curs i el 30 de novembre.

Fora d'aquests terminis l'estudiant constarà com a matriculat i haurà d'abonar l'import total de la matrícula.

e) En casos excepcionals i/o sobrevinguts, amb la corresponent justificació, es podrà estudiar a petició de l'interessat la devolució total o parcial de la matrícula.

Si l’estudiant ha satisfet l’import total de la matrícula i renuncia a la plaça es resoldrà de la 
següent manera:


a) Si la renúncia es realitza abans de l’inici del màster perdrà la quantitat abonada en 
concepte de reserva de plaça.


b) Si la renúncia es realitza dins del mes posterior a la data d’inici del programa , l’estudiant 
tindrà dret a sol·licitar la devolució del 20 % de l’import de la matrícula abonat (excepte 
Gestió d’expedient acadèmic i Assegurances).


c) Fora d’aquests terminis l'estudiant constarà com a matriculat i no tindrà dret a cap 
devolució en cas de renúncia.