Recorda que pots consultar el dia i hora que tens assignat per a fer la matrícula en aquest enllaç "Properament"

Què has de portar?

Documentació obligatòria 

Important:

La presentació de la documentació requerida és una condició imprescindible per formalitzar la matrícula, per dur a terme la gestió de l’expedient i per sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllat d’expedient, etc.)

Com funciona l'assignació de grups de classe? 

Les assignacions de grups les adjudicarà el centre en el moment de la matrícula. En el cas dels estudis que tenen horaris de matí i tarda (Mitjans Audiovisuals) podran triar horari de matí o tarda per ordre d'assignació i nota d'accés fins a completar els grups. El centre es reserva la possibilitat de fer canvis de grups per reajustament d'aquests, sempre dins la franja horària assignada a la matrícula.

 • Imprès normalitzat de dades personals, clicant en el següent enllaç: català / castellà
 • Aportació per al foment del teixit associatiu del TecnoCampus, clicant en el següent enllaç: català / castellà. Per més informació, consulta el següent enllaç
 • Fotocòpia del DNI, o per estrangers el NIE/ Passaport 
 • Resguard de l'enquesta on-line (a partir del 11 de juliol)Tingues preparada una fotografia digital per pujar en el moment de fer l’enquesta  format .jpg o .jpeg, màxim 2Mb de pes i una mida mínima de 176px d’amplada i 220px d’alçada. Tipus bust,  preferiblement amb un fons blanc. Aquesta serà la foto que es farà servir per al vostre carnet d'estudiant i per al campus virtual
 • Original del resguard acreditatiu del pagament del trasllat que faciliten a la universitat de procedència (únicament alumnes que tenen començats els estudis universitaris)

Documentació optativa

 • Si ja disposes d’un certificat acreditatiu de nivell B2 o superior (com ara, el First (FCE) o el CAE d’anglès, el Goethe-Zertifikat B2 o C1 d’alemany, el DELF B2 o el DALF C1 de francès, el CELI 3 o 4 d’italià o el Certificat Avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes de qualsevol d’aquestes llengües), presenta’l, juntament amb una fotocòpia. IMPORTANTsi l’estudiant de nou accés als estudis de grau ja disposa d’un certificat acreditatiu de nivell B2.2 o superior d’anglès, alemany, francès o italià, cal que presenti l’original i una còpia el dia de matrícula (en aquest cas, no haurà d’abonar la taxa de la Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL) ni realitzar la prova); també podrà  fer-ho posteriorment, durant el curs, perquè aquest consti en el seu expedient acadèmic (en aquest cas, però, no se li retornarà la taxa per la PDL que es cobra en el moment de fer la matrícula). Més informació.
 • En cas de sol·licitud de convalidacions de crèdits de cicle formatiu de grau superior: Imprès reconeixement CFGS (clicant en el següent enllaç: català / castellà) juntament amb l'original i una fotocòpia del certificat de notes del CFGS; Consulta si el teu CFGS té convalidacions al teu Grau i quines assignatures en el següent enllaç
 • En cas de sol·licitud de reconeixements de crèdits entre estudis universitaris iniciats: Imprès Reconeixements/Convalidacions entre estudis universitaris (amb els documents especificats a l'imprès),clicant en el següent enllaç: català / castellà. És necessari prèviament posar-se en contacte amb el/la coordinador/a del Grau
 • En cas de delegar la matriculació en algú diferent de l’estudiant. Imprès autorització de matrícula, clicant en el següent enllaç: català / castellà
 • En cas de sol·licitud de bonificacions de matrícula, consulta els documents necessaris en el següent enllaç 
 • En cas de sol·licitud del compte de crèdit CrediCompte Estudis Sabadell Consumer, el dia de la matrícula hauràs de portar en FORMAT.jpg per penjar-ho a l’aplicació:

•Fotocòpia DNI/NIE de qui pagarà el crèdit
•Fotocòpia del document acreditatiu del núm. de compte on consti el/els titular/s (llibreta o rebut domiciliat)