• Nom: Simultaneïtat d'estudis en Enginyeria Electrònica i Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
 • Temps: 5 anys
 • Càrrec: 368 ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: matí i tarda (depenent del curs)
 • Impartit per: L'Escola Superior Politècnica
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Idiomes: català, castellà i anglès

Els estudis inclouen totes les  matèries bàsiques i obligatòries dels dos graus  i   el treball final de grau de cadascuna de les titulacions. Totes les assignatures tècniques incorporen pràctiques, aproximadament una tercera part dels ECTS es cursen en grup petit en els laboratoris de l’Escola.
 


OBJECTIUS

Els objectius es defineixen a partir dels objectius dels dos graus que la conformen:

Objectius del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Capacitar als estudiants per projectar, dirigir i coordinar activitats relacionades amb l’automatització i la robòtica industrial, els sistemes electrònics de control, la instrumentació i l’electrònica analògica, digital i de potència. Així mateix, podràs dissenyar i gestionar instal·lacions industrials, màquines automàtiques i treballar en tasques d’implementació i manteniment d’equips i instal·lacions industrials, fomentant l’esperit emprenedor i l’adaptació a diferents entorns de treball.

Objectius del Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació

Capacitar als estudiants per concebre, desenvolupar, desplegar, comercialitzar i mantenir sistemes informàtics, usant principis i metodologies pròpies de l’enginyeria i prenent decisions informades respecte de: arquitectura, plataformes de maquinari i programari, xarxes i comunicacions, nivells de qualitat i de seguretat, adequació a la legislació, accessibilitat, ergonomia i usabilitat. Gestionar i dirigir projectes relacionats amb les tecnologies de la informació.

ITINERARIS

"Abans d'acabar la carrera tota la classe ja teníem feina" Xavier Fernández, estudiant del TecnoCampus

Per què estudiar aquesta simultaneïtat?

 • 1
  Certificacions professionals oficials

  Al llarg d'aquests estudis, la preparació acadèmica et fa apte per afrontar amb èxit els exàmens de certificacions oficials Cisco, Oracle i Huawei, especialment valorades en el mercat laboral dels informàtics.

 • 2
  La indústria, al teu costat

  Pla d'estudis elaborat per experts acadèmics i professionals del sector, que ajusten els temaris a l'evolució de les enginyeries electrònica i informàtica de gestió.

 • 3
  Portafoli

  Cada estudiant desenvolupa al llarg de la carrera projectes que seran la seva carta de presentació professional, juntament amb el currículum, per accedir a ofertes de feina.

   

  La borsa de treball és, en aquest sentit, un instrument per posar en pràctica el que has après, ja sigui amb un contrate de pràctiques o laboral.

 • 4
  Pràctiques en empreses

  La proximitat del TecnoCampus amb el teixit empresarial permet oferir als estudiants pràctiques que consolidin els coneixements en l'entorn real. Més de 700 estudiants fan cada any pràctiques en més de 1.500 empreses col·laboradores.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

PERFIL D'INGRÉS

Aquests estudis són adequats per a alumnes que hagin demostrat en els estudis previs que els han donat accés (Batxiller, Cicles Formatius ...) una bona capacitat de raonament matemàtic, així com d'abstracció i resolució de problemes. També és recomanable que tinguin facilitat per a la conceptualització espacial, la utilització d'eines informàtiques i suficients coneixements d'anglès.

L'alumne que vulgui   cursar la simultaneïtat dels estudis del  grau en enginyeria en electrònica industrial i automàtica i del Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació, ha de començar accedint al grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica.

Al acabar el primer curs , estant en condicions de convalidar 30 ECTS del Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació , l’estudiant ha de sol·licitar incorporar-se a aquest segon grau per trasllat d’expedient. A partir del segon  any seguirà l’itinerari d’assignatures indicat en el document de la simultaneïtat d’estudis. Aquest itinerari està configurat amb assignatures dels dos graus. 

Els estudiants que vulguin cursar aquesta simultaneïtat d’estudis han de tenir interès i entusiasme pel món de l'electrònica, l'automàtica, el control industrial,  la informàtica, les comunicacions i l’aplicació de les TIC en els processos industrials.  

SORTIDES PROFESSIONALS

Les sortides professionals del grau en envinyeria electrònica i informàtica són:

 • Desenvolupament, posada en pràctica i manteniment de sistemes de control i automatització, sistemes electrònics industrials, sistemes robotitzats i instal·lacions industrials.   
 • Integració en empreses de producció i de serveis, en àrees com manteniment, disseny, producció, automatització i consultoria, direcció d'informàtica, projectes informàtics i centres de programació de dades
 • tècnic de sistemes, bases de dades, xarxes i comunicacions; consultoria tècnica
 • auditoria informàtica
 • intel·ligència artificial i noves tecnologies
 • disseny, optimització de mètodes i mitjans de comunicació amb el computador i els usuaris.

RESUM DE COMPETÈNCIES ADQUIRIDES

Capacitat per mantenir, automatitzar i dissenyar dispositius i sistemes a través de la integració de coneixements i de tecnologies de  l’electrònica, automàtica i sistemes computacionals. Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes amb iniciativa, de raonament crític, de transmetre coneixements i destreses, de treballar en equip i en un context internacional, i de realitzar tasques de direcció i gestió en l'empresa. Analitzar, dissenyar, crear i mantenir sistemes d'informació en entorns diversos, tot seleccionant les solucions tecnològiques més adients. També, liderar grups de treball i gestionar projectes informàtics i dirigir departaments de tecnologies de la informació (IT).

SESSIONS D'ACOLLIDA

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de conèixer els diferents espais on es cursaran els estudis iniciats. També s’ organitzen cursos d’anivellament i seminaris.